saippuakuplat

Navigaatiovalikko

Erityisvarhaiskasvatus

Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki varhaiskasvatuksessa

 

Ennaltaehkäisevän työn ja varhaisen puuttumisen toimintamallin mukaan varhaiskasvatuksen henkilöstöllä on Lieksassa keskeinen rooli lapsen tuentarpeiden havaitsemisessa ja huolen puheeksi ottamisessa huoltajien kanssa. Huolen herätessä asiasta keskustellaan mahdollisimman pian huoltajien kanssa. Huoltajille annetaan tietoa lapsen kehityksen, oppimisen ja hyvinvoinnin tukimuodoista ja heitä kannustetaan ottamaan puheeksi omat havainnot lapsen kehitykseen ja oppimiseen liittyvistä haasteista.

Lieksassa lapsen tuen järjestämistä ohjaa kolmitasoinen malli (yleinen tuki, tehostettu tuki ja erityinen tuki), jonka tarkoitus on helpottaa määrittelemään tuen tarpeessa olevan lapsen tilannetta.

Erityinen tuki on keskitetty pääosin päiväkoteihin.

Lapsesi tuen tarve tulee selvittää varhaiskasvatussuunnitelman laatimisen yhteydessä. Työhön voi sinun ja varhaiskasvatuksen henkilöstön lisäksi osallistua esimerkiksi psykologi, puheterapeutti tai toimintaterapeutti.

 

Tuen prosessi Lieksan varhaiskasvatuksessa 

Tuen prosessi Lieksan varhaiskasvatuksessa  

 

Lapsen etu edellyttää hyvää yhteistyötä kasvattajien ja huoltajien välillä. Tarkoituksena on tukea lapsen vahvuuksia yhdessä ja varmistaa hänelle edellytykset edetä omalla opinpolullaan luottaen itseensä sekä mahdollistaa oppimisen ja kasvamisen ilo. Laki lapselle annettavasta tuesta on muuttunut siten, että kaikesta tuesta, joka alla mainitaan, tehdään jatkossa hallintopäätös.  

 

 

Kaikki varhaiskasvatuksessa olevat lapset saavat tarpeidensa mukaan yleistä tukea. Lapsi voi tarvita tukea esimerkiksi pukemisessa, siirtymätilanteissa, kaverisuhteissa, leikkimisessä tai kielen kehityksessä. Lasta tuetaan yksilöllistämällä varhaiskasvatuksen pedagogista toimintaa. Tukea annetaan niin kauan kuin lapsi sitä tarvitsee. Yleisessä tuessa hallintopäätös tehdään mahdollisista tukipalveluista kuten avustaja- tai tulkitsemispalveluista, apuvälineistä tai erityisopettajan antamasta säännöllisestä tuesta ja opetuksesta. Päätös edellä mainituista tukipalveluista tehdään Lieksan kaupungin hallintosäännön mukaisesti.

Tehostettua tukea annetaan, jos yleinen tuki ei riitä lapselle. Tehostettu tuki voi olla lyhyt- tai pitkäaikaista ja sitä annetaan niin kauan kuin lapsi tarvitsee. Tukitoimet ovat säännöllisiä ja samanaikaisesti voi toteutua useita eri tukimuotoja. Tehostetun tuen aloittaminen ei edellytä diagnoosia. Tehostetusta tuesta ja sen aikana tarvittavista tukitoimista tehdään hallintopäätös Lieksan kaupungin hallintosäännön mukaisesti. 

Erityinen tuki on vahvin tuen taso. Erityistä tukea annetaan, mikäli tehostettu tuki ei ole riittävää, tai kun lapsi tarvitsee sitä esimerkiksi vammasta, sairaudesta tai kehityksen viivästymästä johtuen. Tukitoimet suunnitellaan aina yksilöllisesti. Erityinen tuki on jatkuvaa ja kokoaikaista tuen tarvetta, jonka aikana on käytössä useita eri tukimuotoja ja tukipalveluita. Mikäli lapsen tilanne muuttuu päätöksessä päätettyjen asioiden osalta tehdään uusi hallintopäätös.

