Kaavoitus

Navigaatiovalikko

Kaavoitus

Kaavoitus

Kaavoitus on maankäytön suunnittelua ja rakentamisen ohjausta. Sen tavoitteena on hyvän ja toimivan elinympäristön edellytysten aikaansaaminen. Kaavoitus perustuu kaavan kannalta oleellisten yhdyskuntataloudellisten, sosiaalisten, kulttuuristen sekä luontoon, ympäristöön ja maisemaan kohdistuvien vaikutusten arviointiin. Kaavoitus on vuorovaikutteista suunnittelutyötä, jossa osallisilla, kuten kuntalaisilla ja maanomistajilla on tasavertaiset mahdollisuudet osallistua asioiden valmisteluun.

Kaavoitus jakautuu eri kaavatasoihin; maakunta-, yleis- ja asemakaavoitukseen.

Maakunnan liiton laatima maakuntakaava on yleispiirteinen suunnitelma koko maakunnan alueiden käytöstä. Siinä osoitetaan maakunnan kehittämisen kannalta tarpeellisia alueita sekä sovitetaan valtakunnallisia, maakunnallisia ja paikallisia alueiden käytön tavoitteita. Kuntien maankäytön ohjaamiseksi laaditaan yleis- ja asemakaavoja.

Yleiskaava on kunnan maankäytön yleispiirteinen suunnitelma, jonka tavoitteena on ohjata yhdyskunnan eri toimintojen, kuten asuin-, palvelu-, työpaikka- ja virkistysalueiden sijoittumista. Yleiskaava voi koskea koko kuntaa tai sen tiettyä osa-aluetta.

Asemakaava on yleiskaavaan pohjautuva yksityiskohtainen suunnitelma, joka ohjaa rakennusten, katujen ja yleisten alueiden rakentamista. Asemakaava voi koskea kokonaista asuin-, työ- ja virkistysaluetta tai vain yhtä tonttia.

Ranta-alueiden rakentamista voidaan ohjata maanomistajan laatimalla ranta-asemakaavalla. Kaikki kaavat esitetään kartoilla, joihin liitetään kaavamerkinnät ja -määräykset sekä kaavaselostus. Maakuntien ja kuntien kaavoitusta ohjaavat myös valtioneuvoston asettamat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, joiden tarkoituksena on edistää valtakunnallisesti merkittävien seikkojen huomioon ottamista maakuntien ja kuntien kaavoituksessa sekä viranomaisten toiminnassa.

Lieksan kaupungin elinvoimapalveluiden maankäyttö vastaa yleis- ja asemakaavojen sekä niiden muutosten laadinnasta kunnan alueella. Se myös vastaa suunnittelutarve- ja poikkeamispäätösten sekä maisematyölupien lausuntojen valmistelusta sekä ranta-asemakaavojen hallinnollisesta käsittelystä. Lisäksi Lieksan kaupungin elinvoimapalveluiden maankäyttö laati kerran vuodessa kaavoituskatsauksen kunnassa ja maakunnassa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merkityksiltään vähäisiä.

Lisää tietoa kaavoituksesta ja maankäytön suunnittelusta löytyy ympäristöhallinnon sivuilta.

 

Ajankohtaista maankäytöön ja kaavoitukseen liittyen

Ajankohtaista maankäytöön liittyen

 

Lieksan kaupungin kaavoituskatsaus 2021

Kunnan on maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 7 §:n mukaan laadittava vähintään kerran vuodessa katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merkityksiltään vähäisiä. Kaavoituskatsauksessa selostetaan kaavatyöt lyhyesti.

 

Kolin matkailualueen pysäköintiongelmiin tulossa helpotusta mahdollisesti jo tulevana kesänä

Metsähallitus on hyväksynyt Kolin pysäköintiratkaisujen yleissuunnitelmaselosteen.

 

Yhteystiedot

Yhteystiedot

Haltilahti Jukka Maankäyttöpäällikkö Pielisentie 3, 81700 Lieksa p. +358 40 1044 840 jukka.haltilahti@lieksa.fi
Hirvonen Reino Maankäyttösuunnittelija Pielisentie 3, 81700 Lieksa p. +358 40 1044 714 reino.hirvonen@lieksa.fi
Hyvärinen Maria Kaavasuunnittelija Pielisentie 3, 81700 Lieksa +358 40 1044 793 maria.hyvarinen@lieksa.fi
Kettunen Eeva Toimistosihteeri Pielisentie 3, 81700 Lieksa p. +358 40 1044 712 eeva.kettunen@lieksa.fi