Katselmukset kuva

Navigaatiovalikko

Katselmukset

Katselmukset

Rakennustyön aikaiset katselmukset ja tarkastukset

Pohjakatselmus suoritetaan rakennusvalvonnan toimesta sen jälkeen kun rakennuksen pohja on kaivettu, tarvittavat täyttö- ja pohjanvahvistustyöt on suoritettu.
Katselmuksessa tarkistetaan rakennuspaikan maaperän rakennettavuus. Katselmusta pyydetään rakennusvalvonnasta.

Perustuskatselmus suoritetaan kun perustukset ovat valmiit mutta ennen niiden peittämistä ja täyttötöiden suorittamista. Katselmus pyydetään rakennusvalvonnasta.

Perustusten sijainnin ja korkeusaseman tarkistus suoritetaan kuntatekniikka liikelaitoksen paikkatietoyksikön toimesta kun perustustyö tai sitä vastaavan rakennusvaiheen rakentaminen on suoritettu. Rakennustyötä ei saa jatkaa ennen kuin tarkistusmittaus on suoritettu ja rakentaminen todettu myönnetyn luvan mukaiseksi. Tarkistusmittaus pyydetään paikkatietoyksikön kartoittajilta tai paikkatietoinsinööriltä. Paikkatieto merkitsee tarkistuksen lupapiirustukseen (asemapiirustukseen), joka liitetään omana liitteenä hankkeelle Lupapiste -palvelussa rakentamisvaiheen asiakirjoihin.

Rakennekatselmus suoritetaan kun kantavat rakenteet ovat valmiit. Rakenteita ei ennen katselmusta saa peittää siten, etteivät rakenteet ole tarkastettavissa. Katselmus pyydetään rakennusvalvonnasta.

Hormikatselmus
Savuhormit tarkastetaan kun hormit on muurattu ja hormien rapattavat osat on rapattu. Hormisto on oltava katselmushetkellä kaikilta osiltaan tarkastettavissa. Savuhormien katselmus pyydetään rakennusvalvonnasta.
Ilmanvaihtolaitosten ilmahormit tarkastetaan kun ilmakanavat palopelteineen ja paloeristyksineen on asennettu sekä muut osastoivat rakenteet tehty. Hormeja ei ennen katselmusta saa peittää rakennusosilla siten, etteivät hormit ole tarkastettavissa. Loppukatselmuksen yhteydessä on viranomaisille jätettävä ilmamäärien mittauspöytäkirja. Ilmanvaihtolaitosten ilmahormien katselmus pyydetään rakennusvalvonnasta.

Vesi- ja viemärijohtolaitteiden asennustarkastus

Kiinteistön kvv-työnjohtaja pitää suorittamastaan asennusten valvonnasta ja tarkastuksista ajantasaista tarkastuskirjaa/ -listaa ja allekirjoituksellaan varmentaa sen, että asennukset on suoritettu sitä koskevien säännösten ja hyväksyttyjen suunnitelmien mukaisesti.

Tarkastusasiakirjan/ -listan kopio luovutetaan rakennuksen loppukatselmuksen yhteydessä rakennusvalvontaviranomaisille.
    
Kiinteistökohtaiset kvv-laitteet tarkastaa rakennuksen sisäpuolisten kvv-asennusten osalta kvv-työnjohtaja. Rakennuksen ulkopuolisten kvv-/ viemärijohtolaitteiden rakentamisen valvonnan ja asennustyön tarkastamisen suorittaa kvv-työnjohtaja tai rakennustyön vastaava työnjohtaja sekä merkitsee suorittamansa tarkastukset työmaan kvv-laiteasennusten tarkastuskirjaan ja allekirjoituksellaan varmentaa suorittamansa tarkastukset ja myös sen että, asennukset on tehty asianmukaisesti ja hyväksytyn suunnitelman mukaan. Kyseinen tarkastuskirjan kopio luovutetaan viranomaisille loppukatselmuksen yhteydessä.

Vesi- ja lämpöjohdot on painekoestettava ennen niiden peittämistä ja eritämistä.

Viranomaisen toimesta kvv-laitteet tarkastetaan rakennuksen loppukatselmuksen/ käyttöönottokatselmuksen yhteydessä.

Öljylämmityslaitoksen tarkastus suoritetaan paloviranomaisen toimesta. Öljylämmityslaitoksen asentaneen liikkeen on kolmen kuukauden kuluessa laitteiston valmistumisesta pyydettävä sen tarkastusta paloviranomaiselta. Öljypolttimon saa asentaa vain sen asennusoikeudet omaava liike. Öljysäiliö tarkastetaan paloviranomaisen toimesta sen asennuksen yhteydessä. Katselmukset pyydetään pelastuslaitokselta p. 013 330 9154 (toimisto), palotarkastaja p. 013 330 9113 (Lieksa), palotarkastaja p. 013 330 9128 (Koli).

