Maa-aines kuva

Navigaatiovalikko

PTV-sisältö

Maa-ainesten ottamislupa

Maa-ainesten eli kiven, soran, hiekan, saven ja mullan ottamiseen ja pois kuljettamiseen tarvitaan lupa. Maa-aineslaki säätelee maa-ainesten ottoa. Ottajan on muun muassa varmistettava, että maa-ainesten otto ei turmele maisemaa eikä aiheuta ympäristölle kohtuutonta haittaa. Luvan haltijan tulee tehdä vuosittain ilmoitus otetun aineksen määrästä ja laadusta.


Kunta ohjaa ja valvoo maa-ainesten ottamista alueellaan. Jos kunta ei myönnä maa-ainesten ottolupaa eikä maanomistaja voi käyttää aluettaan maa- ja metsätalouteen, rakentamiseen tai vastaavaan, kunnalla tai valtiolla on velvollisuus lunastaa alue.


Jos ainesten ottaminen alentaa lähellä olevan kiinteistön arvoa tai vaikeuttaa sen käyttämistä, kiinteistön omistajalla tai haltijalla on oikeus saada ainesten ottajalta korvaus aiheutuneesta haitasta.


Maa-ainesten tavanomainen, oma kotitarvekäyttö asumiseen sekä maa- ja metsätalouteen ei vaadi maa-aineslupaa. Tällöinkin sen tulee liittyä rakentamiseen tai kulkuyhteyksien kunnossapitoon. Jos maa-aineksen käyttö on mittavaa, siitä pitää tehdä ilmoitus valvontaviranomaisille.

Palvelupaikat

Palvelun toteuttaa
 • Lieksan kaupunki

Vastuuorganisaatio: Lieksan kaupunki

Maa-aineslupa

Maa-aineslupa

 

Hakemusasiakirjat:

 1. Hakemus, 2 kpl
 2. Ottamissuunnitelma-asiakirjat, 3 kpl
  (Selostus ja sitä täydentävät kartat ja piirrokset)
 3. Kaava- ja kartta-asiakirjat, 3 kpl
  (Ajantasainen yleiskartta mk 1:20 000 - 1:50 000, peruskarttaote mk 1:5 000 - 1:10 000)
 4. Hakija halllintaoikeusselvitys ottamispaikkaan, 1 kpl
  (Lainhuuto, kauppakirja tai vuokrasopimus)
 5. Naapurin kuuleminen, 1 kpl
  (Naapureiden kuulemisen voi jättää myös lupaviranomaisen tehtäväksi, taksan mukaista maksua vastaan)
 6. Muu selvitys, 2 kpl
  (Muut mahdolliset liitteet jotka on tarpeen hakemuksen käsittelemiseksi, kuten esim. selvitys tie- ja kulkuyhteyksistä. Myös lupaviranomaisten taholta voidaan pyytää luvan hakijaa hankkimaan asiaan täydentäviä selvityksiä


Peruskarttaotteet voi noutaa maankäyttösihteeriltä Pielisentie 3 (1. kerros) 81700 Lieksa tai tilata puhelimitse 04010 44712.

Hakemus liitteineen jätetään tai toimitetaan postitse: Lieksan kaupunki ympäristönsuojelu, Pielisentie 3, 81700 Lieksa (1. kerros).

Hyödyllisiä linkkejä:

Maa-aineslaki

Maa-aineslupahakemus

Valtioneuvoston asetus maa-ainesten ottamisesta

Ilmoituslomake: Maa-ainesten kotitarveotto

Vuosi-ilmoitus maa-ainesten otosta

Maa-ainestaksa

Sähköinen asiointi maa-ainesten kotitarveottoilmoitus

Lupapiste