Navigaatiovalikko

Sisältöjulkaisija

angle-left Lieksan kaupungin vuoden 2019 talousarvioesityksen kärkenä elinvoiman lisääminen ja työllisyyden edistäminen

Lieksan kaupungin vuoden 2019 talousarvioesityksen kärkenä elinvoiman lisääminen ja työllisyyden edistäminen

Taloudessa korostuvat investoinnit ja näkymien epävarmuus

 

Lieksan kaupunginjohtajan talousarvioesitys on hyväksyttävänä kaupunginhallituksessa maanantain kokouksessa.

Vuoden 2019 talousarvio jatkaa Lieksan kaupungin strategian 2030 ja siitä johdetun toimenpideohjelman toteuttamista. Lieksan kaupunginjohtaja Jarkko Määttänen painottaa, että talousarvion keskeisimmät toimenpiteet kohdistuvat Liek­san kau­pun­gin elinvoiman ja työllisyyden kehittämiseen.

-Tavoitteenamme on parantaa työllisyyttä edelleen, samoin kuin edistää uusien työpaikkojen syntymistä Lieksaan, kaupunginjohtaja Määttänen kertoo. Työllisyyttä tuetaan Lieksan Kehitys Oy LieKen toiminnan ja kehittämishankkeiden rahoittamisella, samoin kuin kaupungin oman työllisyysyksikön toimintaa kehittämällä.

Työllisyyden lisäksi toisena Lieksan talousarvion kärkiteemana on nähtävä yritystoiminnan mahdollisuuksien parantaminen. Vuodelle 2019 keskittyvät sekä Lieksan keskustan että Koli-Ahmovaaran osayleiskaavatyöt, minkä lisäksi suunnitelmissa on mm. uuden teollisuusalueen kaava. –Nämä kaikki toimenpiteet tulevat laajentamaan yritysten mahdollisuuksia sijoittua Lieksaan tai laajentaa jo olemassa olevaa toimintaansa, Määttänen kiteyttää. Kaavoitussuunnitelmaan nostetaan myös Ruunaan alue.

 

Vuosi 2019 investointipainotteinen

 

Lieksan kaupungin talousarviossa vuonna 2019 painottuvat selkeästi investoinnit.

-Lieksan kaupungin merkittävin investointikokonaisuus kohdistuu Kuh­mon­ka­dun kampusalueelle yhteistyössä Riverian kanssa to­teu­tet­ta­vaan Lieksan keskuskoulun ja lukion sekä ammatillisen op­pi­lai­tok­sen rakentamishankkeeseen, Lieksan kaupunginjohtaja Määttänen sanoo. Oppilaitos on ensimmäinen merkittävä CLT-rakenteinen julkisyhteisön rakennuskohde Lieksassa. Koulukampuksen rakentaminen alkaa ensi vuonna ja jatkuu vuodelle 2020.

Ensi vuoden nettoinvestoinnit talousarviossa ovat 7,6 miljoonaa eu­roa ja vuodelle 2020 7,7 miljoonaa euroa. –Koulukampuksen lisäksi Kevätniemen teollisuusalueen kehittäminen jatkuu bio­ter­mi­naa­lin asfaltoinnilla ja katualueiden sekä kunnallistekniikan ra­ken­ta­mi­sel­la. Talousarvioesitys sisältää määrärahan myös uuden Liek­san­joen sil­lan suunnittelemiseksi.

Johtuen poikkeuksellisen suu­ris­ta investointisummista talousarviossa on va­rau­dut­tu viiden miljoonan euron pitkäaikaisen lainan nos­ta­mi­seen vuonna 2019, perustelee Määttänen. Tästä johtuen kaupungin lainakanta nousee talousarvion mukaan 2,8 mil­joo­naa eu­roa.

 

Vuoden 2019 tulostavoite on 2,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen

 

Lieksan kaupungin ensi vuoden talousarvion toimintakate on -71,6 miljoonaa euroa, mikä on noin 800 000 euroa heikompi kuin vuoden 2018 muutettu talousarvio. Toimintakatteen heik­ke­ne­mi­nen johtuu pääosin sosiaali- ja terveyspalvelujen (Siun sote) mak­su­osuu­den kasvamisesta ja liikuntahallin aiheuttamasta kus­tan­nus­nou­sus­ta. Talousarvion vuo­si­ka­te on 6,0 miljoonaa euroa.

-Tulosennuste on jäämässä 2,3 miljoonaa euroa ylijäämäiseksi, mikä on erittäin hyvä tavoite tulevien vuosien epävarmuustekijät huomioiden, kaupunginjohtaja sanoo.

–Epävarmuutta tulevina vuosina talousarvioon tuovat kuntien verotulojen ennustaminen sekä Poh­jois-Kar­ja­lan so­si­aa­li- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän Siun soten ta­lous­ar­vion toteutuminen. Taloussuunnitelmavuodet osoittavat kau­pun­gin heikkenevän merkittävästi vuosina 2020 ja 2021.

Kaupungin taloudellisen tasapainon säilyttäminen edellyttää pal­ve­lu­pro­ses­sien tehostamista edelleen sekä toimintojen so­peut­ta­mis­ta alenevaan palvelutarpeeseen. Kaupunginjohtaja ennustaa, että jo vuoden 2019 aikana tar­vi­taan päätöksentekoa palveluverkon tehostamisesta.

 

 

Lisätietoja:

Jarkko Määttänen, kaupunginjohtaja, p. 04010 44001