Navigaatiovalikko

Lieksan kaupungin uutiset ja tiedotteet

Lieksan kaupungin uutiset ja tiedotteet

Sisältöjulkaisija

angle-left Lieksan kaupunginhallitukselta evästys ensi vuoden talousarvion valmisteluun

Lieksan kaupunginhallitukselta evästys ensi vuoden talousarvion valmisteluun

Tulopohja pienenee 3,2 miljoonaa euroa

Lieksan kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan 4.9.2023 vuoden 2024 talousarvion laadinnan ohjeen. Laadintaohjeen tavoitteena on toimia ohjenuorana toimielimille ja tilivelvollisille viranhaltijoille toiminnallisten tavoitteiden ja talousarviossa esitettävien tuloarvioiden ja määrärahojen laadinnassa.

Lieksan kaupungin talousarvion suunnittelu perustuu kaupunginvaltuuston 28.8.2023 päivittämään Lieksan kaupungin strategiaan 2030. Vuodelle 2024 kaikille yhteisiä, toimenpideohjelman painopistealueita ovat johtajuus jaa asiakaskeskeisyys, veto- ja pitovoima, terävä taloudenpito ja ennakoiva resurssointi, organisoituminen sekä digitalisaation ja teköälyn tuomat mahdollisuudet.

 

Talouden kehitys 2024–2026

Tällä hetkellä näyttää siltä, että Lieksan kaupungin verotulot ja valtionosuudet vähenevät kuluvan vuoden 30,9 miljoonasta 27,7 miljoonaan euroon, muutos - 3,2 miljoonaa euroa. Epävarmuutta lukuihin tuo edelleen sote-kustannusten vaikutusten arviointi, joiden laskenta on osoittautunut ennakoitua haastavammaksi koko maan osalta. Lopullisen sote-siirtolaskelman pitäisi olla valmis marraskuussa 2023.

Verotuloennusteen mukaan Lieksan kaupungin arvioitu verokertymä vuonna 2024 on n. 21,6 miljoonaa euroa, joka on n. 0,5–1 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuoden 2023 talousarviossa. Suunnitelmavuosien 2025–2026 osalta verotulojen arvioidaan hivenen nousevan vuodesta 2024, pysyen kuitenkin n. 22 miljoonan euron tasolla, jos yritysten maksamat yhteisöverotulot ja työllisyyden myötä ansioverotulot kehittyvät suotuisasti.

Talousarvio-ohjeen laatimisen aikaan ei vielä ole varmaa tietoa siitä, mikä tulee olemaan kaupungin valtionosuuksien määrä talousarviovuonna 2024 eikä siitä, miten valtionosuudet toteutuvat suunnitelmavuosina 2025–2026. Vuoden 2025 alussa voimaantuleva TE24-uudistus tulee myös vaikuttamaan kunnan valtionosuuksiin niitä lisäävästi. Ennuste valtionosuuksien määrästä saataneen valtiovarainministeriöstä lokakuussa 2023.

Kuntaliiton ennakollisen valtionosuuslaskeman 2024 mukaan Lieksan valtionosuudet olisivat 6,1 miljoonaa euroa. Tämä tarkoittaa n. 2,7 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuonna 2023 (8,8 miljoonaa).

Henkilöstön palkkakulut nousevat sopimuskauden 2022–2024 aikana nousevat yhteensä 9,6 %. Vuoden 2024 palkkojen korotukset ovat n. 2,99 %, joka tarkoittaa Lieksan kaupungissa n. 270 000 euroa korostusta. Tämän lisäksi sopimuskauden kehittämisohjelman erät ja paikalliset järjestelyerät nostavat henkilöstökustannuksia aiempaan verrattuna. Tulevassa talousarviossa henkilöstökuluihin tulee varata n. 0,6 miljoonaa euroa enemmän verrattuna vuoden 2023 alun tasoon.

