Lieksan kaupungin vuoden 2021 yksityisteiden perusparantamisen avustusperusteet

Lieksan kaupungin vuoden 2021 yksityisteiden perusparantamisen avustusperusteet

 

Lieksan kaupungin kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunnan päätöksen mukaisesti yksityisteiden perusparantamista avustetaan talousarviossa varatun avustusmäärärahan puitteissa ja hakemukset käsitellään niistä päätetään avustusten saapumisjärjestyksessä.

 

Perusparantamisten avustamiseen vuodelle 2021 varattu avustusmääräraha on käytetty loppuun, joten avustuksia ei voida enää kuluvalle vuodelle myöntää. (2.8.2021)

 

** ** **

 

Kuntatekniikkaliikelaitos avustaa vuonna 2021 talousarviossa varatun avustusmäärärahan puitteissa yksityisteiden perusparantamista silloin, kun tie on tarpeellinen asutuksen taikka yleisen liikenteen kauttakulun vuoksi seuraavin edellytyksin ja ehdoin:

  • Avustusta voi saada tiekunnan hallinnoima tie, joka on tarpeellinen pysyvän asutuksen pääsytienä vähintään yhden kilometrin matkalla ja sen vaikutuspiirissä on vähintään kaksi pysyvästi asuttua taloutta tai tiellä on huomattavaa läpikulkuliikennettä.
  • Erikoistapauksessa voidaan avustaa myös lyhyempää tietä, mikäli rakentamiskustannukset ovat huomattavat esim. sillan, suurehkon rummun, pengerryksen tai muun sellaiseen verrattavan syyn takia.
  • Avustuksen saaminen edellyttää, että kohteelle on haettu valtion rahoitus. Mikäli valtion rahoituksen edellytyksiä ei ole, voidaan edellä mainitusta vaatimuksesta luopua.
  • Avustuksen ehtona on, että yksityistien asioiden hoitamista varten on perustettu tiekunta. Lisäksi tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot tulee olla ajan tasalla yksityistierekisterissä sekä kansallisessa tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä.
  • Valtion tukemia hankkeita avustetaan 50 % tiekunnan omavastuuosuudesta. Esimerkiksi: Jos tie saa valtionavustusta 50 %, on kunnan avustus 25 % kokonaiskustannuksista tai tie saa valtionavustusta 60 % on kunnan avustus 20 % kokonaiskustannuksista.
  • Rakentamishankkeita, joille ei ole saatu valtion rahoitusta, avustetaan 50 %:lla hyväksyttävistä kustannuksista, mikäli hanke katsotaan tarpeelliseksi toteuttaa ja se täyttää edellä mainitut ehdot.

 

Avustusta haetaan sähköisesti Miunpalveluiden verkkopalvelussa ja toissijaisesti paperisella hakulomakkeella. Paperisen lomakkeen voi tulostaa itse tältä sivulta.

 

Hakemukseen on liitettävä: valtionavustuspäätös, tien tekemistä koskeva työsuunnitelma, kustannusarvio ja kartta.

Avustushakemukset käsitellään ja niistä päätetään avustusten saapumisjärjestyksessä. Avustus maksetaan todellisten kustannusten perusteella, kaupungin avustuksena voidaan maksaa suoraan myös materiaaleja tai tehtyä työtä.

Edellisten tietojen päivittämisestä, hakemisesta ja toimittamisesta vastaa tiekunta.

 

Avustus maksetaan, kun tositteet on tarkastettu ja hyväksytty.

 

 

Tulostettavat tiedostot:

Perusparantamisen avustusperusteet

Perusparantamisen avustusten paperinen hakulomake