Yritys ja teollisuustontit

Navigaatiovalikko

Yritys- ja teollisuustontit

Yritys- ja teollisuustontit

Lieksan kaupungin elinvoimapalveluiden maankäyttö vuokraa ja myy yritys- ja teollisuuskäyttöön tarkoitettuja tontteja. Luovutettavien tonttien tulee olla kaupungin maapoliittisen ohjelman mukaisesti ensisijaisesti asemakaavan ja siihen liittyvän joko sitovan tai erillisen tonttijaon mukaisia yritys- ja teollisuustontteja, jotka ovat kytkettävissä kunnallistekniseen verkostoon. Tämä tarkoittaa, että vesi- ja viemärilinja sekä katuyhteys on rakennettu ja kohde on sähkönjakelun piirissä. Asemakaavan mukaisia teollisuus- ja yritystontteja ovat pääsääntöisesti pääkäyttötarkoitukseltaan T, TY ja kaikki muut T-alkuiset käyttötarkoitukset.

Yritystoimintaa varten voidaan luovuttaa myös asemakaavan mukaisia yleiseen käyttöön tarkoitettuja korttelialueita, joita ovat kaikki Y-alkuiset pääkäyttötarkoitukset. Y-tunnuksen saaneita tontteja voi pääsääntöisesti vain vuokrata ja ne soveltuvat yritystoimintaan tietyin reunaehdoin, sillä asemakaavoja laadittaessa kohteiden pääkäyttötarkoituksia on tutkittu vaikutusten arvioinnin osalta vain julkista rakentamista varten. Y-tunnuksen saaneeseen tonttiin voi hakea asemakaavamuutosta ennen luovutusta, mutta kaupunki ei ole sitä velvollinen käynnistämään. Jos kaavamuutos laaditaan, tapahtuu tontin luovutus vasta kaavamuutoksen saatua lainvoiman ja lohkomistoimituksen tultua vireille.

Varausmenettely

Yritys- ja teollisuustontti luovutetaan sille, joka sen ensimmäisenä varaa. Varaus on voimassa maksuttomana 2 kuukauden ajan, minkä jälkeen varausta voi jatkaa 500 € varausmaksulla 1 vuoden ajan. Vuokrasopimus tai kauppa on tehtävä 1 kuukauden kuluessa varausajan päättymisestä tai muutoin varaus raukeaa. Varausmaksu palautetaan vain, mikäli varauksen purkautuminen johtuu kaupungista. Jo rakennetun kohteen laajentumisesta ei peritä varausmaksua.

Myynti ja lunastus

Yritys- ja teollisuustonttien luovutus voi tapahtua joko myymällä tai vuokraamalla. Luovutuksiin sisältyy aina rakentamisvelvoite, ellei kyseellä ole jo rakennetun kohteen laajentaminen tai jokin muu erityisen painava syy. Edellytyksenä myymiselle on, että kiinteistöjako vastaa voimassa olevan asemakaavan mukaista tonttijakoa.

Kun asemakaava-alueella sijaitseva yritys- ja teollisuustontti luovutetaan ilman julkista kilpailutusta yrityskäyttöön, tulee hinnan vastata käypää markkinahintaa. Hintatason varmistaa kaupunkiorganisaation ulkopuolinen asiantuntija. Kun kyseessä on yleiseen käyttöön tarkoitettu Y-käyttötarkoituksen saanut kohde tai jokin muu kuin T-käyttötarkoituksen saanut yritys- ja liiketoimintaan soveltuva asemakaavan mukainen kohde, hinnoittelussa käytetään rivitalotonteissa, kerrostalotonteissa ja muissa kytkettyä asumista palvelevissa kohteissa määriteltyä rakennusoikeuteen perustuvaa hinnoittelua osa-aluejaon mukaisesti.