Navigaatiovalikko

Lieksan kaupungin uutiset ja tiedotteet

Lieksan kaupungin uutiset ja tiedotteet

Sisältöjulkaisija

angle-left Itä-Suomen hallinto-oikeus hylkäsi kunnallisvalituksen Lieksan kouluverkkopäätöksestä

Itä-Suomen hallinto-oikeus hylkäsi kunnallisvalituksen Lieksan kouluverkkopäätöksestä

Lieksan kaupunginvaltuuston päätöksestä 24.6.2019 § 46 tehty kunnallisvalitus on hylätty Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätöksellä 12.10.2020. Kaupunginvaltuuston päätös koski Lieksan kaupungin koulukampus-hankkeen toteuttamiseen liittyvien, varhaiskasvatuksen ja koulutoimen palveluverkkoon vaikuttavien muutosten toteuttamista sekä Vuoniskylien ja Jamalin koulujen toiminnan lakkauttamista lukuvuoden 2020-2021 jälkeen. Hallinto-oikeus kumosi valituksen kaikilta osin.

 

Kunnallisvalituksessa vaadittiin kaupunginvaltuuston päätöstä kumottavaksi kokonaisuudessaan ja asian palauttamista uudelleen valmisteltavaksi ja käsiteltäväksi. Valituksen perusteluina oli asian puutteellinen valmistelu, kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien puuttuminen ja lapsivaikutusten arvioinnin puuttuminen. Asian valmistelun katsottiin perustuneen virheellisiin kustannusarvioihin koulujen tarvitsemista remonteista, ja lisäksi koulukyyditysten suunnittelun katsottiin olevan puutteellista, eikä tavoiteltujen säästöjen saavuttamisen nähty olevan mahdollista. Kaupunginvaltuuston päätös lisää valituksen mukaan myös lasten eriarvoisuutta ja rikkoo lasten oikeutta ikäkauden ja edellytykset huomioon ottavaan opetukseen.

 

Hallinto-oikeuden päätöksen mukaan koulutoimen palveluverkkoselvityksessä kaupunki on hallintolain 41 §:n mukaisesti varannut kuntalaisille mahdollisuuden saada tietoa asian käsittelyn lähtökohdista ja tavoitteista sekä lausua tosiasiallisesti mielipiteensä asiasta ennen valtuuston päätöksentekoa. Lieksan kaupunki järjesti asiasta erilliset kyselyt oppilaille ja huoltajille sekä kaksi kaikille avointa keskustelu- ja kuulemistilaisuutta ennen asian etenemistä hyvinvointilautakunnan ja kaupunginhallituksen käsittelyyn, sekä lopulta kaupunginvaltuuston päätettäväksi. Vaikuttamismahdollisuuksien käyttämisestä on hallinto-oikeuden mukaan ilmoitettu asian merkityksen ja laajuuden kannalta sopivalla tavalla, eikä valituksen alainen päätös ole osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varaamisen puutteesta johtuvista syistä puutteellinen.

Valmistelua koskevien valitusperusteiden osalta hallinto-oikeus katsoo, että kaupunginvaltuuston päätös ei ole syntynyt virheellisessä järjestyksessä valituksessa esitetyillä, puutteellista ja virheellistä valmistelua koskevilla perusteilla. Lapsivaikutusten arvioinnista hallinto-oikeuden päätöksessä todetaan, että laissa ei ole säädetty, että kouluverkkoa koskevien ratkaisujen valmistelun yhteydessä tulisi tehdä erillinen selvitys asian ratkaisun vaikutuksista lapsiin.

Lieksan kaupunki kuitenkin on ennen asian ratkaisemista varannut asianomaisten koulujen oppilaille sekä heidän huoltajilleen mahdollisuuden lausua asiasta ja näitä mielipiteitä on myös tuotu esille asian valmistelutekstissä.  Lisäksi eri ratkaisuvaihtoehtoja arvioitaessa on kiinnitetty huomiota myös lasten etuun. Näiltä osin hallinto-oikeuden mukaan asian valmistelua, eikä kaupunginvaltuuston päätöstä voida pitää lapsen oikeuksia koskevan yleissopimuksen vastaisena.

Kaupunginvaltuuston päätöksen sisällöllistä lainmukaisuutta koskevien valitusperusteiden osalta hallinto-oikeuden päätöksessä todetaan, että opetuksen järjestäjänä toimivan kunnan tai kaupungin harkinnasta riippuu, minkälaista kouluverkkoa se pitää. Kaupunki päättää sille kuuluvan itsehallinnon nojalla palveluverkoistaan, ja kouluverkkoa koskeva päätös on koskenut sellaista kunnan itsehallintoon kuuluvaa asiaa, jossa valtuustolla on laaja harkintavalta.  Kaupunginvaltuusto on hallinto-oikeuden mukaan tehnyt päätöksensä sille kuuluvan harkintavallan nojalla ja rajoissa, eikä päätös ole valituksessa esitetyillä perusteilla muutenkaan lainvastainen. Valtuuston päätökseen ei voida hakea muutosta kunnallisvalituksin tarkoituksenmukaisuusperusteella, mihin kuuluu se, onko päätöksellä todellisuudessa saatavissa tavoiteltuja säästöjä sekä taloudellisia ja toiminnallisia hyötyjä.

 

Hallinto-oikeuden päätös otettiin Lieksassa vastaan levollisin mielin. Lieksan kaupungin hyvinvointijohtaja Arto Sihvonen toteaa, että palveluverkkopäätökset ovat aina hankalia, eikä minkään yksikön lakkauttaminen ole itsetarkoitus. -Kaupungin taloudellisen tilanteen ja oppilasmäärän kehityksen näkökulmasta tämä päätös oli Lieksan osalta tässä tilanteessa välttämätön. Palveluverkkoselvitystä varten tehty oppilasmääräarvio on laskenut jo nyt enemmän kuin oli ennustettu esimerkiksi vuosien 2019 ja 2020 ikäluokkien osalta, Sihvonen kertoo.

 

 

Lisätietoja:

Arto Sihvonen, hyvinvointijohtaja

p. 040 1044 101