Vireillä olevat kaavatyöt kuva

Navigation Menu

Vireillä olevat kaavatyöt

Laadinnassa olevat kaavat

Kaavojen laadinnan yhteydessä kaava-asiakirjat asetetaan julkisesti nähtäville kuntalaisten tiedonsaannin turvaamiseksi. Näitä asiakirjoja ovat mm.

  • osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)
  • kaavaluonnoskartta- ja selostus
  • kaavaehdotuskartta- ja selostus
  • kaavanlaatijan vastineet
  • erilliset selvitykset

Kaavahankkeita koskevat viralliset kuulutukset julkaistaan paikallislehdessä, Lieksan kaupungin ilmoitustaululla (Pielisentie 3, 81700 Lieksa) ja kaupungin verkkosivuilla. Kuulutuksissa on tietoa mm. järjestettävistä avoimista yleisötilaisuuksista. Kuulutusten lisäksi kaavahankkeista tiedotetaan kirjeitse lähialueille.

Yleiskaavat

Yleiskaavat

 

Ylä-Kolintie 25, Kolin keskusta-alueen osayleiskaavan muutos

Luonnosvaiheen aineisto

Nähtävillä 21.3-22.4.2024

Kuulutus, luonnosvaihe, 21.3.2024

Kaavaluonnoskartta, 14.3.2024

Kaavaselostus liitteineen, luonnosvaihe,14.3.2024

Muut kaavaan liittyvät asiakirjat:

Kolin osayleiskaavojen luonto- ja maisemaselvitys, FCG Oy, 4.10.2010 

Koli-Ahmovaaran osayleiskaavojen maisemaselvityksen päivitys, Sweco Infra & Rail Oy, 12.1.2021

Ylä-Kolintie 25 pysäköintialueen asemapiirros, Infrasuunnittelu Oy, 29.1.2021

Kolin matkailualueen pysäköintiratkaisujen Natura-arvionti sekä tämä liittetä, Aallokas Oy, 27.8.2021

Kolin matkailualueen pysäköintiratkaisut, Natura-arvioinnin tarvehankinta, Metsähallitus Järvi-Suomen Luontopalvelut, 20.11.2020

Vesilain 2 luvun 11 §:n mukainen poikkeamislupahakemus liitteineen

Liite 1. Lieksan lähteiköt
Liite 2. Asemapiirustus
Liite 3. Kiinteistökartta ja kiinteistötiedot
Liite 4. Yleiskaavakartta
Liite 5. Natura-arvioinnin tarveharkinta
Liite 6. Natura-arviointi
Liite 7. ELY-keskuksen muistio maastotarkastukselta, Ylä-Kolintie 25
Liite 8. Pohjavesimallinnusraportti
Liite 9. Maisemavaikutusten arviointi
Liite 10. Ylä-Kolintie 25 pysäköintialueen hulevedet
Liite 11. Yleiskartta

 

Vierilletulo ja osallistumis- ja arviontisuunnitelma (OAS)

Kuulutus vireilletulosta, 23.4.2020

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 19.3.2020

 

Koli-Ahmovaara osayleiskaava 2040+

Kaava on lainvoimainen.

Koli-Ahmovaara 2040+, lainvoimaisuuskuulutus.

Koli-Ahmovaara osayleiskaava 2040+ osittainen voimaan asettaminen

Osayleiskaavasta on valitettu Itä-Suomen hallinto-oikeuteen.

Hallinto-oikeus on ratkaisussaan 14.2.2023 hylännyt valituksen.

Itä-Suomen hallinto-oikeuden 14.2.2023 antamasta päätöksestä 420/2023 ei ole haettu valituslupaa Korkeimmalta hallinto-oikeudelta.

Kaupunginhallituksen pöytäkirjaote 21.3.2022 § 105

Liite 1. Koli-Ahmovaara osayleiskaava 2040+ alueet ja merkinnät, joita ei aseteta voimaan

Kuulutus Koli-Ahmovaara osayleiskaava 2040+ osittaisesta voimaan asettamisesta

Hyväksymismenettely

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjaote 31.1.2022 § 8

Kaavakartta, hyväksytty KV 31.1.2022 § 8

Kaavaselostus liitteineen, hyväksytty KV 31.1.2022 § 8

Liite 1: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Liite 2: Maanomistuskartta

Liite 3: Liikenneselvitys

Liite 4: Yhdyskuntatekninen verkosto

Liite 5: PIMA-kohteet

Liite 6: Viranomaisneuvottelun muistio

Liite 7: Maisemaselvitys liitteineen

Liite 7B: Näkyvyysanalyysi

Liite 8: Rakennettu kulttuuriympäristö, täydennetty selvitys

Liite 9: Arkeologinen inventointi

Liite 10: Luontoselvitys, täydennetty 7.10.2021

Liite 10B: Natura-arvioinnin tarveharkinta

Liite 11: OAS palaute ja vastineet

Liite 12: Luonnosvaiheen kuuleminen ja vastineet

Liite 13: Ehdotusvaiheen kuulemisen vastineet

Asemakaavat

Asemakaavat

Kotolan asemakaavan muutos, laajennus ja osittainen muutos

Kaavaluonnosaineisto

Kuulutus, luonnos 13.6.2024

Kaavaluonnoskartta, 6.6.2024

Kaavaselostusluonnos liitteineen, 6.6.2024

 

