Talousmetsät

Talousmetsät

 

Metsien hoidon ja käytön tavoitteena on kestävä ja taloudellisesti kannattava puuntuotanto. Lieksan kaupungilla on käytössä ForestKIT -metsätietojärjestelmä, johon päivitetään kaupungin metsäsuunnitelmaa. Metsien käsittelyssä noudatetaan Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion laatimia Hyvän metsänhoidon suosituksia.

Tarvittavat hoitotyöt ja ensiharvennukset tehdään ajoissa, niin että puuston elinvoimaisuus ja kehitys säilyy mahdollisimman suotuisana. Hakkuiden ja puun myynnin suunnittelussa huomioidaan puumarkkinatilanne. Leimikoiden kilpailuttamisella pyritään mahdollisimman hyvään taloudelliseen lopputulokseen.

 

Metsäsuunnitelma

Metsäsuunnitelma

Metsäsuunnitelma on päivitettävänä (2023), alla olevat luvut ovat vuodelta 2018.

 

Lieksan kaupunki omistaa metsätalousmaata n. 4500 ha, josta varsinaista metsämaata on n. 4270 ha.

Metsämaan kasvupaikoista 52 % on kuvahkoja kankaita tai vastaavia soita, tuoreita kankaita tai vastaavia soita 43 %. Lehtomaisia kankaita 3 % ja kuivia kankaita 2 %. Lehtoja ei lainkaan.

Metsämaan kehitysluokkajakauma osoittaa,että varttuneita metsiä on eniten eli 56 %. Uudistuskypsiä metsiä 12,5 %, nuoria kasvatusmetsiä 17 %. Taimikoita löytyy yhteensä 14 %. Loput ovat siemenpuu ja ylispuustoisia metsiä. Aukeita alueita on syntynyt viimeisten hakkuiden aikana.

- Kokonaispuuston määrä on n. 690 000 m3 ja puuston arvo n. 15 000 000 euroa. Puustosta tukkipuuta on 232 000 m3 ja kuitupuuta 458 000 m3. Puuston keskikasvu on 3,4 m3/ha/v. Metsät ovat nuoria, keski-ikä metsämaalla on 36 vuotta.

- Tulevien hakkuiden toimenpiteet on kohdistettava ensisijaisesti ensi- sekä muihin harvennuksiin. Myös uudistushakkuita päivitetty metsäsuunnitelma ehdottaa tehtäväksi.

- Hakkuita voidaan suorittaa maksimissaan vuotuisen kasvun verran, joka on n. 10 000 - 15 000 m3 vuosittain kuluvalla viisivuotis-suunnitelmakaudella.

- Metsänhoitosuunnitelma osoittaa, että hoitorästejä on eniten taimikon varhaishoidossa, varsinaisessa taimikonhoidossa ja nuorenmetsän kunnostuskohteilla yhteensä n. 525 ha. Kunnostusojitusta suositellaan tehtäväksi 467 ha. Kaikkiaan erilaisia hoitotöitä on esitettu 2011 ha, joiden kokonaiskuluiksi on arvioitu n. 640 000 euroa.

 

 

Ajankohtaista talousmetsienhoidosta/elokuu 2023, viikko 33

Ajankohtaista talousmetsienhoidosta/elokuu 2023, viikko 33

 

Lieksan kaupungin talousmetsissä on kesän aikana jatkettu taimikoiden ja nuorten metsien hoitoa sekä hakkuualueiden ennakkoraivauksia. Kun syksyn mittaan nämä työt saadaan valmiiksi, on noin 25,5 ha metsiä saatu taas parempaan kasvukuntoon.

Uutta metsää istutettiin keväällä toukokuussa noin 15 ha, mutta kuiva kausi istutusaikana vaikeutti karummilla mailla taimien juurtumista.

Maanmuokkaustöitä tehtiin kesän aikana liki 30 ha. Mutta uusia kohteita tulee maastossa esille, sitä mukaa, kun metsäsuunnitelman kuviotietojen päivitys etenee. Näiden alueiden metsänviljelytyöt toteutetaan keväällä 2024.

Vesakkoa niitetään tällä kesäkaudella metsäteiden varsilta noin 6.5 km matkalta.   

Hakkuusuunnitelmia on kesän aikana tehty Nurmijärjelle ja Hattuvaaraan. Runsaat vesisateet hidastavat kesäkorjuukelpoisten leimikoiden hakkuiden toteuttamista, koska maasto on kovin märkää, eikä kestä raskaiden koneiden liikkumista ilman huomattavia korjuuvaurioita.

 

Ajankohtaista talousmetsienhoidosta/toukokuu 2023, viikko 19

Ajankohtaista talousmetsienhoidosta/toukokuu 2023, viikko 19

 

Lieksan kaupungin talousmetsissä on viikolla 19 aloitettu metsänhoitotyöt. Parhaillaan ennakkoraivauksia ja nuorenmetsänhoitoa tehdään Ylä-Viekintien varrella sekä Hattuvaarassa. Täydentäviä maanmuokkaustöitä kevään istutuksia varten toteutetaan vielä Viekissä ja Mätäsvaarassa. Metsänviljelymateriaalit, rauduskoivujen-, mäntyjen- ja kuusientaimet saapuvat Pohjan Taimi Oy Juuan taimitarhalta Lieksaan loppuviikosta. Niiden istutustyöt aloitetaan viikolla 20. Uutta metsää istutetaan noin 15 ha. Taimi tälle alalle menee reilut 25 000 kpl. Istutustyöt toteutetaan toukokuun loppuun mennessä.

Hakkuut ovat nyt tauolla kelirikon vuoksi. Metsäkoneita huolletaan touko- kesäkuussa. Lintujen pesintäaikana ei puustoa hakata.