Nestekaasuasennukset, nestekaasulla toimivia käyttölaitteita saa asentaa ja huoltaa, silloin kun on kyseessä kiinteä asennus, vain hyväksytty asennusliike (nestekaasuasetus 711/93 ' 31). Hyväksytyn asennusliikkeen tai toiminnan harjoittajan tulee antaa työn teettäjälle asennuksen jälkeen tekemästään asennuksesta vastuuhenkilön allekirjoittama kirjallinen todistus. Kyseinen todistus on esitettävä nähtäväksi loppukatselmuksen yhteydessä rakennusvalvontaviranomaisille.

Sähköasennukset saa suorittaa vain asianomaisen asennustyön vaativuuden täyttävä ja pätevyystodistuksen omaava liike tai henkilö. Ennen rakennuksen loppukatselmuksen suorittamista on edellä mainitun liikkeen tai henkilön suoritettava asennusten käyttöönottotarkastus ja tehtävä siitä ns. tarkastuspöytäkirja. Kyseinen pöytäkirja on rakentajan esitettävä rakennuksen loppukatselmuksen tai osittaisen loppukatselmuksen yhteydessä rakennusvalvontaviranomaiselle nähtäväksi.

Loppukatselmus
Rakennusta tai sen osaa ei saa ottaa käyttöön ennen kuin se on loppukatselmuksessa tai osittaisessa loppukatselmuksessa hyväksytty otettavaksi käyttöön. Muuhun lakiin perustuvat ja rakennuksen käyttöturvallisuuteen olennaisesti vaikuttavat tarkastukset (väestönsuoja- , palo-, sähkö- hissi- ja öljylämmityslaitteiden tarkastukset) on suoritettava tätä aikaisemmin.

Kun rakennus halutaan ottaa käyttöön osittain, suorittamalla siinä ns. osittainen loppukatselmus, käyttöönoton edellytyksenä on, että hyväksytty rakennuksen osa on käyttökelpoinen, terveellinen ja turvallinen. Sen tulee olla erotettu työmaaksi jäävästä osasta turvallisesti ja ettei, työmaaosasta aiheudu käyttöönotettavalle rakennuksen osalle palonvaaraa tai muuta vaaraa tai haittaa.  
 

Katselmuspyynnöt

Katselmuspyynnöt


Katselmuspyynnöt ja tarkastuspyynnöt on tehtävä, silloin kun rakentaminen tapahtuu keskustaajaman asemakaava-alueella, vähintään kolme päivää ennen katselmusta tai tarkastusta. Loppukatselmus on kuitenkin pyydettävä vähintään viikkoa ennen katselmusta.

Jos rakentaminen tapahtuu keskustaajaman ulkopuolella, on kaikki katselmukset pyydettävä vähintään viikkoa ennen sen suorittamista.
Rakentajan tai hänen edustajansa ja vastaavan työnjohtajan tulee olla katselmuksessa mukana. Tarvittaessa katselmuksessa on oltava mukana myös erityisalan työnjohtajan ja tarkastuksen kohteen suunnittelijan.
Rakennusluvassa tai rakennuksen aloituskokouksessa määrätyt tarkastusasiakirjan /-listan kopiot on
loppukatselmuksessa luovutettava viranomaisille.

Aloituskokous, pohja-, perustus-, rakenne-, savuhormi-, ilmanvaihtolaitteiden- ja loppukatselmus sekä mahdollinen raudoituksen tarkastus suoritetaan rakennusvalvonnan toimesta. Aloituskokous ja katselmukset pyydetään puhelimesta 04010 44791. Katselmusta pyydettäessä on ilmoitettava rakennusluvan lupatunnus.

Öljylämmityslaitosten katsastuksen ja väestönsuojakatselmuksen suorittaa paloviranomainen. Em. katselmukset pyydetään puhelimesta 013 330 9154 tai 013 330 9113.

Rakennuspaikan merkitsemisen ja sijaintitarkistuksen työtilaukset kuntatekniikka liikelaitoksen paikkatietoyksiköstä.

 

Yhteystiedot katselmuksiin

Yhteystiedot

Pyykkö Jari Tarkastusinsinööri Pielisentie 3, 81700 Lieksa p. +358 40 1044 791 jari.pyykko@lieksa.fi
Sarkkinen Jorma Rakennustarkastuspäällikkö Pielisentie 3, 81700 Lieksa p. +358 40 1044 790 jorma.sarkkinen@lieksa.fi