 

Budjettiraami vuodelle 2024

Lieksan kaupunki on tehnyt ylijäämäistä tulosta joka vuosi vuodesta 2013 lähtien, ja myös vuosi 2023 näyttäisi muodostuvan ylijäämäiseksi ja taloudellinen tilanne näyttää hyvältä. Tänä vuonna kunnille tilitetään vielä merkittäviä määriä verotuloja aikaisemmilta vuosilta, jotka ovat olleet historiallisen suuret koko valtakunnan tasolla. Haasteita kuluvan vuoden talousarviossa pysymiselle aiheuttavat inflaatiokehitys, ja yleinen hintojen nousu, etenkin energian ja lämmityksen osalta. Palkankorotukset nostavat henkilöstökuluja merkittävästi samalla kun verotulot ja valtionosuudet vähenevät sote-uudistuksen, mutta myös yleisen talouskehityksen myötä.

Talousarviota lähdetään tekemään ajatuksella, että yleinen hintataso nousee n. 5 %:a vuoden 2023 tasosta. Vuoden 2024 vuosikatetavoitteeksi asetetaan 4,5–5,0 miljoonaa euroa, joka vuonna 2023 oli 9,3 miljoonaa euroa. Tavoitteena on laatia ylijäämäinen talousarvio, mutta riski siihen, että ylijäämää jää vuonna 2024 hyvin vähän tai ei ollenkaan, on merkittävä.

Lieksan kaupunginjohtaja Jarkko Määttänen kertoo, että kaupunginhallitus asetti vuoden 2024 toimintakatteen talousarvioraamiksi 23,8–24,3 miljoonaa euroa. -Vaikka raami on euromääräisesti "löysempi" kuin vuonna 2023 (-22,8 miljoonaa), on se tulosyksiköille tiukempi, kun se sisältää arvioidut kulujen nousut. Lisäksi on huomioitava, että yksikkökohtaiset hinnat eivät saa nousta ja toimintaa tulee sopeuttaa sen mukaisesti, kaupunginjohtaja tarkentaa.  Toimintatuottojen osalta ei odoteta vähentymistä. Tuotot ovat suurelta osin riippuvaisia asiakasmääristä ja niiden kehittymisestä, joka tulosyksiköiden tulee huomioida talousarviossa.

Lisäksi raamia tiukentaa valtionosuuksien väheneminen hyvinvointialueuudistuksen myötä. Tämän hetken arvio on, että valtionosuuksien vähentyminen vuoteen 2023 verrattuna on n. 2,87 miljoonaa euroa. Yhdessä verotulojen vähenemisen kanssa vaikutus on -3,2 miljoonaa euroa.

 

Kuntalaisten osallisuus talousarvion valmistelussa

Kaupunginvaltuuston 24.4.2023 käsittelemän valtuustoaloitteen myötä talousarvioesityksen laadinnassa lauta- ja johtokuntia pyydetään tuomaan esille ne kohteet, joissa osallistava budjetointi voisi tulla kyseeseen, ja miten se toteutettaisiin. Esimerkkinä kuntalaisten mahdollisuudesta vaikuttaa kaupungin rahojen käyttöön voidaan mainita kuluvana vuonna toteutettu yleisöäänestys Vapaudenpuiston uudesta leikkipaikasta.

Osallistava budjetointi ei lisää käytettävissä olevaa rahamäärää, mutta sillä pyritään lisäämään kuntalaisten osallistumismahdollisuutta kaupungin talousarvion laadintaan soveltuvin osin. Myös kaupungin vaikuttamistoimielinten kautta kuntalaiset pääsevät osallistumaan talousarvion laadintaan ko. vaikuttamistoimielimelle varatun määrärahan osalta. Vaikuttamiselimiä ovat vanhusneuvosto, vammaisneuvosto sekä nuorisovaltuusto.

Lauta- ja johtokunnat käsittelevät talousarvioesityksensä marraskuun alun kokouksissaan. Kaupunginhallituksen on määrä antaa talousarvioesitys 20.11. ja kaupunginvaltuuston käsittelyssä talousarvio 27.11.2023.

 

 

Lisätietoja:

Jarkko Määttänen, kaupunginjohtaja

p. 040 1044 001 / jarkko.maattanen@lieksa.fi

 

Hannele Pöykkölä, talousjohtaja

p. 040 1044 020 / hannele.poykkola@lieksa.fi

Eurorahoja ja laskimen kulma