Navigation Menu

Lieksan kaupungin uutiset ja tiedotteet

Lieksan kaupungin uutiset ja tiedotteet

Asset Publisher

angle-left Yhteistyössä kohti jokaisen kuntalaisen hyvinvointia - Lieksan kaupungin hyvinvointisuunnitelma vuosille 2022-2025

Yhteistyössä kohti jokaisen kuntalaisen hyvinvointia - Lieksan kaupungin hyvinvointisuunnitelma vuosille 2022-2025

Lieksan kaupungin laaja hyvinvointisuunnitelma vuosille 2022-2055 korostaa järjestö- ja perhekeskusyhteistyötä yhtenä väylänä kohti lieksalaisten hyvinvointia.

Hyvinvointisuunnitelman keskeisimmiksi painopisteiksi nousivat:

  • Terveellinen, turvallinen ja viihtyisä ympäristö.
  • Asukaskeskeiset palvelut.
  • Hyvät työllistymisen ja työssä pysymisen edellytykset.
  • Hyvinvoivat, terveet ja osalliset asukkaat.

 

Hyvinvoinnin lähtökohtina ovat yritystoiminnan tukeminen, sekä yritysten toiminta- ja ennakointikyvyn parantaminen elinkeinoelämän muutostilanteissa. Osaavan työvoiman saatavuus on yksi tulevaisuuden tärkeä osa-alue ja pysyvien ratkaisujen aikaansaaminen pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseksi. Vastuullisen matkailun kehittäminen ja markkinointi nähdään myös tärkeänä osana kaupungin elinvoimaa.

Ikääntyvä ja vammaisväestö väestö tulee ottaa huomioon palveluiden tarjonnassa ja suunnittelussa, sekä pyrkiä mahdollistamaan heidän aktiivinen osallistuminensa yhteiskunnan toimintaan. Elämäntapaohjaus ja matalan kynnyksen liikunta ovat yksi tapa edistää kaikkien kuntalaisten hyvinvointia. -Järjestöjen ja yhdistysten roolia voidaan vahvistaa tällä osa-alueella, kuten myös kulttuuritarjonnan monipuolistamisessa ja muissa hyvinvointia edistävissä palveluissa, kertoo hyvinvointijohtaja Arto Sihvonen. Ehkäisevää päihdetyötä jatketaan systemaattisesti kaikissa ikäluokissa.

Nuorten osalta hyvinvointisuunnittelussa erityistä huomiota halutaan kiinnittää kouluterveyskyselyssä esiin nousseisiin yksinäisyyden, masentuneisuuden ja ahdistuneisuuden kokemuksiin. -Nuorten kokemukset myös kiusatuksi tulemisen ovat huolestuttavasti myös lisääntyneet, etenkin tyttöjen kohdalla ja siihen meidän tulee erityisesti puuttua, hyvinvointijohtaja Sihvonen sanoo.

Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen korostuu kunnissa entisestään uusien hyvinvointialueiden aloittaessa toimintansa. Hyvinvointialueen palveluiden kehittäminen mahdollisimman tasapuoliseksi ja asiakaslähtöiseksi on ensiarvoisen tärkeää ja se vaatii tiivistä yhteistyötä eri toimialojen kesken. Hyvinvointi ja terveys ovat yhteydessä kuntien ylläpitämiin toimintoihin, kuten esimerkiksi koulutukseen, liikunta-, ja kulttuuripalveluihin, kaavoitukseen sekä liikennejärjestelyihin. Hyvinvointisuunnitelma kokoaa poikkihallinnollisesti yhteen tietoa kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä niihin vaikuttavista asioista.

Terveyden ja hyvinvoinnin tilaa seurataan ns. HYTE-indikaattoreilla, joiden kehityksen perusteella huomioidaan niiden vaatimat toimenpiteet. Kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä toteutetuista toimenpiteistä raportoidaan valtuustolle vuosittain ja kerran valtuustokaudessa tehdään laajempi hyvinvointikertomus / hyvinvointisuunnitelma. Lieksan kaupungin hyvinvointisuunnitelma pohjautuu kaupungin strategiaan, Pohjois-Karjalan Hyvinvointistrategiaan 2020-2025 ja Sosiaali- ja terveydenhuollon alueellisen hyvinvointikertomukseen.

Lieksan kaupunginhallitus saa hyvinvointisuunnitelman käsiteltäväkseen maanantaina 7.3.2022 ja mikäli kaupunginhallitus hyväksyy suunnitelman, etenee se kaupunginvaltuuston käsittelyyn 29.3.

 

Lisätietoja:

Arto Sihvonen, hyvinvointijohtaja

arto.sihvonen@lieksa.fi / 040 1044 101