Navigaatiovalikko

Lieksan kaupungin uutiset ja tiedotteet

Lieksan kaupungin uutiset ja tiedotteet

Sisältöjulkaisija

angle-left Elinvoiman edistäminen ja investoinnit toiminnan painopisteinä vuonna 2024 Lieksassa

Elinvoiman edistäminen ja investoinnit toiminnan painopisteinä vuonna 2024 Lieksassa

Pitkään jatkunut määrätietoinen ja järkevä taloudenhoito näkyy muun muassa matalana asukaskohtaisena lainamääränä ja taseen kumulatiivisena ylijäämänä. Tämä on antanut hyvät lähtökohdat vuoden 2024 talousarviovalmistelulle. Lieksan kaupunginhallitus käsittelee ensi vuoden talousarviota kokouksessaan 4.12.2023.

Talouden perusteissa on tapahtunut suuria muutoksia vuoden 2023 aikana. Hyvinvointialuemuutokseen liittyvä valtionosuuksien määrän merkittävä lasku heijastuu mm. kaupungin investointivalmiuteen. Taloudellista näkymää heikentävät myös Siun soten toiminnan viimeisiin vuosiin mahdollisesti kohdistuvat palkkaharmonisointikulut. Lieksan kaupungin vt. kaupunginjohtaja Arto Sihvonen sanoo, että muutosten ennakointi on olennaista talouden seurannassa. -On tärkeää huomioida myös palvelujen kysynnässä tapahtuvat muutokset.

Valtion talousarvioesitys vuodelle 2024 kohtelee Itä-Suomea epäoikeudenmukaisesti maan sisäisessä tarkastelussa, eikä alueelle ole luvassa merkittäviä liikenne- tai energiainfraan kohdistuvia investointeja. Tämä vaikuttaa muun muassa teollisuuden ja matkailun toimijoiden investointihalukkuuteen.

Kaupungin investointipaine on lähivuosina suuri muun muassa Mähkönsilta-hankkeen takia. -Investointien painopiste säilytetään pääsääntöisesti välttämättömissä korjaus- ja korvausinvestoinneissa sekä aluetalouden kannalta tärkeissä sekä kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia edistävissä investoinneissa, vt. kaupunginjohtaja kertoo. Vuoden 2024 investointeja ovat myös Pielisen museon päärakennuksen uusiminen, satamien ja Lieksan sataman uimarannan kehittäminen sekä mahdollinen kuntoportaiden rakentaminen. Käytössä olevat kassavarat tarvitaan käyttötalouden hallintaan, mm. palkkojen maksamiseen ja investointeihin on käytettävissä lähinnä vuosikatteen ja lainanoton kautta tuleva liikkumavara.

Työllisyyspalvelujen TE24-uudistus vaikuttaa suunnitelmavuosien aikana sekä kaupungin toimintaan että talouteen. Uudistuksen valmistelu alkaa Joensuun kaupungin johdolla vuoden 2023 lopussa ja palvelumalli rakennetaan vuoden 2024 aikana. Uuden mallin mukainen toiminta käynnistyy vuoden 2025 alussa.

Kaupungin strategia ohjaa toiminnan suunnittelua ja talousarvion laadintaa

Työpaikkojen säilyttämiseksi ja luomiseksi on välttämätöntä jatkaa elinvoimaan panostamista. Yritystoiminta tuo tulo-, yhteisö- ja kiinteistöverotuloja. Kaupungin strategian mukaisesti painopisteet elinvoiman kehittämisessä ovat erityisesti matkailussa ja biotaloudessa. Kehittämistä tehdään hanketoiminnalla kaupungin, Lieksan Kehitys Oy:n ja Kolin Matkailu Oy:n kautta. Tulojen lisäämisessä kaupungin metsäomaisuuden hoito kestävällä tavalla kasvattaa rooliaan.

