Navigaatiovalikko

Lieksan kaupungin uutiset ja tiedotteet

Lieksan kaupungin uutiset ja tiedotteet

Sisältöjulkaisija

angle-left Lieksan kaupungin johtamisen organisaatio- ja virkajärjestelyihin muutoksia

Lieksan kaupungin johtamisen organisaatio- ja virkajärjestelyihin muutoksia

Lieksan kaupunginhallitus saa 15.3.2022 käsiteltäväkseen esityksen kaupungin johtamisen organisaatio- ja virkajärjestelymuutoksesta. Organisaatiota ehdotetaan muutettavaksi niin, että kaupungin hallinnon ja talouden palvelualue eriytetään kahdeksi erilliseksi kokonaisuudeksi, eli hallinnon palvelualueeksi ja talouden palvelualueeksi. Organisaatiomuutoksen myötä esitetään talousjohtajan vakanssin muodostamista muuttamalla Pielisen Karjalan tilitoimiston johtajan virka talousjohtajan viraksi. Samalla tilitoimistoliikelaitoksen taloushallinnon tehtävät lisätään kaupungin laskentapalvelutiimin tehtäviin. Pielisen Karjalan tilitoimiston johtokunta on ehdottanut 4.3. tilitoimistoliikelaitoksen purkamista mahdollisimman pikaisella aikataululla.

Talousjohtaja vastaa kaupungin talousarvion, tilinpäätöksen ja osavuosiraporttien valmistelusta. Tehtäviin sisällytetään toimitilojen tulosyksikön johtamisvastuu sekä vesihuollon ja kuntatekniikan liikelaitosten päälliköiden esimiestehtävä ja talousohjaus. Talousjohtaja toimii konserniyhtiöiden controllerina ja hän myös vastaa kaupungin ICT-palveluista.

Hallintojohtajan tehtäviin kuuluvat asianhallinta, asiakaspalvelu, toimistopalvelut ja henkilöstöhallinnon tehtävät, mukaan lukien palkkatukityöllistämisen ja työkokeilujen koordinointi. Lisäksi hallintojohtaja vastaa kaupungin hallinnon kehittämisestä ja toimii kaupunginjohtajan sijaisena sekä kaupunginhallituksen sihteerinä.

Organisaatiomuutoksen taustaa

Kaupungin nykyistä organisaatiorakennetta on rakennettu vaiheittain vuodesta 2016 alkaen. Entinen palvelukeskusrakenne purettiin vuoden 2017 alussa, ja toiminnot jaettiin elinvoiman, hyvinvoinnin ja hallinnon palvelualueisiin samaan aikaan, kun sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuu siirtyi Siun sotelle. Lieksan Kehitys Oy LieKe perustettiin syksyllä 2017 ja yhtiöön keskitettiin yritysten sijoittumis-, neuvonta- ja kasvupalvelut sekä elinkeinoelämän tukemiseen liittyvä kehittämis- ja hanketoiminta. Lieksan Vuokratalojen ja Teollisuuskylä Oy:n fuusioitumisen myötä konsernin kiinteistöjen rakentaminen, ylläpito ja vuokraus keskitettiin Lieksan Kiinteistöt Oy:öön. Organisaatiouudistuksen myötä kaupungin johtoryhmää pienennettiin kahden henkilötyövuoden verran laajentamalla johtoryhmän tehtäväkuvia sisällyttämällä niihin työtehtäviä lakkautetuista vakansseista.

Toimintaympäristö on muuttunut merkittävästi muutaman vuoden aikana. Lieksan kaupungin strategian mukainen aktiivinen elinvoiman ja hyvinvointipalveluiden edistäminen ovat kasvattaneet työmäärää palvelualuejohtajille, tulosyksiköiden johtajille ja hallinnon sekä talouden tukipalveluihin. Uudisinvestointien edistäminen ja toteuttaminen sekä hyvinvointipalvelujen kehittäminen ovat lisääntyneet merkittävästi. Tilannetta voidaan pitää myönteisenä, koska yritystoiminnan investointien lisääntyminen ja elinkeinoelämän myönteinen kasvu ovat olleet strategian keskeinen tavoite. Toisaalta useat rinnakkaiset kehittämishankkeet aiheuttavat aiempaa merkittävästi suurempaa kuormitusta johtamiselle organisaatiossa.

Resurssipainetta ovat lisänneet myös valtion kunnille osoittamat lisätehtävät ja –vastuut viimeisten vuosien aikana. Esimerkiksi tietoturvaan, tietosuojaan ja tiedonhallintaan liittyvät vastuut ja valvonta on lisääntynyt. Sisäisen valvonnan merkitystä korostetaan ja kunnilta edellytetään aiempaa systemaattisempaa ja tarkempaa riskien arviointia ja hallintaa.

Lieksan kaupunginjohtaja Jarkko Määttänen kertoo, että toimintaympäristön muuttumiseen sopeutuminen ja tulevien muutosten ennakointi edellyttää johtoryhmän jäsenten tehtävien ja organisaation toiminnan uudelleen järjestelyä. -Lisäksi liikelaitosten, konserniyhtiöiden ja avaintulosyksiköiden esimiesten tukemiseen ja ohjaamiseen olisi pystyttävä käyttämään enemmän aikaa kuin se nykytilanteessa on johtoryhmän jäsenille mahdollista, kaupunginjohtaja Jarkko Määttänen taustoittaa nykytilannetta.

Lieksan kaupunkikonsernin johtoryhmän muodostavat jatkossa kaupunginjohtaja, hallintojohtaja, talousjohtaja, hyvinvointijohtaja, elinvoimajohtaja sekä kiinteistö- ja kehitysyhtiön toimitusjohtajat.

 

 

Lisätietoja:

Jarkko Määttänen, kaupunginjohtaja

040 1044 001 / jarkko.maattanen@lieksa.fi

Lieksan kaupungin pöytästandaari ja puinen puheenjohtajan nuija puisella pöydällä. Taustalla puinen suuri veistos.