Yleiskaavat kuva

Navigation Menu

Yleiskaavat

Yleiskaavat

 

Maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 36 §:n mukaan kunnan tehtävänä on laatia yleiskaavat ja pitää ne ajan tasalla. Lieksan kaupungin elinvoimapalveluiden maankäyttö laati yleiskaavoja, jotka ohjaavat yleispiirteisesti yhdyskunnan eri toimintojen, kuten asuin-, palvelu-, työpaikka- ja virkistysalueiden sijoittumista kunnan alueella.

Yleiskaavoissa esitetään tavoitellun yhdyskuntakehityksen periaatteet ja osoitetaan tarpeelliset alueet yksityiskohtaisen kaavoituksen, rakentamisen ja muun maankäytön suunnittelun perustaksi. Yleiskaava voi kattaa koko kunnan alueen tai vain osan siitä, jolloin sitä kutsutaan osayleiskaavaksi. Yleiskaavan tarkkuus voi vaihdella yleispiirteisestä strategisesta suunnittelusta hyvinkin yksityiskohtaiseen ohjaukseen. Kahden tai useamman kunnan on myös mahdollista laatia yhteinen yleiskaava. Yleiskaava toimii aina ohjeena laadittaessa ja muutettaessa asemakaavaa sekä ryhdyttäessä muutoin toimenpiteisiin alueiden käytön järjestämiseksi.