Luvat ja ilmoitukset kuva

Navigation Menu

Luvat ja ilmoitukset

Luvat ja ilmoitukset

Vireillä olevat hakemukset ja ilmoitukset

Vireillä olevat hakemukset ja ilmoitukset
 

Maa-aineslupahakemus kiinteistölle Harala 422-431-6-37 ja Saukkola 422-431-6-26, Haralan kallioalue

Maa-aines- ja ympäristöluvan yhteiskäsittelyhakemus

Ottamissuunnitelma

Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma

Kuulutus maa-aines- ja ympäristölupahakemuksesta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Ilmoitukset ja rekisteröinti

Ilmoitukset ja rekisteröinti

Lupamenettelyn sijaan joistakin ympäristöön vaikuttavista toiminnoista on tehtävä ilmoitus joko kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle tai ELY-keskukselle. Rekisteröintimenettelyllä on korvattu osa aiemmin lupamenettelyyn kuuluvista toiminnoista.

Meluilmoitus

Meluilmoitus

Tilapäisestä erityisen häiritsevää melua tai tärinää aiheuttavasta toimenpiteestä tai tapahtumasta on tehtävä ilmoitus hyvissä ajoin ja viimeistään 30 vrk ennen toimenpidettä tai tapahtumaa kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Näitä ovat mm. yleisötilaisuudet ja rakentaminen, jos melun tai tärinän on syytä olettaa olevan erityisen häiritsevää.

Lue lisää

 

 

Lannan patterointi

Lannan aumaus

 

Lannan aumausilmoitus tulee tehdä kuivalannan ja orgaanisen lannoitevalmisteen varastoinnista aumassa ns. nitraattiasetuksen (1250/2014) mukaisesti. Ilmoitus toimitetaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

 

Jätteiden hyödyntäminen maarakentamisessa MARA -asetus

Jätteiden hyödyntäminen maarakentamisessa MARA -asetus

 

Ilmoitus mm. betoni-, tiili- ja asfalttijätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa tehdään ELY-keskukselle.

Lisätietoa Ympäristöhallinnon sivuilta

 

Toiminnan rekisteröinti

Toiminnan rekisteröinti

 

Rekisteröitäviä toimintoja ovat nestemäisten polttoaineiden jakeluasemat, asfalttiasemat ja alle 50 MW:n energiantuotantolaitokset. Rekisteröitäville toiminnoille ei haeta ympäristölupaa vaan tehdään rekisteröinti-ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Lisätietoa: Ympäristö.fi -sivuilta

 

Jätteen ammattimainen keräys

Jätteen ammattimainen keräys

 

Jätteen ammattimaista keräystä harjoittavan tulee toimittaa kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle ilmoitus jätehuoltorekisteriin merkitsemistä varten.

Ilmoitus Jätehuoltorekisteriin

 

Rantojen kunnostus/ruoppaus

Rantojen kunnostus/ruoppaus

 

Rannan ruoppaamisesta ja koneellisesta vesikasvien niitosta tai poistosta on ilmoitettava vähintään 30 vuorokautta ennen työn aloittamista Ely-keskukselle. Yli 500 m³ ruoppaukselle on haettava vesilain mukainen lupa aluehallintovirastolta.

Lisätietoa: Ympäristöhallinnon sivuilta