Rakennuslupa tarvitaan:

- uuden rakennuksen rakentamiseen
- rakennuksen korjaus- ja muutostyöhön, joka  on verrattavissa rakennuksen rakentamiseen
  tai jolla on vaikutusta käyttäjien turvallisuuteen tai terveydellisiin oloihin
- rakennuksen laajentamiseen tai kerrosalaan laskettavan tilan lisäämiseen
- rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen olennaiseen muuttamiseen
- asema-kaava-alueella pihajärjestelyn muutokset esim. autopaikkojen lisääminen

Rakennuslupa on voimassa viisi vuotta ja työt on aloitettava kolmen vuoden kuluessa luvan myöntämispäivästä.

Rakennusvalvonta on siirtynyt kokonaan sähköiseen arkistointi- ja lupakäsittelyyn 1.1.2018 alkaen.
 

Rakentamisen luvat tulee hakea sähköisen www.lupapiste.fi -palvelun kautta.

Rakennuslupa lämpökaivojen ja lämmönkeruuputkistojen rakentamisessa

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 62 §:n 12 kohdan mukaan maalämpökaivon ja lämmönkeruuputkiston rakentaminen on luvanvaraista. Luvanvaraisuus koskee porattavia lämpökaivoja sekä maaperään tai vesistöön sijoitettavan lämmönkeruuputkiston asentamista. Lieksan ja Nurmeksen 1.3.2012 voimaan tulleen rakennusjärjestyksen mukaan hankkeelle on haettava rakennuslupa (luku 2, 6 § kohta 3).
Suomen Ympäristökeskus on julkaissut lämpökaivojen rakentamisesta ympäristöoppaan, johon lämpökaivoa suunnittelevan tulisi tutustua.

Sijoittaminen tontille
Ensisijaisesti lämpökaivo tulisi sijoittaa rakennuksen ulkopuolelle vähintään 3 metrin etäisyyteen rakennuksista. Tarvittaessa voidaan kaivo sijoittaa myös rakennuksen sisälle, mutta tällöin on huomioitava mm. riittävä etäisyys rakennuksen perustuksista. Riittävät etäisyydet tulee määritellä suunnitteluasiakirjoissa.

Lämpökaivon ohjeelliset vähimmäisetäisyydet eri kohteisiin. Taulukon etäisyyksistä voidaan poiketa kohteen omistajan suostumuksella, erillisen selvityksen perusteella tai erityistoimenpitein esimerkiksi tekemällä vinoreikiä.
Valmiin lämpökaivon ja maassa kulkevien keruuputkien päälle ei tulisi tehdä muita rakennelmia.
Lämpökaivo ja – kenttä  15 m
Porakaivo talousvesi  40 m
Rengaskaivo talousvesi  20 m
Rakennus 3 m
Tontin raja  7,5 m
Viemärit ja vesijohdot ym. 5 m
Tunnelit ja luolat  25 m
Kaikki jätevedet, puhdistamo 30 m
Harmaat jätevedet, puhdistamo  20 m


Minimietäisyyksistä voidaan tarvittaessa poiketa, jos etäisyys koskee tie-, puisto- tai viheralueen rajalinjaa. Myös sellaisissa tilanteissa kun tontin koko ei mahdollista minimietäisyyksien täyttymistä voidaan niistä poiketa.

Mikäli minimietäisyys naapurin rajaan on alle 5 m tai on olemassa mahdollisuus, että poraus suuntautuu vinoon ulottuen osin naapuritontin puolelle, tulee hankkeelle olla naapurin kirjallinen suostumus. Jos poraus ulottuu naapurikiinteistön puolelle, tulisi harkita kiinteistö- tai rakennusrasitteen perustamista.

Ympäristönsuojelu ja turvallisuus

Porauksessa syntyvä kiviaines ja liete on käsiteltävä asianmukaisella tavalla siten, ettei siitä aiheudu haittaa naapureille tai ympäristölle. Vastuu lietteen käsittelystä kuuluu porausyritykselle sekä hankkeeseen ryhtyvälle.
Pintaveden pääsy kaivoon on estettävä vesitiiviillä suojahatulla ja asianmukaisilla kansirakenteilla. Pintavedet tulee ohjata poispäin kaivosta.
Maalämpökaivon sijoittuessa saastuneelle alueelle, pohjavesialueelle tai maanalaisten tunneleiden suoja-alueelle ota yhteys rakennusvalvontaan erikoisehtojen selvittämiseksi.

Lämmönsiirtoainetta vaihdettaessa on vanhaa ainetta käsiteltävä vaarallisena jätteenä. Siirtoaineena suositellaan käytettävän etanolivesiliuosta (35p-%) sen vähäisemmän haitallisuuden vuoksi.
Poistettaessa öljysäiliö, tulee huomioida pelastuslaitoksen ohjeet ja ympäristönsuojelumääräykset. Rakentamisessa tulee muutoinkin noudattaa yleistä ympäristölainsäädäntöä sekä Lieksan ympäristönsuojelumääräyksiä.