Osaavan työvoiman saatavuuden merkitys tulee korostumaan Lieksassa. Eläköitymisen kautta vapautuviin sekä uusiin työpaikkoihin tarvitaan työvoimaa, jota on mahdollista saada perinteisen rekrytointitoiminnan ohella työperäisen maahanmuuton kautta. Tässä kaupungin maahanmuuttopalveluiden ja muiden maahanmuuttotyötä tekevien tahojen yhteistyöllä on tärkeä rooli.

Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen kuuluu kaupungin perustehtäviin ja siinä korostuu kasvatus-, opetus- ja vapaa-ajanpalveluiden merkitys. Palveluiden kehittämistyöhön tarvitaan aiempaa enemmän kaupunkilaisten osallistumista ja mielipiteitä, joita voidaan lisätä kuntalaisten aktiivisella osallistamisella hyvinvointisuunnitelman päivittämiseen. Järjestöyhteistyön rooli on entistä merkittävämpi.

Arvot ja menestyksen kärjet ohjaavat kaupungin käytännön toiminnan suunnittelua, samoin kuin vuosittain päivitettävä toimenpideohjelma. Uutena painotuksena toimenpideohjelman tavoitteisiin on otettu digitalisaation ja tekoälyn luomien mahdollisuuksien hyödyntäminen. Tästä esimerkkinä on vesihuoltoliikelaitoksen häiriöviestinnän kehittäminen vuoden 2024 aikana. Kaupunkiorganisaation tulosyksiköitä on pyydetty kiinnittämään erityistä huomiota talousarviovuoden toiminnallisten tavoitteiden laadintaan ja siihen, miten tavoitteiden toteutumista mitataan.

Vuosi 2024 lukuina Lieksassa

Kaupunginhallitus asetti vuoden 2024 toimintakatteen talousarvioraamiksi koko kaupungin osalta 23,8–24,3 miljoonaa euroa. Toimintakatteeksi esitetään 23,6 miljoonaa euroa.

Vuosikatteeksi esitetään 5,1 miljoonaa euroa. Verotuloja arvioidaan kertyvän 21,7 miljoonaa euroa. Vero-tulokertymään vaikuttaa vahvasti yleinen taloudellinen tilanne, joka on ollut viimeisen puolen vuoden aikana laskusuuntainen.

Valtionosuuksien osuudeksi arvioidaan 5,9 miljoonaa euroa (2,9 miljoonaa vähemmän kuin vuonna 2023).  Arvio perustuu viimeisimpään vahvistettuun tietoon. Valionosuudet tulevat pienenemään vielä lisää, mutta vähennys ei kohdistu vuoteen 2024, vaan todennäköisesti vuosiin 2025–2026.

Lieksan kaupungin taseessa ei ole kattamatonta alijäämää, koska kaupunki on tehnyt ylijäämäisen tuloksen useana vuonna peräkkäin. Myös vuodelle 2024 tilikauden tulos muodostuu talousarvion mukaan 1,6 miljoonaa euroa ylijäämäiseksi.

Vuosikate ei tule riittämään kokonaan investointien rahoittamiseen, joita esitetään toteutettavan yhteensä n. 7,9 miljoonan edestä. Investointien rahoittamiseksi käytetään kertyneitä kassavaroja, mutta myös uutta lainaa arvioidaan tarvittavan 2,8 miljoonaa euroa. Lainakanta pysyy silti maltillisena, ja on 437 euroa/asukas (vuoden 2022 päätteeksi lainaa oli 316 euroa/asukas).

 

Talousarvion 2024 tunnusluvut taulukossa kuvana.

 

Kuva: Lieksan kaupungin talousarvion 2024 tunnusluvut taulukossa

 

 

 

Lisätietoja:

Arto Sihvonen, vt. kaupunginjohtaja, arto.sihvonen@lieksa.fi / 040 1044 1010

Hannele Pöykkölä, talousjohtaja, hannele.poykkola@lieksa.fi / 040 1044 020

Talvinen kuva kaarisillasta.