Navigaatiovalikko

Lieksan kaupungin uutiset ja tiedotteet

Lieksan kaupungin uutiset ja tiedotteet

Sisältöjulkaisija

angle-left Kohti työtä ja koulutusta -työllisyyshankkeen tiedote

Kohti työtä ja koulutusta -työllisyyshankkeen tiedote

TIEDOTE KOHTI TYÖTÄ JA KOULUTUSTA –HANKKEESTA

 

Tausta

Lieksan kaupungin strategian keskeisin tavoite on elinvoiman lisääminen. Osaavan työvoiman saatavuuden varmistaminen on siinä tärkeää. Työllisyyttä edistävien palveluiden kokonaisuus onkin Lieksan kaupungissa sijoitettu elinvoiman palvelualueelle. Tulevaisuuden kannalta on merkittävää, että mahdollisimman suuri osa työttömistä on työmarkkinoiden käytettävissä. Lieksan kaupunki on valmistellut yhteistyössä Juuan kunnan kanssa Kohti työtä ja koulutusta –työllisyyshankkeen.

 

Kohti työtä ja koulutusta -työllisyyshanke on valmisteltu alkuvuonna 2019. Hankkeesta on käyty neuvottelut päärahoittajana toimivan Etelä-Savon ELY-keskuksen kanssa, joka on suhtautunut hankkeeseen myönteisesti samoin kuin hankkeen sidosryhmätahot. Lieksa vastaa pääosin hankkeen omarahoituksesta ja Juuka osallistuu siihen.  Lopullinen hankehakemus jätettiin hakuun 9.4.2019. Hanke on hyväksytty Pohjois-Karjalan MYR:n kokouksessa 24.5.2019. Rahoituspäätös hankkeesta saatiin 12.6.2019.  Hanke toimii ajalla 1.6.2019-31.5.2022 ja ELY-keskukselta on saatu lupa toimien aloittamiseen jo ennen hankepäätöksen saamista. 

 

Hankehenkilöstö on rekrytoitu avoimella haulla. Hankkeen projektipäällikkönä ja hankkeen kokonaisuudesta vastaavana toimii jo hankkeen suunnittelusta yhdessä verkoston kanssa vastannut Kaisa Karhu-Härkönen. 6.6.2019 päättyneessä haussa projektisihteerin tehtävää haki 14 henkilöä ja tehtävään valittiin 1.7.2019 työnsä aloittanut Asta Hirvonen. Hän toimii koko hankkeen alueella projektisihteerinä ja on mukana Lieksassa Vauhdittamon yleisessä ohjauksessa ja opastuksessa. Projektityöntekijöiden tehtäviin haki 6.6.2019 päättyneessä haussa 20 henkilöä. Lieksan alueelle yli 30-vuotiaiden asiakkaiden kanssa tehtävään työhön, Vauhdittamon ohjaukseen ja hankkeen toimintamallien kehittäjaksi valittiin 1.7.2019 työnsä aloittanut Marja Tarvainen. Lieksan alueelle alle 30-vuotiaiden asiakkaiden kanssa tehtävään työhön, Vauhdittamon ohjaukseen ja hankkeen toimintamallien kehittäjäksi valittiin 29.7.2019 työnsä aloittava Inka Kinnunen.  Lieksan alueelle työ- ja toimintakyvyn selvittelyyn liittyvään asiakastyöhön, Vauhdittamon ohjaukseen ja hankkeen toimintamallien sekä Lieksan ja Juuan kyläpilottien kehittäjäksi valittiin 9.7.2019 työnsä aloittava Kirsi Lehtoranta. Juuan alueelle yhdennettyyn asiakastyöhön, Vauhdittamon ohjaukseen, hankkeen toimintamallien sekä Lieksan ja Juuan kyläpilottien kehittäjäksi valittiin 8.7.2019 työnsä aloittava Jasmin Palmi.  

 

Hankkeen työpaketit

Lieksan ja Juuan hakemassa (ESR TL3) Kohti työtä ja koulutusta -työllisyyshankkeessa kehitetään työllisyys- ja koulutuspolun alkuvaihetta kohti työmarkkinoita ja koulutusta monitoimijaisen asiakastyön, toimintamallien, työvälineiden sekä rakenteiden kehittämisen kautta. Hanke koostuu seuraavista työpaketeista:

 

