Lieksan lippukuva

Navigation Menu

Навигационная цепочка

Kaavoituksen taksat

Kaavoituksen taksat

Maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 59:n § perusteella kunnalla on oikeus periä kaavan laatimisesta ja käsittelystä aiheutuneet kustannukset silloin kun kaava tai kaavamuutos on pääasiassa yksityisen edun vaatima ja laadittu maanomistajan aloitteesta.

Kaupunki kaavoittaa siten kustannuksellaan vain omistamaansa maata. Muu kaavoitus perustuu aina kirjattuihin hakemuksiin, kaavoituspäätöksiin, kaavoitussopimuksiin ja tarvittaviin maankäyttösopimuksiin.

Maksujen suorittamisesta sovitaan tarkemmin maanomistajan ja Lieksan kaupungin elinvoimapalveluiden maankäytön välisessä kaavoituksen käynnistämissopimuksessa.

Kaavan päivittäminen muun kaavatyön yhteydessä  
Kun rakennusoikeus ei muutu merkittävästi tai kaavan kohtuullistaminen tai korjaaminen virheen tai muun epäkohdan, muodostuneen haitan tai merkittävän vanhentuneisuuden johdosta. Hakijalta peritään laatimis- jakäsittelykustannuksia 1 200 €. Pelkän tonttijaon muuttaminen muun kaavatyön yhteydessä, veloitetaan puolet em. taksasta (600 €). Kustannukset sisältävät tiedottamiskustannukset. Kustannukset mahdollisista erillisistä selvityksistä veloitetaan sen mukaan kuin jäljempänä on määrätty.

Vähäinen kaavan muuttaminen
Vaikutukseltaan vähäinen asemakaavan muutos on sellainen, joka vaikuttaa vain muutoksen kohteena olevaan tonttiin tai sen lähiympäristöön. Se koskee esimerkiksi yhtä pientalotonttia tai rakennusoikeuden siirtoa tontin sisällä tai siinä muutetaan tontin sisäisiä kaavamerkintöjä, lisätään asuinpientalotontin rakennusoikeutta enintään 20 %, muutetaan kerroslukua enintään yhdellä kerroksella, muutetaan pientalon talotyyppiä, laajennetaan tonttia vähän yleiselle alueelle ja muut em. verrattavat muutokset. Ympäristö on helppo, työmäärä vähäinen, vaikutusten arvioinnin ja selvitysten tarve on vähäinen eikä tutkita vaihtoehtoisia ratkaisuja. Hankkeessa osallisten määrä on vähäinen, ei tarvita esittelytilaisuuksia eikä viranomaisneuvotteluja.  
Vähäiseksi kaavan muuttamiseksi lasketaan myös, kun kaavaa päivitetään muun kaavatyön yhteydessä kohtaa 2.1. enemmän.  
Hakijalta peritään laatimis- ja käsittelykustannuksia 2 500 €. Lisäksi peritään Tiedottamiskustannukset. Kustannukset mahdollisista erillisistä selvityksistä veloitetaan sen mukaan kuin jäljempänä on määrätty.

Merkittävä kaavan laatiminen tai muuttaminen  
Hakijalta peritään hankkeesta kaupungille aiheutuneet todelliset kustannukset. Kustannukset koostuvat jäljempänä määrätyistä työaikakustannuksista, tarvikekustannuksista, käsittely- ja tiedottamiskustannuksista sekä kaava-asiakirjoista (sisältäen selvitykset ym.).

Kesken jäänyt kaavatyö  
Hakijalta peritään kohtien 2.1–2.3 mukaiset maksut:  
- luonnosvaihe 40 % alennettuna  
- ehdotusvaihe 20 % alennettuna  
- hyväksytty mutta ei lainvoiman saanut kaava 100 %

Tiedottamis-, kuulutus- ja muut kustannukset

Yksityisen ranta-asemakaavahankkeissa hakijalta peritään erillisten ilmoitus, tulostus, tarvike ym. kulujen lisäksi käsittelykustannuksia 600 €.

 

Maankäytön palveluiden maksuperusteet eli taksat 2019