Ylä-Kolintie 25, Kolin (15) kaupunginosan asemakaavan laajennus

Kaavaluonnosaineisto

Kuulutus, luonnos 28.3.2024

Kaavaluonnoskartta, 21.3.2024

Kaavaselostusluonnos liitteineen, 21.3.2024

Muut kaavaan liittyvät asiakirjat:

Kolin osayleiskaavojen luonto- ja maisemaselvitys, FCG Oy, 4.10.2010

Koli-Ahmovaara 2040+:a varten laadittuja selvityksiä:

• Luontoselvitys
• Liikenneselvitys
• Maisemaselvitys
• Arkeologinen selvitys

Ylä-Kolintie 25: pysäköintisuunnitelmat, Infrasuunnittelu Oy, 20.1.2021, 23.3.2021

Ylä-Kolintie 25 pysäköintialue, Maisemavaikutukset, Infrasuunnittelu Oy, päiväämätön

Kolin matkailualueen pysäköintiratkaisut, Natura-arvioinnin tarvehankinta, Metsähallitus Järvi-Suomen Luontopalvelut, 20.11.2020

Kolin matkailualueen pysäköintiratkaisujen Natura-arvionti sekä tämä liittetä, Aallokas Oy, 27.8.2021

Muistio maastotarkastuksesta, Ylä-Kolintie 25. Pohjois-Karjalan ELY-keskus ja Metsähallitus 16.9.2022

Vesilain 2 luvun 11 §:n mukainen poikkeamislupahakemus, Sweco Finland Oy, 22.12.2023

Liite 1. Lieksan lähteiköt
Liite 2. Asemapiirustus
Liite 3. Kiinteistökartta ja kiinteistötiedot
Liite 4. Yleiskaavakartta
Liite 5. Natura-arvioinnin tarveharkinta
Liite 6. Natura-arviointi
Liite 7. ELY-keskuksen muistio maastotarkastukselta, Ylä-Kolintie 25
Liite 8. Pohjavesimallinnusraportti
Liite 9. Maisemavaikutusten arviointi
Liite 10. Ylä-Kolintie 25 pysäköintialueen hulevedet
Liite 11. Yleiskartta

Vireillä olevan Kolin keskusta-alueen osayleiskaavan muutos, Ylä-Kolintie 25, kaavaluonnos 14.3.2024, Sweco Finland Oy

Vireilletulo

Vireilletulo, kuulutus 5.11.2020

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), 29.10.2020

 

Osulan asemakaavan muutos

Kaavaluonnosaineisto

Kuulutus, luonnos 7.3.2024

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), 29.2.2024

Kaavaluonnoskartta, 29.2.2024

Kaavaselostusluonnos liitteineen, 29.2.2024

Erillisliitteet

Pielisentien yleissuunnitelma, (Sito Oy, 2009)

Lieksan keskustaajaman osayleiskaavan kulttuuriympäristöselvitys, (Sweco Ympäristö OY, 2019).
Tarkastusmuistio, Pielisentie 1 (Suomen Rakennusterveyspalvelut 2010).
Lausunto Pielisentie 1:n tiloista (Terveystarkastaja Pertti Hippinen 2011).

 

Asemakaavan muutos ja laajennus, Lieksanjoen silta (kt73)

Kaava on lainvoimainen
Lainvoimaisuuskuulutus, 23.1.2024
Lainvoimasuustodistus,
22.1.2024

Kaava hyväksytty kaupunginvaltuustossa 11.12.2023 § 105

Hyväksymispöytäkirja

Hyväksytty kaavakartta, 30.11.2023

Hyväksytty kaavaselostus liitteineen, 30.11.2023

Kaavehdotusaineisto liitteineen

Kuulutus, ehdotus 26.10.2023

Kaavaehdotuskartta, 19.10.2023

Kaavaselostusehdotus liitteineen, 19.10.2023

Erillisliitteet

Lieksanjoen sillan tiesuunnitelman luontoselvitys (Afry Finland Oy, 5.7.2023).

Lieksanjoen silta (kantatie 73), lepakkoselvitys (Ramboll, 18.7.2023).

Kt 73 välillä Braheantie-Timitrantie Tiesuunnitelma, suunnitelmakartta.

Kt 73 parantaminen välillä Braheantie-Timitrantie, Lieksa, tieliikenteen melumallinnus (Afry Finland Oy, 2.11.2022).

Kt 73 Siltakadun liittymä, Lieksa, Liikenteellinen selvitys (Afry Finland Oy, 2022).

Kt 73 parantaminen välillä Braheantie-Timitrantie, Lieksa (Afry Finland Oy, Esiselvitys 2021).