 1. Vauhdittamo: ohjaamo –tyyppisen nuorten ja aikuisten toimintamallin jalkautus ja juurrutus Lieksassa ja Juuassa: nuorten ja aikuisten työllistymistä edistävien palvelujen koordinointi. Asiakkaiden ohjaus- ja arviointityövälineen sekä asiakastietojärjestelmän kouluttaminen työllisyysverkostolle ja jalkautus Lieksassa ja Juuassa, asiakasohjausprosessin ja oma valmentaja –mallin kehittäminen ja juurruttaminen. Hankkeessa tehdään mittavaa asiakaspolutusta kohti työtä ja koulutusta. Hankkeen osallistujamäärä on suuri eli 530 henkilöä. Osana Vauhdittamoa perustetaan non stoppina toimiva Vauhdittamo(START)-pajatoiminta. Eri tahojen työpanoksen nivoutuminen yhteiselle palvelualustalle: TE-, sosiaali-, terveys-, työllisyys-, nuorten palvelut jne. Pilotoidaan sosiaaliohjauksen kautta tapahtuvaa palveluohjausta kilpailutettuna ostopalveluna
 2. Työ- ja toimintakyvyn (lääkäripalvelut ja muut tarvittavat asiantuntijapalvelut) selvittämiseen liittyvä kehittäminen, jalkautus ja juurrutus, lääkäri- ja muiden tarvittavien asiantuntijapalvelujen hankkiminen asiakkaille
 3. Opinnollistamisen kehittäminen ja juurruttaminen työllisyyspolun alkuvaiheeseen tulevaisuudessa työllistävät alat huomioiden. Opinnot kytketään työelämässä toimimiseen siten, että hankkeen osallistujat voivat kartuttaa osaamistaan pienin askelin yksittäisten osaamisalueiden osaamistodistuksista osatutkintoihin saakka. Opinnollistamista tehdään työllisyyspalveluissa mahdollisilla ammattialoilla ja työmarkkinoiden tilanne huomioiden työaloilla, joilla tarvitaan tulevaisuudessa työvoimaa.
 4. Kokonaisuudessaan työllisyydenhoidon mallien kehittäminen ja pilotointi tulevaisuuteen päin Lieksassa ja Juuassa. Kuntien raja-alueilla järjestetään kyläpilotti, jossa käydään läpi Kolin, Ahmovaaran ja Nunnanlahden alueiden työttömät ja tehdään polutusta yhteistyössä kummankin tahon toimijoiden kanssa

 

Hankkeen tavoitteet

 1. Tehdä asioita uudella tavalla siten, että työ- ja koulutuspolun alkuvaihe toimii
 2. Tavoittaa työttömänä olevat, tehdä palveluohjausta ja osuvaa polutusta, sovittaa palvelut yhteen: osallistujat etenevät kohti työtä ja koulutusta siten, että asiakasprosessi on selkeä
 3. Pysäyttää valumaa pitkäaikaistyöttömyyteen ja että moniammatillinen työttömien kanssa toimiva verkosto toimii asiakaslähtöisesti
 4. Työttömät, joilla ei työkykyä ole, pääsevät terveys- ja eläkeselvittelyyn sekä saavat asianmukaiset eteenpäin vievät lausunnot prosessissa ja ohjautuvat kuntoutukseen tai eläkkeelle
 5. Perustaa ja juurruttaa uudenlainen monitoimijainen, hankkeen osallistujien asioiden etenemistä palveleva palvelualusta Vauhdittamo
 6. Lisätä osaamista ja siirtymiä kohti työtä ja koulutusta opinnollistamisen, toisen työnantajan työhön siirtämisen ym. avulla
 7. Kouluttaa ja juurruttaa monitoimijaiselle verkostolle yhteisiä välineitä asiakastyöhön, sen dokumentointiin ja arviointiin sekä vaikuttavuuden arvioimiseen
 8. Luoda ja juurruttaa tulevaisuuden malli, nuorten ja aikuisten koordinoitu työllisyydenhoidon malli Lieksaan ja Juukaan sekä muuttaa työllisyysasioissa näkökulma investointipainotteiseksi

 

Hankkeen budjetti

Hankkeen kustannukset ovat yhteensä 1 421 725 euroa. Ostopalvelujen osuus budjetista on 419 000 euroa. Ostopalvelut koostuvat työ- ja toimintakyvyn arviointiin liittyvistä hankkeen osallistujille hankittavista lääkäri- ja muista asiantuntijapalveluista (155 000 e), opinnollistamiseen liittyvistä osallistujille, toimijaverkostolle ja työelämäedustajille hankittavista palveluista (51 000 e), lyhytkoulutuksista hankkeen osallistujille (14 000 e), monitoimijaiselle verkoston hankittavasta yhteisestä työvälineestä suunnitelmalliseen, tavoitteelliseen asiakastyöhön (14 000 e) ja verkostolle hankittavasta yhteisesti asiakastietojärjestelmästä (37 000 e), viestintään ja tiedotukseen liittyvistä palveluista (17 000 e),  toimintaympäristön muutokseen ja palvelujen yhteensovittamiseen liittyvästä koulutuksesta (4 000 e) liittyen tulevaisuuden työllisyydenhoidon mallien kehittämiseen ja siihen liittyvästä palvelumuotoilusta (4 000 e). Hankehenkilöstön palkkakustannukset ovat 765 576 euroa. Muut kustannukset ovat 107 000 euroa (Vauhdittamon vuokra) ja Flat rate –kulut ovat 130 149 euroa. ESR- ja valtion rahoitusosuus on 80 % kustannuksista eli    1 137 380 euroa. Kuntien rahoitusosuus on 20 % kustannuksista eli 284 345 euroa ja suurimmasta osasta vastaa Lieksa Juuan osallistuessa kuluihin.

 

Lisätiedot:

Projektipäällikkö Kaisa Karhu-Härkönen,

p.0401044681, kaisa.karhu-harkonen@lieksa.fi