Toimenpidelupa kuva

Navigation Menu

Toimenpidelupa

Toimenpidelupa

Rakennusvalvonta on siirtynyt kokonaan sähköiseen arkistointi- ja lupakäsittelyyn.
Rakentamisen lupien hakeminen www.lupapiste.fi


Toimenpidelupaa tarvitaan:

- rakennelmien ja laitosten, kuten maston, säiliön, piipun, grillikodan rakentamiseen
- rakennelman tai laitoksen pystyttämiseen ja sijoittamiseen, jota ei pidetä rakennuksena, jos toimenpiteellä on vaikutusta luonnonoloihin, -ympäröivän alueen maankäyttöön taikka kaupunki- tai maisemakuvaan
- muuhun kuin rakennuslupaa vaativaan rakennuksen ulkoasun muuttamiseen
- asuinrakennuksen huoneistojärjestelyihin
- kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän rakentamiseen tai muuttamiseen

Toimenpidelupa on voimassa kolme vuotta.

Toimenpidelupa jätevesijärjestelmän rakentamiseen

Toimenpidelupa jätevesijärjestelmän rakentamiseen

Uuden kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän rakentamiseen ja olevien järjestelmien muuttamiseen tarvitaan toimenpidelupa. Jätevesilaitteistojen suunnittelijan tulee olla perehtynyt jätevesilaitteistojen suunnitteluun ja täyttää rakentamismääräyskokoelman suunnittelijalle asettamat vaatimukset.

Rakennuslupaa edellyttävän uudisrakentamisen yhdeydessä tapahtuva jätevesijärjestelmien rakentaminen ja muuttaminen käsitellään kyseisen luvan yhteydessä ja siihen liitettävin asiakirjoin. Jätevesijärjestelmien rakentaminen tai muuttaminen jonka lupa-asiaa ei käsitellä edellä mainitun uudisrakentamisen yhteydessä, edellyttää erillisen toimenpideluvan hakemista.

Jätevesijärjestelmien suunnittelussa ja rakentamisessa on otettava huomioon jätevesiasetuksessa, Lieksan kaupungin ympäristönsuojelumääräyksissä, Lieksan kaupungin rakennusjärjestyksessä ja kaava-alueille rakennettaessa kaavan kaavamääräyksissä annetut määräykset.

Luvanhakuvelvollisuus ei koske määrältään vähäisten jätevesien käsittelyä ja johtamista jos niistä ei aiheudu ympäristön pilaantumisvaaraa (esim. tavanomainen kantovesi). Vaikka vähäisten jätevesien käsittely ei edellytä erillisen luvan hakemista, on kumminkin jätevesien käsittelylaitteet ja jätevesien johtaminen esitettävä rakennuslupahakemuksen yhteydessä rakennuspaikan asemapiirroksessa.
 

Rakentamisilmoitus tarvitaan

Rakennusjärjestyksen mukaisesti merkitykseltään ja vaikutukseltaan vähäinen rakentaminen tai muu toimenpide voidaan toteuttaa tekemällä siitä kirjallinen rakentamisilmoitus. Rakentamisilmoituksen mukainen rakentaminen on suoritettava loppuun kolmen vuoden kuluessa.

Rakentamisilmoitus tehdään lupapistepalvelun kautta, www.lupapiste.fi
 

Toimenpidelupa lämpökaivojen ja lämmönkeruuputkistojen rakentamisessa

Toimenpidelupa lämpökaivojen ja lämmönkeruuputkistojen rakentamisessa

Maankäyttö- ja rakennuslain 126a §:n 1. mom:n 12 kohdan mukaan maalämpökaivon ja lämmönkeruuputkiston rakentaminen on luvanvaraista. Luvanvaraisuus koskee porattavia lämpökaivoja sekä maaperään tai vesistöön sijoitettavan lämmönkeruuputkiston asentamista. Lieksan rakennusjärjestyksen mukaan hankkeelle on haettava toimenpidelupa (Taulukko 1 kohta 11).

Sijoittaminen tontille

Ensisijaisesti lämpökaivo tulisi sijoittaa rakennuksen ulkopuolelle vähintään 3 metrin etäisyyteen rakennuksista. Tarvittaessa voidaan kaivo sijoittaa myös rakennuksen sisälle, mutta tällöin on huomioitava mm. riittävä etäisyys rakennuksen perustuksista. Riittävät etäisyydet tulee määritellä suunnitteluasiakirjoissa.

Lämpökaivon ohjeelliset vähimmäisetäisyydet eri kohteisiin. Taulukon etäisyyksistä voidaan poiketa kohteen omistajan suostumuksella, erillisen selvityksen perusteella tai erityistoimenpitein esimerkiksi tekemällä vinoreikiä.

Valmiin lämpökaivon ja maassa kulkevien keruuputkien päälle ei tulisi tehdä muita rakennelmia.

Lämpökaivo ja – kenttä  15 m
Porakaivo talousvesi  40 m
Rengaskaivo talousvesi  20 m
Rakennus 3 m
Tontin raja  7,5 m
Viemärit ja vesijohdot ym. 5 m
Tunnelit ja luolat  25 m
Kaikki jätevedet, puhdistamo 30 m
Harmaat jätevedet, puhdistamo  20 m

Minimietäisyyksistä voidaan tarvittaessa poiketa, jos etäisyys koskee tie-, puisto- tai viheralueen rajalinjaa. Myös sellaisissa tilanteissa kun tontin koko ei mahdollista minimietäisyyksien täyttymistä voidaan niistä poiketa.

Mikäli minimietäisyys naapurin rajaan on alle 5 m tai on olemassa mahdollisuus, että poraus suuntautuu vinoon ulottuen osin naapuritontin puolelle, tulee hankkeelle olla naapurin kirjallinen suostumus. Jos poraus ulottuu naapurikiinteistön puolelle, tulisi harkita kiinteistö- tai rakennusrasitteen perustamista.

Ympäristönsuojelu ja turvallisuus

Ympäristönsuojelu ja turvallisuus

Porauksessa syntyvä kiviaines ja liete on käsiteltävä asianmukaisella tavalla siten, ettei siitä aiheudu haittaa naapureille tai ympäristölle. Vastuu lietteen käsittelystä kuuluu porausyritykselle sekä hankkeeseen ryhtyvälle.

Pintaveden pääsy kaivoon on estettävä vesitiiviillä suojahatulla ja asianmukaisilla kansirakenteilla. Pintavedet tulee ohjata poispäin kaivosta.

Maalämpökaivon sijoittuessa saastuneelle alueelle, pohjavesialueelle tai maanalaisten tunneleiden suoja-alueelle ota yhteys rakennusvalvontaan erikoisehtojen selvittämiseksi.

Lämmönsiirtoainetta vaihdettaessa on vanhaa ainetta käsiteltävä vaarallisena jätteenä. Siirtoaineena suositellaan käytettävän etanolivesiliuosta (35p-%) sen vähäisemmän haitallisuuden vuoksi.
Poistettaessa öljysäiliö, tulee huomioida pelastuslaitoksen ohjeet ja ympäristönsuojelumääräykset. Rakentamisessa tulee muutoinkin noudattaa yleistä ympäristölainsäädäntöä sekä Lieksan ympäristönsuojelumääräyksiä.

Vesistöön asennettu putkisto vaatii vesialueen omistajan suostumuksen ja vesirakennusilmoituksen P-K:n Ely-keskukseen. Ilmoituksen saatuaan Ely-keskus antaa lausunnon, vaatiiko rakentaminen aluehallintoviraston lupaa.

Lupapiste.fi sivusto