Tietosuoja kuva

Navigaatiovalikko

Tietosuoja-asetus tarkentaa henkilötietojen käsittelyä 25.5.2018 alkaen

Tietosuoja

 

Lieksan kaupungin tietoturva- ja tietosuojapolitiikassa määritellään mm. tavoitteet, vastuut ja toteutustavat. Politiikan pohjalta suunnitellaan henkilötietojen käsittelyä ja annetaan tarkemmat ohjeet henkilöstölle ja asiakirjahallinnolle.


Tietosuoja-asetus tarkentaa henkilötietojen käsittelyä 25.5.2018 alkaen

EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR) sovelletaan 25.5.2018 alkaen. Tietosuoja-asetus on suoraan sovellettavaa lainsäädäntöä, jota noudatetaan myös kunnan toiminnassa. Uudistuksen myötä henkilötietojen käsittelysäännöt tarkentuvat ja yhdenmukaistuvat EU-jäsenmaissa.

Henkilötietojen asianmukainen käsittely vahvistaa rekisteröidyn henkilön oikeuksia sekä lisää avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Keskeistä tietosuoja-asetuksessa on mm.:

· henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuuden painottaminen

· kerättävien henkilötietojen minimointi ja niiden virheettömyys

· avoimen informoinnin lisääminen.

Kunnalla on myös kokonaisvastuu yhteistyötahojensa henkilötietojen käsittelystä.

Yksityishenkilöille eli rekisteröidyille uudistus näkyy esimerkiksi uusina oikeuksina. Rekisteröidyillä on aiempaa enemmän ja parempia oikeuksia, joiden avulla he voivat ymmärtää ja seurata, miten heidän tietojaan käsitellään ja käytetään eri tarkoituksiin.

Tietosuoja

 

Henkilötietojen käsittely ja tietosuoja

Lieksan kaupunki käsittelee toiminnassaan paljon sekä julkisia että salaisia tietoja ja asiakirjoja. Asiakirjojen julkisuudesta ja salassa pidosta säädetään ns. julkisuuslaissa.

Henkilötietojen käsittelystä säädetään EU:n yleisessä tietosuoja-asetuksessa, jota noudatetaan 25.5.2018 alkaen. Jo aikaisemmin henkilötietojen käsittelyä on ohjattu kansallisella henkilötietolailla, jonka EU:n tietosuoja-asetus siis korvaa.

Tietosuoja-asetuksessa on määritelty ne tietosuojaperiaatteet, joita on noudatettava kaikissa henkilötietojen käsittelyvaiheissa.

Lieksan kaupungin tietoturva- ja tietosuojapolitiikassa määritellään mm. tavoitteet, vastuut ja toteutustavat ja sen pohjalta annetaan tarkemmat ohjeet henkilötietojen käsittelylle ja asiakirjahallinnolle yleensäkin.

 

Henkilörekisteri ja tietosuojaselosteet

Henkilörekisteri ja tietosuojaselosteet

Tietyssä palvelukokonaisuudessa käsiteltävät henkilötiedot muodostavat henkilörekisterin, jonka rekisterinpitäjänä toimii se kaupungin toimielin, joka ao. palvelusta vastaa. Kaikista henkilörekistereistä on laadittava tietosuojaselosteet, joista on ilmettävä asetuksen mukaiset tiedot.

Tietosuojaselosteet kaupungin henkilörekistereistä löydät tämän sivun alalaidasta. Sivustoa päivitetään tietosuojaselosteiden osalta.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on aina
- oikeus tarkastaa omat tietonsa rekisteristä
- oikeus vaatia virheellisten tai puutteellisten tietojen korjaamista
- oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, mikäli rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Lisäksi rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, jotka eivät tosin välttämättä toteudu kaikissa henkilörekisterissä:
- oikeus pyytää tietojen käytön rajoittamista tai vastustaa käsittelyä
- oikeutta tietojen poistamiseen
- oikeus siirtää järjestelmästä toiseen
- oikeus peruuttaa suostumus

Tarkastus- tai korjausoikeuden toteuttamiseksi kannattaa ensisijaisesti ottaa yhteyttä palvelua hoitavaan henkilöön tai rekisterin yhteyshenkilöön. Tarkastus- tai korjauspyynnön voi tehdä myös kirjallisesti lomakkeella, joka toimitetaan Lieksan kaupungin kirjaamoon, Pielisentie 3, 81700 Lieksa. Pyynnön tekijän henkilöllisyys varmistetaan aina kuvallisesta henkilötodistuksesta, mikäli henkilöä ei entuudestaan tunneta.


Tarkastuspyyntölomake

Korjauspyyntölomake


Omien tietojen tarkastuspyynnön tai pyynnön tietojensa oikaisemisen tai poistamisen voi tehdä myös sähköisesti Miunpalveluissa.

Lisätietoja tietosuojasta saa Tietosuojavaltuutetun toimiston sivuilta www.tietosuoja.fi

Tietosuojavastaava

Tietosuojavastaava

Kinnunen Maisa Pielisentie 3, 81700 Lieksa p. +358 40 1044 006 tietosuojavastaava@lieksa.fi
Tietosuojavaltuutetun toimisto PL 800, 00521 Helsinki Vaihde: 029 56 66700 tietosuoja@om.fi

www.tietosuoja.fi