Erityisen tuen aloittaminen ei edellytä diagnoosia tai kuntoutustarvetta, eikä aikaisempaa tehostetun tuen antamista. Erityisestä tuesta ja sen aikana tarvittavista tukitoimista tehdään hallintopäätös Lieksan kaupungin hallintosäännön mukaisesti 

Hakemus   pidennettyyn oppivelvollisuuteen vaatii huoltajien hakemuksen varhaiskasvatuksessa. Hallintopäätös pidennetystä oppivelvollisuudesta tehdään Lieksan kaupungin hallintosäännön mukaisesti. Ks. varhaiskasvatussuunnitelma ja esiopetuksen suunnitelma, luku 5. 

 

Päätös pidennetyn oppivelvollisuuden (huoltaja hakee pidennettyä oppivelvollisuutta) aloittamisesta tehdään ennen sen vuoden syyslukukauden alkua, kun lapsi täyttää 5 vuotta, jolloin lapsen oikeus varhennettuun esiopetukseen voi toteutua -> Lapselle tehdään tällöin myös hallintopäätös erityisestä tuesta, joka laaditaan Lieksan kaupungin hallintosäännön mukaisesti. 

 
Varhaiskasvatuksen tuen prosessin kulku:  

 

  1. Ryhmässä koko henkilöstö havainnoi lapsia ja havainnot kirjataan lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan (vasu). Tarvittaessa konsultoidaan varhaiskasvatuksen erityisopettajaa ja havainnot nostetaan keskusteluun huoltajan kanssa. Huomioidaan yhteistyötahot.
  2. Varhaiskasvatuksen opettajat ja tarvittaessa kiertävä varhaiskasvatuksen erityisopettaja (veo) kartoittavat, mitä pedagogisia ratkaisuja ryhmässä on jo käytössä yleisen tuen osalta. Mikäli yleinen tuki ei riitä ja tarvitaan pidempiaikaista tukea, varhaiskasvatuksen opettaja tai tarvittaessa varhaiskasvatuksen erityisopettaja on yhteydessä huoltajaan. Keskustellaan lapsen tuen tarpeesta ja tuen tasosta. Lasta hoitavan ryhmän opettaja toimii vastuuhenkilönä.

  3. Vasukeskustelun tai monialaisen yhteistyöpalaverin aikana keskustellaan lapsen tuen tarpeesta ja tasosta. Ryhmän opettaja antaa huoltajalle esitäytetyn viranhaltijapäätöksen liitelomakkeen tutustuttavaksi. Sovitaan huoltajan kuulemisajankohdasta 7 vuorokauden sisällä palaverista. Huoltajan kuulemisen suorittaa ryhmän opettaja, erityisopettaja tai tarvittaessa kiertävä varhaiskasvatuksen erityisopettaja.

  4. Kuulemisessa täydennetään tarvittaessa viranhaltijan tukipäätöksen liitelomake yhdessä huoltajan kanssa. Kuulemisessa kirjataan huoltajan kanta asiaan, tuen päätös ei edellytä huoltajan suostumusta, koska lapselle on annettava hänen tarvitsemansa kasvun ja oppimisen tuki riittävällä tuen tasolla.

  5. Tehty hallintopäätös annetaan tiedoksi huoltajalle ja lapsen ryhmään. Päätös kirjataan lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan.Päätös on valituskelpoinen, ohjeet tulevat päätöksen mukana. 

 

 

Lisätietoja: 

 

Laaja-alainen varhaiskasvatuksen erityisopettaja anu.kiiskinen@edu.lieksa.fi                                   

p.040 1044 241 

Päiväkotien johtaja eija.heikkinen@lieksa.fi 

p.040 1044 144 

Varhaiskasvatusjohtaja tuula.rantala@lieksa.fi 

p.040 1044 128 

   

Ja lapsen ryhmän opettajat  

Laaja-alainen varhaiskasvatuksen erityisopettaja

Anu Kiiskinen Laaja-alainen varhaiskasvatuksen erityisopettaja +358 40 1044 241 anu.kiiskinen@edu.lieksa.fi