Navigaatiovalikko

Lieksan kaupungin uutiset ja tiedotteet

Lieksan kaupungin uutiset ja tiedotteet

Sisältöjulkaisija

angle-left Lieksan kaupungin lausunto hallinto-oikeudelle tehtyyn valitukseen Koli-Ahmovaara osayleiskaavasta 2040+

Lieksan kaupungin lausunto hallinto-oikeudelle tehtyyn valitukseen Koli-Ahmovaara osayleiskaavasta 2040+

Kaupunginhallitus käsittelee lausuntoa tiistaina 19.4.2022

Itä-Suomen hallinto-oikeus on pyytänyt Lieksan kaupungin lausuntoa valitukseen Koli-Ahmovaara osayleiskaavan 2040+ hyväksymispäätöksestä. Valituksessa vaaditaan Lieksan kaupunginvaltuuston 31.1.2022 tekemän päätöksen kumoamista ja Koli-Ahmovaara osayleiskaavan 2040+ palauttamista kaupungille uudelleen käsiteltäväksi Loma-Kolin alueelta. Valituksessa myös velvoitetaan kaupunkia korvaamaan mahdolliset muutoksenhakijan oikeudenkäyntikulut. Lieksan kaupunginhallitus on kokouksessaan 21.3.2022 § 105 asettanut Koli-Ahmovaara osayleiskaavan 2040+ voimaan muilta kuin valituksen alaiselta alueelta.

Valituksen mukaan osayleiskaavan laadinnassa valituksen tekijää ja kiinteistön omistajaa ei ole kohdeltu kuntalaisena yhdenvertaisesti muiden Loma-Kolin alueella olevien kiinteistöjen omistajien kanssa. Lisäksi valituksessa todetaan muun muassa kaupunginvaltuuston päätöksen loukkaavan muutoksenhakijan oikeutta käyttää omistamansa kesämökkikiinteistön piha-aluetta haluamallaan tavalla ja oikeutta määrätä kiinteistön käytöstä. Tehdyssä valituksessa oletetaan, että kaavaratkaisu eroaisi merkittävästi vieressä olevista rannan alueelle esitetyistä ratkaisuista, ja valittaja esittää, että hänen kiinteistöllään oleva lähivirkistysalue olisi tontin lisäksi osa hänen pihapiiriään.

Lieksan kaupungin näkemyksen mukaan valitus vastaa pääasialliselta sisällöltään asianosaisten osayleiskaavaan jättämiä lausuntoja, mielipiteitä ja muistutuksia, joihin kaupunki on osaltaan vastannut ja esittänyt yksityiskohtaiset perustelut kaavaselostuksessa ja sen liitteissä. Kaupunki on laatinut yleiskaavan kokonaisuudessaan maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti ja on käyttänyt sille kuuluvaa harkintavaltaa alueiden käyttötarkoituksia ja kaavallisia tarpeita muodostaessaan. Kaavaratkaisu perustuu myös voimassa oleviin kaavoihin sekä olemassa oleviin maankäytön yleisten alueiden tarpeisiin ja reittitarpeisiin.

Kaupungin mukaan ohjeellisen ulkoilureitin osoittaminen valittajan kiinteistölle on ollut perusteltavissa paikallisilla olosuhteilla, ja tarve virkistysalueiden järjestämiselle on yleiskaavan sisältövaatimuksena muodostanut pakollisena huomioitavan lähtökohdan kaavasuunnittelulle. Vaatimukseen oikeudenkäyntikuluista kaupunki toteaa kunkin vastaavan hallintoasiassa omista kuluistaan hallintolain mukaisesti.

Lieksan kaupunki pyytää, että hallinto-oikeus hylkää valituksen perusteettomana. Lisäksi kaupunki pyytää asian käsittelyä kiireellisenä, koska Loma-Kolin alueella on vireillä useita kaavamuutoksia ja rakennushankkeita alueilla, joita ei voida edistää valituksen johdosta.

 

Lisätietoja:

Jarkko Määttänen, kaupunginjohtaja

p. 040 1044 001 / jarkko.maattanen@lieksa.fi