Lieksan keskustakuvaa

Navigaatiovalikko

Kaavaprosessin vaiheet ja osallistuminen

Kaavaprosessin vaiheet ja osallistuminen

 

Vireilletulo

Kaavan laatiminen tai muuttaminen voi käynnistyä kunnan omasta tai asukkaan, maanomistajan tai yrityksen aloitteesta, mutta kunta päättää aina kaavoituksen aloittamisesta. Kaavoituksen aloittamisen osalta tulee lähestyä Lieksan kaupungin elinvoimapalveluiden maankäyttöä. Vaihtoehtoisesti kaavoitustarpeesta voi ilmoittaa kaupunginhallitukselle osoitetulla kirjeellä, joka toimitetaan kaupungin kirjaamoon (Pielisentie 3 81700 Lieksa).

Kaavan vireilletulosta tiedotetaan niin, että kaikilla, joiden etuihin tai oloihin kaava saattaa vaikuttaa, on mahdollisuus saada tietoa kaavoituksen lähtökohdista, suunnittelusta, aikataulusta sekä osallistumis- ja arviointimenettelystä. Tiedottaminen on järjestettävä kaavan tarkoituksen ja merkityksen kannalta sopivalla tavalla, kuten kaavoituskatsauksen yhteydessä.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Kaavoitusprosessin alussa jokaisesta kaavasta laaditaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma eli OAS. Suunnitelmasta käy ilmi kaavoitettava alue, kaavoituksen tavoitteet, kaavoituksen aikataulu, arvioitavat vaikutukset, kaavahankkeen osalliset sekä esitys osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelystä. Lisäksi suunnitelmasta löytyy kaavoituksesta vastaavien henkilöiden yhteystiedot. Suunnitelma kattaa koko kaavoitusprosessin sen alusta aina siihen saakka, kun kaupunginvaltuusto hyväksyy kaavan ja kaava on saanut lainvoiman.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetetaan nähtäville mielipiteiden keräämistä varten Lieksan kaupungin viralliselle ilmoitustaululle (Pielisentie 3, 81700 Lieksa) sekä kaupungin verkkosivuille. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan voi tutustua myös virallisen nähtävillä oloajan jälkeen kaupungin verkkosivuilla.

Kaavaluonnosvaihe ja kaavaluonnos

Kaavan suunnittelutyö ja vuorovaikutus osallisten kanssa painottuvat kaavaluonnosvaiheeseen. Kaavaluonnosvaiheessa käsitellään osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saatu palaute sekä luodaan erilaisia kaavaratkaisuvaihtoehtoja, joiden keskeisiä vaikutuksia arvioidaan yhdessä osallisten kanssa. Osallisille varataan mahdollisuus esittää mielipiteitä ja arvioita kaavaluonnoksen valmisteluaineistoa asettamalla valmisteluaineisto nähtäville Lieksan kaupungin verkkosivuille. Kaavaluonnosvaiheessa osallisille voidaan myös järjestää erilaisia ryhmätyöskentelyyn perustuvia suunnittelupajoja tai yleisötilaisuuksia.

Suunnittelutyön tuloksena syntyvässä kaavaluonnoksessa kuvataan alustavasti suunnittelualueen eri osien käyttötarkoitukset ja esitetään mm. rakentamisen määrä sekä sen sijoittuminen. Kaavaluonnoksessa on tyypillistä esitellä alueiden käyttöä sääteleviä määräyksiä, kuten rakennusoikeuksia. Kaavaluonnokseen sisältyvä kaavaselostus, kaavakartta ja muu kaavan valmisteluaineisto, kuten erilliset selvitykset pidetään kunnassa julkisesti nähtävillä siten, kun osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa on määritelty. Tuona aikana osallisilla on oikeus esittää mielipiteensä kaavaluonnoksesta joko suullisesti tai kirjallisesti.

Kaavaehdotusvaihe ja kaavaehdotus

Kaavaluonnosvaihetta seuraa kaavaehdotusvaihe. Kaavaehdotusvaiheessa laaditaan kaavaehdotus kaavaluonnosvaiheessa tehtyjen selvitysten ja arviointien sekä kaavaluonnoksesta saatujen mielipiteiden ja viranomaislausuntojen perusteella. Kaavaehdotusvaiheessa laaditaan tarvittaessa myös lisäselvityksiä. Kaavaehdotus on viimeistelty versio kaavaluonnoksesta päätöksentekoa varten.

Kaavakartan, kaavamerkinnät, kaavamääräykset ja kaavaselostuksen sisältävä kaavaehdotus asetetaan julkisesti nähtäville vähintään 30 päivän ajaksi Lieksan kaupungin viralliselle ilmoitustaululle (Pielisentie 3, 81700 Lieksa) sekä kaupungin verkkosivuille. Tuona aikana osallisilla on mahdollisuus esittää kaavaehdotusta koskevia muistutuksia kirjallisesti. Kuulemisajan päätteeksi Lieksan kaupungin elinvoimapalveluiden maankäyttö esittää annettuihin muistutuksiin oman perustellun kannanottonsa. Jollei kuulemisaikana annettu palaute aiheuta oleellisia muutoksia, Lieksan kaupungin elinvoimapalveluiden maankäyttö vie kaavaehdotuksen kaupunginhallitukselle, joka esittää sitä kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi.

Kaavan hyväksyminen ja muutoksenhaku

Lieksan kaupunginvaltuusto hyväksyy vaikutuksiltaan merkittävät kaavaehdotukset, kun taas Lieksan kaupunginhallitus hyväksyy vaikutuksiltaan vähäiset kaavaehdotukset. Hyväksytyn kaavan kaava-asiakirjat arkistoidaan ja viedään soveltuvin osin paikkatietojärjestelmiin.

Kaavan hyväksymispäätökseen voi hakea muutosta valittamalla siitä Itä-Suomen hallinto-oikeuteen 30 päivän ajan päätöksen tiedoksi saattamisesta. Hallinto-oikeuden ratkaisusta voi valittaa edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen, mikäli korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.