Jätevesien käsittely kuvaa

Navigation Menu

Jätevesien käsittely

Jätevesien käsittely

 

Kiinteistöllä muodostuvat jätevedet käsitellään kiinteistöllä tai johdetaan viemäriverkostoon käsiteltäväksi jätevedenpuhdistamolla.

 

Jäteveden puhdistus

Jätevesin käsittely haja-asutusalueella

Jätevesien käsittely haja-asutusalueella

Jätevesien käsittely kiinteistöllä

Kiinteistön jätevesijärjestelmästä on oltava selvitys, jonka perusteella on mahdollista arvioida jätevesistä aiheutuva kuormitus ympäristöön. Selvitys pitää tehdä kaikista ennen 1.1.2004 rakennetuista vesihuoltolaitoksen viemäriverkoston ulkopuolella olevista kiinteistöistä, joilla muodostuu jätevesiä. Selvitys pitää tehdä myös loma-asuntojen ja saunojen jätevesistä. Jos kiinteistön jätevedet menevät kaupungin vesihuoltolaitoksen tai vesiosuuskunnan viemäriin, selvitystä ei tarvitse tehdä. Selvitystä ei myöskään tarvitse tehdä, jos jätevesijärjestelmä on uusittu 1.1.2004 jälkeen rakennusvalvontaviranomaisen myöntämän toimenpideluvan mukaisesti. Selvitykset toimitetaan kunnan ympäristönsuojelusihteerille.

Jos kiinteistön jätevesijärjestelmä ei täytä jätevesiasetuksen (157/2017) vaatimuksia, on jätevesijärjestelmä kunnostettava 30.10.2019 mennessä.

Jätevesien käsittelyvaatimuksista poikkeamiseen voi hakea lupaa ympäristönsuojeluviranomaiselta.

Sähköinen asiointi jätevesijärjestelmän korjauksen jatkoaikahakemus

Tulostettavat lomakkeet löytyvät lomakkeet -sivulta


Kiinteistön jätevesien käsittely

Hyvä jätevesien käsittely

Jätevesien käsittely viemäriverkoston alueella

Jätevesien käsittely viemäriverkoston alueella

 

Kiinteistöillä, jotka sijaitsevat vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella, on velvollisuus liittyä vesi- ja viemäriverkostoihin. Liittymisvelvollisuus koskee myös piha- ja rantasaunoja.

Liittämisvelvollisuudesta on mahdollisuus saada vapautus kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen myöntämällä luvalla. Vapautusta haettaessa kiinteistön omistajan on perusteltava miksi kyseinen kiinteistö voidaan jättää vesihuollon ulkopuolelle.

Vesihuoltolain 10 §:n mukaan taajaman ulkopuolella olevaa kiinteistöä ei tarvitse liittää vesihuoltolaitoksen jätevesiviemäriin, mikäli:

 • kiinteistön vesihuoltolaitteisto on rakennettu ennen vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen hyväksymistä ja jätevesien johtamisessa sekä käsittelyssä noudatetaan, mitä ympäristönsuojelulaissa säädetään.
 • kiinteistöllä ei ole vesikäymälää ja sen jätevesien johtamisessa ja käsittelyssä noudatetaan, mitä ympäristönsuojelulaissa säädetään.

Vesihuoltolain 11 §:n mukaan liittymisvelvollisuudesta voidaan vapauttaa, mikäli:

 • liittäminen verkostoon muodostuisi kiinteistön omistajalle tai haltijalle kohtuuttomaksi, kun otetaan huomioon liittämiskustannukset, laitoksen palvelujen vähäinen tarve tai muu vastaava erityinen syy,
 • vapauttaminen ei vaaranna vesihuollon taloudellista ja asianmukaista hoitamista vesi- ja viemärilaitoksen toiminta-alueella.

Lisäksi

 • vesijohtoon liittämisestä vapautettavalla kiinteistöllä on käytettävissä riittävästi vaatimukset täyttävää talousvettä
 • jätevesiviemäriin liittämisestä vapautettavan kiinteistön jätevesien kokoaminen ja käsittely voidaan järjestää niin, ettei niistä aiheudu terveyshaittaa tai ympäristön pilaantumista
 • hulevesiviemäriin liittämisestä vapautettavan kiinteistön hulevedet ja perustusten kuivatusvedet voidaan poistaa muutoin asianmukaisesti

 

Vapautusta haetaan kirjallisesti ympäristönsuojeluviranomaiselta. Hakemuksen mukana tulee toimittaa seuraavat liitteet:

 • Jos haetaan vapautusta vesijohtoon liittymisestä, hakemukseen tulee liittää talousvesitutkimus kaivoveden laadusta (tutkittavat ominaisuudet: nitraatti, nitriitti, Escherichia col, koliformiset bakteerit). Talousvesitutkimus saa olla enintään kolme vuotta vanha. Laajempaa tutkimusta suositellaan kuuden vuoden välein. Porakaivosta tulee lisäksi määrittää arseeni. Radonpitoisuuden mittaus on suositeltavaa.
 • Jos haetaan vapautusta viemäriin liittymisestä, hakemukseen tulee liittää asemapiirros jätevesien käsittelyjärjestelmästä, kopio jätevesiselvityksestä sekä tiedot jätevesijärjestelmään tehdyistä hoitotoimenpiteistä.
 • Jos haetaan vapautusta hulevesiviemäriin liittymisestä, tulee hakemukseen liittää asemapiirros, josta käy ilmi hulevesien johtaminen.  Sähköinen asiointi vapautushakemus vesijohtoon ja viemäriin liittymisvelvollisuudesta