Ranta

Navigaatiovalikko

Ranta-asemakaavat

Ranta-asemakaavat

 

Maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 74 §:n mukaan maanomistajan on mahdollista laatia ranta-asemakaava loma-asutuksen järjestämiseksi omistamalleen ranta-alueelle. Ranta-asemakaava, josta aiemmin käytettiin nimitystä rantakaava, on yksityiskohtainen suunnitelma ranta-alueen maankäytöstä ja rakentamisen järjestämisestä. Lieksan kaupunginvaltuuston hyväksymä ranta-asemakaava toimii suoraan rakennusluvan myöntämisen perusteena. Ranta-asemakaava siis selkeyttää alueen rakentamismahdollisuuksia ja tuo sitä kautta varmuutta ranta-alueella sijaitsevan kiinteistön markkina-arvon määrittelyyn.

Ranta-asemakaavan laatiminen

Maanomistajan on keskusteltava Lieksan kaupungin elinvoimapalveluiden maankäytön kanssa ennen ranta-asemakaavoitustyöhön ryhtymistä. Kaupunki varmistaa aina ranta-asemakaavan soveltuvuuden kyseiseen tapaukseen. Kaavan lähtökohdista ja laatimisperiaatteista keskustellaan myös asianomaisten viranomaisten kanssa järjestettävissä viranomaisneuvotteluissa. Ranta-asemakaavan laatimistyö käynnistyy, kun maanomistaja toimittaa kunnalle maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 63§:ssä tarkoitetun osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS). Siinä esitetään suunnitelma kaavan laatimisessa noudatettavista osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyistä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista.

Ranta-alueiden kaavoituksessa edellytetään tavallista asemakaavoitustyötä vahvemmin, että suunniteltu rakentaminen ja muu maankäyttö sopeutuvat rantamaisemaan ja muuhun ympäristöön. Ranta-asemakaavoituksessa on kiinnitettävä erityistä huomiota luonnonsuojelu-, maisema- ja virkistysarvojen säilymiseen sekä siihen, että vesistön, maaston ja luonnon ominaispiirteet huomioidaan. Ranta-asemakaavan laatimisen tulee varmistaa, että ranta-alueille jää riittävästi yhtenäistä vapaata rakentamatonta alueetta.

 

Voimassa olevia ranta-asemakaavoja

Ruunaan ranta-asemakaava 1

Neitikoski

Kattilakoski

Siikajärven itäosa

Merkinnät ja määräykset

Märäjälahden ranta-asemakaava