Aineiston kuva

Navigaatiovalikko

PTV-sisältö

Aineisto- ja tietopalvelu

Viranomaistoiminta asiakirjoineen on lähtökohtaisesti julkista. Asiakirjat ovat julkisia, ellei laissa nimenomaisesti toisin määrätä. Jos asiakirja on salainen, viranomaisella on velvollisuus perustella salauspäätös. Lisäksi jokaisella on oikeus saada tieto häntä itseään koskevista asiakirjoista, vaikka ne olisi laissa määrätty yleisöltä salassa pidettäviksi.


Viranomaisen on järjestettävä asiakirjahallinto siten, että kansalaiset halutessaan saavat asiakirjat ja niihin sisältyvät tiedot vaivattomasti käyttöönsä. Aineisto- ja tietopalvelussa asiakirjahallinto pitää asiakirjat yleisön saatavilla ja avustaa arkistojen käytössä.


Kunnan arkistotoimi antaa neuvontaa myös kuntaliitoksissa lakkautettujen kuntien arkistojen käytössä.

Lieksan aineisto- ja tietopalvelut sisältävät kirjaamo- ja arkistopalvelut.

Lieksan kaupungin asianhallintatoimessa rekisteröidään kaikki vireille tulevat päätöksentekoon liittyvät asiakirjat.

Lainsäädäntö

Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621

Palvelun toteuttaa
  • Lieksan kaupunki

Palvelupaikat