Navigaatiovalikko

Sisältöjulkaisija

angle-left Vuoden 2020 kaupunginjohtajan talousarvioesitys jatkaa Lieksan kaupungin strategian 2030 ja toimenpideohjelman toteuttamista lisäämällä kaupungin elinvoimaa ja edistämällä työllisyyttä

Vuoden 2020 kaupunginjohtajan talousarvioesitys jatkaa Lieksan kaupungin strategian 2030 ja toimenpideohjelman toteuttamista lisäämällä kaupungin elinvoimaa ja edistämällä työllisyyttä

Kaupunginjohtajan talousarvioesityksessä Lieksan kaupunginhallitukselle vuonna 2020 merkittävimmät toimenpiteet ja käyttötalouden lisäresurssoinnit kohdistuvat Lieksan kaupungin elinvoiman ja työllisyyden kehittämiseen. Elinvoiman palvelualueella tavoitteena on työllisyyden kehittäminen ja uusien työpaikkojen syntymisen edistäminen. Tavoitetta tuetaan Lieksan Kehitys Oy LieKe:n toiminnan ja kehittämishankkeiden rahoittamisella. Kaupunkikonsernin viestinnän kehittämiseksi viestintäsihteerin tehtävä vakinaistetaan ja kaupungin brändiuudistus sekä visuaalinen ilme otetaan käyttöön.

Maankäytön suunnittelua ja kaavoitusta edistetään sekä Lieksan taajaman että Kolin alueella uuden yritystoiminnan mahdollisuuksien parantamiseksi. Ruunaan alueen kaavoitus aloitetaan Ruunaa Masterplanin tavoitteiden mukaisesti.  Kuntatekniikan ja vesihuoltoliikelaitoksen toiminta ja investoinnit tukevat yritysten kasvua ja sijoittumista Lieksan kaupungin alueelle.

Työllisyyden edistämisen toimenpiteenä jatketaan Lieksan kaupungin hallinnoimaa ja yhteistyössä Juuan kunnan kanssa tehtävää "Kohti työtä ja koulutusta" -hanketta. Hanke kohdentuu niin sanotun poluttamisen tehostamiseen ja nuorten työllistymisen edistämiseen. Eri toimijoiden käyttöön hankitaan yhteinen palvelualusta. Lieksan Kehitys Oy LieKen ESR-työllisyyshanke ”5T -Tekemätöntä Työtä Tarjolla, Työpaikkoja Tekijöille” jatkuu myös vuonna 2020. Osaavan työvoiman hankintaan Lieksan ulkopuolelta kiinnitetään aiempaa enemmän huomiota.

 

Investointeja elinvoimaan ja hyvinvointiin

 

Nettoinvestoinnit talousarviossa vuonna 2020 ovat 8,0 miljoonaa euroa, joista merkittävin investointikokonaisuus kohdistuu Kuhmonkadun kampusalueelle yhteistyössä Riverian kanssa toteutettavaan Lieksan keskuskoulun ja lukion sekä ammatillisen oppilaitoksen rakentamishankkeeseen. Vuonna 2019 alkaneen Koulukampushankkeen kustannusarvio vuodelle 2020 on 5,5 miljoonaa euroa. Yläkoulun ja lukion irtaimistohankintaan varaudutaan 225 000 euron investointimäärärahalla. Kevätniemen teollisuusalueen kehittäminen jatkuu vesihuoltoliikelaitoksen investoimalla järvivesipumppaamolla. Talousarvioesitys sisältää määrärahan myös uuden Lieksanjoen sillan suunnittelemiseksi.

Nykyisen terveyskeskuksen korvaavan rakennuksen rakennuttamisesta ja rahoituksesta neuvotellaan Siun soten ja mahdollisten sijoittajien kanssa. Tavoitteena on, että Siun soten palveluverkkosuunnitelman mukainen hyvinvointikeskus valmistuu vuonna 2022.

 

Talous pidetään tasapainossa

 

Talousarvioon liittyy merkittäviä epävarmuuksia, jotka kohdistuvat kuntien verotulojen ennustamiseen sekä Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän Siun soten talousarvion toteutumiseen ja Lieksan kaupungilta vuokrattujen tilojen sopimusten jatkumiseen. Tämän lisäksi taloussuunnitelmavuosia rasittavat käytöstä poistettavien rakennusten - Moisionkadun kivikoulu, terveyskeskus ja Toukolantien toimintakeskus - alaskirjaukset ja purkukustannukset.  Taloussuunnitelmavuodet osoittavat kaupungin tuloksen näistä syistä merkittävästi heikkenevän vuosina 2021 ja 2022.

Lieksan kaupungin on tulevina vuosina varauduttava sote-kuntayhtymän kustannusten nousuun ja mahdollisiin alijäämiin. Kaupungin taloudellisen tasapainon säilyminen Lieksan kaupungin strategia 2030 -tavoitteen mukaisesti edellyttää palveluprosessien tehostamista edelleen sekä toimintojen sopeuttamista alenevaan palvelutarpeeseen.

Vuoden 2020 talousarvion toimintakate yhteensä on -72,4 miljoonaa euroa, mikä on noin 1,3 miljoonaa euroa heikompi kuin vuoden 2019 muutettu talousarvio. Toimintakatteen heikkeneminen johtuu pääosin sosiaali- ja terveyspalvelujen (Siun sote) maksuosuuden kasvamisesta. Talousarvion vuosikate on 5,9 miljoonaa euroa ja tilikauden tulos 2,3 miljoonaa euroa.

 

Yhdistelty tuloslaskelma (mukaan lukien kaupungin liikelaitokset), talousarvio ja taloussuunnitelma

 

 

 

Lisätietoja:

Jarkko Määttänen, kaupunginjohtaja

jarkko.maattanen@lieksa.fi

+358 40 1044 001

 

Johanna Tähkiö, hallintojohtaja

johanna.tahkio@lieksa.fi

+358 40 1044 020