Metsää

Taajamametsät

Taajamametsät (lähimetsät)

Taajamametsät sijaitsevat rakennetun tai suunnitellun tiiviin asutuksen lähellä. Metsän silhuetti piirtyy kaupunkimaisemaan keskustan ympärillä. Kaukomaisemassa erottuvat Koli, muut puustoiset Vaara-Karjalan lakialueet ja Pielinen. Taajamametsät antavat asukkaille mahdollisuuden luonnossa liikkumiseen, virkistäytymiseen ja metsämaisemasta nauttimiseen.

 

Taajamametsien hoidon ja käytön periaatteet

 • Ylläpidetään monipuolista kaupunkiluontoa.
 • Turvataan metsien elinvoimaisuus ja ekologinen kestävyys.
 • Jätetään ulkoilu ja virkistysmetsiin monimuotoisuuden kannalta merkittäviä pienialaisia kohteita luonnontilaan. Taajamametsistä noin 14 % on luonnontilassa.
 • Vältetään työskentelyä lintujen pesintäaikaan.
 • Metsien käytölle ei aseteta puuntuotannollisia tavoitteita.
 • Taajamametsissä ei tehdä avohakkuita, vaan tarvittava metsien uudistuminen turvataan erikoishakkuilla.
 • Vuosittaiset hoitosuunnitelmat tehdään kaupunginosittain niin, että päästään säännölliseen hoitokiertoon.
 • Hoitosuunnitelmissa huomioidaan maisematyöluvat.

 

Huomioitavaa taajamametsissä

Metsät tuottavat asukkaille paljon hyötyjä toimien tiedon ja oppimisen lähteenä, puhdistaen ilmaa, sitoen ilmakehän hiiltä, suodattaen pohjavettä ja vähentäen hulevesien muodostumista pidättämällä sadevesiä. Metsät heikentävät melua, hidastavat pölyn liikkumista ja antavat näkösuojaa. Kaupungin metsät tarjoavat virkistäytymisen ja viihtyvyyden mahdollisuudet. Metsäalueiden riittävä määrä on keskeinen keino viihtyisän ja hyvinvointia luovan elinympäristön luomisessa. Myös yhä useammin todetaan metsillä olevan aitoja terveysvaikutuksia.

 

 • Taajamametsien hoidon tavoitteena on maisemakuvan sekä monipuolisen, elinvoimaisen ja monikerroksisen kasvillisuuden ylläpitäminen.
 • Taajamametsiin voi sisältyä myös ns. maisemallisesti arvokkaita metsiä, joiden hoitotavoitteena on järeiden puiden kasvattaminen.
 • Metsiä hoidetaan kustannustietoisesti, mutta hakkuutulojen maksimointi ei ole hoidon lähtökohtana.
 • Taajamametsissä liikkumisen esteettömyyteen ja turvallisuuteen kiinnitetään erityistä huomiota.
 • Taajamametsissä kannattaisi ennaltaehkäistä myrskytuhojen syntymistä käsittelemällä metsiä harventaen hyvissä ajoin esimerkiksi 35 vuoden välein. Puusto kasvattaa vahvempaa juuristoa myrskyjen varalle.
 • Taajamametsien käsittelyssä pyritään myös säilyttämään harvinaisia ja erikoisia elinympäristötyyppejä sekä maisemallisesti arvokkaita puita. Käsittelyllä pyritään valoisaan metsään, jossa maisemarakenteen erityispiirteet korostuvat. Puulajistossa suositaan mäntyä ja lehtipuita. Sopivissa paikoissa metsien vaihtelevuutta lisätään istuttamalla esimerkiksi jaloja lehtipuita.
 • Ihmisten turvallisuutta uhkaavat puut poistetaan. Hakkuutoimenpiteet tehdään roudan ja lumen aikana. Asukkaille voidaan antaa mahdollisuus kerätä hakkuutähteitä ja kaatuneita puita polttopuiksi.

Ajankohtaista taajamametsistä

Taajamametsien hoitotöitä

Taajamametsien systemaattinen hoito on aloitettu 2021. Tuolloin hoitotöitä tehtiin Partalanmäellä, Satamassa ja Rauhalassa. Talvella 2021 ja alkusyksystä 2022 työt jatkuivat Vehkakankaalla ja Kevätniemessä.

Helmikuussa 2022 energiapuuta korjattiin Rantakylässä. Hoitohakkuut toteutettiin Vehkalammen ympäristössä ja Kotolassa ennen kelirikon alkua.

Parhaillaan kunnostustyöt ovat menossa Timitrassa, hiihtokeskuksen ympäristössä ja Saunalan kiinteistöllä Pärnävaaran eteläpuolella. Kaupungin omistamien maiden väliin jää Lieksan seurakunnan omistamia maita.

Timitran metsien hoitotöistä järjestettiin yleisötilaisuus kesäkuun 16 päivä 2022 hiihtokeskuksessa. Paikalla oli toistakymmentä asiasta kiinnostunutta henkilöä. Metsien kasvun ylläpitämisen lisäksi latuverkoston vierimetsänhoito on ajankohtaista, koska lahot ja hontelot puut vaarantavat ihmisten turvallista liikkumista. Myös valoverkoston uusiminen vaatii puuston poistoa, että valaistus saadaan pimeän ajan aikana riittämään. Frisbeegolfradastakin saadaan hoitotöiden jälkeen paremmin saavutettava ja viihtyisämpi.

Alueelle tulee jonkin verran jälkiä puiden lähikuljetukseen tarvittavan ajouraverkoston vuoksi, mutta yleensä ne heikentyvät, kun aikaa kuluu.

Hoitotyöt alkoivat 26.9. 2022 jatkuvat vielä noin 2 viikkoa.

 

Timitran hoitohakkuut 2022

 

Taajamametsien hoitomenetelmiä

Taajamametsät sijaitsevat rakennetun tai suunnitellun tiiviin asutuksen lähellä. Taajamametsät antavat asukkaille mahdollisuuden luonnossa liikkumisen, virkistäytymiseen ja metsämaisemasta nauttimiseen.

Taajamametsien hoitomenetelmiä

 

Metsien hoidon ja käytön periaatteet

Metsienhoito perustuu metsäsuunnitelmaan, metsälakiin sekä muuhun lainsäädäntöön, metsien sertifiointiin, hyvän metsänhoidon suosituksiin ja erilaisiin metsäalan työlajien ohjeisiin.

Lieksan kaupungin metsien hoidon ja käytön periaatteet, sisältäen 5-vuotissuunnitelman