Navigation Menu

Lieksan kaupungin uutiset ja tiedotteet

Lieksan kaupungin uutiset ja tiedotteet

Публикатор

angle-left Lieksan Anttosen vanhan ampumarata-alueen maaperän sekä pinta- ja pohjaveden nykytilaa selvitettiin ympäristöteknisillä lisätutkimuksilla

Lieksan Anttosen vanhan ampumarata-alueen maaperän sekä pinta- ja pohjaveden nykytilaa selvitettiin ympäristöteknisillä lisätutkimuksilla

Lieksan kaupungin, Stora Enso Oyj:n, Tornator Oyj:n sekä Pirkanmaan ELY-keskuksen toimeksiannosta Anttosen vanhan ampumarata-alueen maaperän sekä pinta- ja pohjaveden nykytilaa selvitettiin kesällä 2019. Selvitys oli osa Pirkanmaan ELY-keskuksen koordinoimaa valtakunnallista pilaantuneiden maa-alueiden selvitystyötä (www.maaperakuntoon.fi). Selvitykseen liittyvät tutkimus- ja raportointityöt toteutti Ramboll Finland Oy.

Lisätutkimuksessa alueelta otettiin maaperä-, pohjavesi- sekä pintavesinäytteitä. Lisäksi hyödynnettiin aiempaa tutkimustietoa alueelta. 

Anttosen vanha ampumarata-alue sijoittuu Ruunaan vedenhankintaa varten tärkeäksi luokitellulle pohjavesialueelle. Toteutettujen tutkimusten sekä laskennallisen tarkastelun perusteella riski pohjaveden laadun olennaiselle heikentymiselle alueella tulevina vuosikymmeninä on pieni. Laskennallisen tarkastelun perusteella vanhalla ampumarata-alueella satunnaisesta liikkumisesta ei arvioida aiheutuvan terveyshaittaa. Terveyshaittaa ei arvioida aiheutuvan myöskään talous- tai pintaveden välityksellä.

Tutkimusten perusteella ampumaratatoiminnan aiheuttamat vaikutukset kohdistuvat pääasiassa harjualueen eteläosaan sijoittuvalle suoalueelle ja pintaveden välityksellä edelleen vanhan ampumaradan itäpuoleiselle ojitetulle suoalueelle. Suoalueelta on tutkimusten perusteella suora pintavesiyhteys Reposuo-Kalliolahdensuon Natura-alueelle, jonne kohdistuu pintaveden välityksellä mahdollisesti vedenlaatuun vaikuttavaa kuormitusta vanhalta ampumaradalta. 

Kohteen selvitystyö jatkuu vuonna 2020 toteutettavilla sedimentti-, pohjavesi- ja pintavesitutkimuksilla.

 

ELY-keskuksen lausunto

Lisätutkimusraportti toimitettiin Pohjois-Karjalan ELY-keskukselle, joka antoi raportin perusteella lausunnon 26.11.2019. Lausunnon mukaan raportissa esitetyt lisätutkimukset alueella ovat erittäin tarpeellisia ja vasta esitettyjen lisätutkimusten jälkeen on mahdollista arvioida ja suunnitella Anttosen ampumarata-alueella tarvittavia jatkotoimenpiteitä.

Lisätutkimuksilla todetaan olevan oleellinen merkitys arvioidessa olemassa olevan maaperän pilaantuneisuuden vaikutusta pohjavedenottamon laatuun nyt ja tulevaisuudessa. Lisätutkimuksia pidetään tarpeellisina myös maaperässä ja pintavedessä olevien metallien aiheuttamien ekologisten riskien ja kuormituksen tarkastelussa.

ELY-keskuksen lausunnossa korostetaan puhtaan vedensaannin turvaamisen olevan ensisijaisesti huomioitava asia, koska alue sijaitsee vedenhankinnan kannalta tärkeäksi luokitellulla I-luokan pohjavesialueella.  

 

 

Lisätietoja:

 

Lieksan kaupunki, tutkimusten yhteyshenkilö, Riitta Laatikainen, puh. 040 104 4795, 

sähköposti: riitta.laatikainen@lieksa.fi 

 

Pirkanmaan ELY-keskus, tutkimusten yhteyshenkilö, Jari Tiainen, puh. 0295 026 235, 

sähköposti: jari.tiainen@ely-keskus.fi

 

Stora Enso Oyj, tutkimusten yhteyshenkilö, Ulla Ikonen, puh. 040 537 3764, 

sähköposti: ulla.ikonen@storaenso.com 

 

Tornator Oyj, tutkimusten yhteyshenkilö, Jarmo Hamara, puh. 0400 177 054, 

sähköposti: jarmo.hamara@tornator.fi 

 

Ramboll Finland Oy, tutkimusten toteuttaja: Olli Kolari, puh. 040 682 8672, 

sähköposti: olli.kolari@ramboll.fi