Lieksan palveluverkkoselvitys (Lieksan keskustaajaman osayleiskaava, Sweco Ympäristö Oy 10.12.2020).

Lieksan liikenneselvitys (Lieksan keskustaajaman osayleiskaava, Sweco Ympäristö Oy 10.12.2020).

Lieksan luontoselvitys (Lieksan keskustaajaman osayleiskaava, Sweco Ympäristö Oy 28.11.2018).

Lieksan arkeologinen selvitys (Lieksan keskustaajaman osayleiskaava, Mikroliitti Oy 2019).

Kaavaluonnosaineisto

Nähtävillä 26.1.-17.2.2023

Luonnos, kuulutus 26.1.2023

Kaavaluonnoskartta, 19.1.2023

Kaavaselostusluonnos liitteineen, 19.1.2023

Erillisliitteet

Lieksanjoen sillan tiesuunnitelman luontoselvitys (Afry Finland Oy, 2022).
Kt 73 parantaminen välillä Braheantie-Timitrantie, Lieksa, tieliikenteen melumallinnus (Afry Finland Oy, 2022).
Kt 73 Siltakadun liittymä, Lieksa, Liikenteellinen selvitys (Afry Finland Oy, 2022).
Kt 73 parantaminen välillä Braheantie-Timitrantie, Lieksa (Afry Finland Oy, Esiselvitys 2021).
Lieksan palveluverkkoselvitys (Lieksan keskustaajaman osayleiskaava, Sweco Ympäristö Oy, 10.12.2020, tarkistettu 21.2.2021).
Lieksan liikenneselvitys (Lieksan keskustaajaman osayleiskaava, Sweco Ympäristö Oy, 19.2.2021).
Lieksan luontoselvitys (Lieksan keskustaajaman osayleiskaava, Sweco Ympäristö Oy, 28.11.2018).
Lieksan arkeologinen selvitys (Lieksan keskustaajaman osayleiskaava, Mikroliitti Oy 2019).

Vireilletulo sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Nähtävillä 19.5.-10.6.2022

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, kuulutus 19.5.2022

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), 19.5.2022

Ranta-asemakaavat

Ranta-asemakaavat

Rintasenvaaren ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus

Kaavaluonnos liitteineen

Nähtävillä 21.3.-22.4.2024

Kuulutus, luonnosvaihe, 21.3.2024

Kaavaluonnoskartta, 14.3.2024

Kaavaluonnosselostus, 14.3.2024

Muut kaavaan liittyvät asiakirjat:

Koli-Ahmovaara osayleiskaavan selvitykset, katso Koli-Ahmovaaran 2040+ osayleiskaavan liitteet

Liitteet loytyvät Laadinnassa olevat kaavat-Koli-Ahmovaara osayleiskaava (tältä sivulta, ylhäältä)

Aluesuunnitelma (asemapiirros 1:5000), Pohjois-Karjalan Osuuskauppa / Arco Oy, 5.6.2023

Natura-arvioinnin tarveharkinta. Kolin (15.) kaupunginosan asemakaavat: Kolin kylän keskusta-alueen, Kolin kylän asuntoalueen ja Purnulahden asemakaavat, Sweco Finland Oy, 10.2.2023

Osallistumis- ja arviontisuunnitelma (OAS) liitteineen

Nähtävillä 15.6-19.7.2023

Vireilletulo sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) nähtäville asettaminen, kuulutus 15.6.2023

Osallistumis- ja arviontisuunnitelma (OAS), 8.6.2023

 

Märäjälahden ranta-asemakaava

Kaavan hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 27.11.2023

KV pöytäkirja §96, 27.11.2023

Hyväksytty kaavakartta, 8.11.2023

Hyväksytty kaavaselostus liittein, 3.11.2023

Kaavaehdotusaineisto

Nähtävillä 10.8.-11.9.2023

Kuulutus,10.8.2023

Kaavaehdotuskartta, 3.8.2023

Kaavaehdotuksen selostus liitteineen, 3.8.2023

Erillisselvitykset

Märäjälahden ranta-asemakaavan arkeologinen inventointi, Keski-Pohjanmaan ArkeologiaPalvelu 31.10.2022

Lieksan Märäjälahden luontoselvitys 2021-2022, Aallokas 21.8.2022

Märäjälahden ranta-asemakaavan liikenneselvitys, Kimmo-Kaava T:mi 15.9.2022

Märäjälahden rakennusten inventointi

Kaavaluonnosaineisto

Nähtävillä 9.2.-17.3.2023

Kuulutus, 9.2.2023

Kaavaluonnoskartta, 9.10.2022

Kaavaluonnoksen selostus liitteineen, 9.10.2022

Erillisselvitykset

Lieksan Märäjälahden luontoselvitys

Märäjälahden ranta-asemakaavan liikenneselvitys

Lieksa Märäjälahden ranta-asemakaavan arkeologinen inventointi

Vireilletulovaiheen aineisto

Nähtävillä 18.11.-13.12.2021

Kuulutus, 18.11.2021

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), 8.11.2021

Märäjälahden havainnekuva 18.11.2021