Navigation Menu

Lieksan kaupungin uutiset ja tiedotteet

Lieksan kaupungin uutiset ja tiedotteet

Asset Publisher

angle-left Lieksassa Asunto Oy Lieksan Osulasta hallinto-oikeuden päätös

Lieksassa Asunto Oy Lieksan Osulasta hallinto-oikeuden päätös

Lupajaoston päätös teettämisuhasta rakennuksen purkamisen osalta kumottava

Lieksan kaupunginhallituksen lupajaosto teki kokouksessaan 17.6.2021 § 65 Pielisentie 1 osoitteessa sijaitsevasta Asunto Oy Lieksan Osulasta päätöksen, jossa se päätti panna teettämisuhan täytäntöön ja teettää purkukehotuksen alaisen asuin- ja liikerakennuksen purkamisen omistajan kustannuksella. Päätöksestä valitettiin Itä-Suomen hallinto-oikeuteen. Valituksessa vaaditaan päätöstä kumottavaksi. Valituksessa vaaditaan myös, että Asunto Oy Lieksan Osulan omistajaa tulee kuulla henkilökohtaisesti, ja asiassa on järjestettävä katselmus. Lisäksi valittaja on vaatinut rakennuksen käyttökiellon kumoamista.

Hallinto-oikeus on linjannut, että kaupunginhallituksen lupajaoston tekemä valituksenalainen päätös on kumottava. Hallinto-oikeus päätti kuitenkin jättää tutkimatta valituksen niiltä osin, kuin siinä on esitetty kanteluluonteisia huomautuksia viranomaisen toiminnasta sekä vaatimuksen rakennuksen käyttökiellon kumoamisesta. Hallinto-oikeus hylkäsi myös vaatimuksen suullisen käsittelyn ja katselmuksen järjestämisestä.

Hallinto-oikeus perustelee päätöstään sillä, ettei teettämisuhan asettamista koskevasta lupajaoston päätöksestä ei käy ilmi voimassa ollut asemakaavamääräys, eikä päätöksessä ole arvioitu sitä, onko rakennuksen purkaminen kaavamääräyksen mukaista tai sitä, edellyttääkö purkaminen maankäyttö- ja rakennuslain mukaista poikkeamista asemakaavasta. Hallinto-oikeus totesi, että teettämisuhan asettamispäätös, jolla valittaja on velvoitettu hakemaan purkamislupa ja purkamaan rakennus ilman poikkeamislupaharkintaa, on päävelvoitteen osalta lainvastainen, eikä teettämisuhka ole tämän johdosta täytäntöönpantavissa.

Lisäksi hallinto-oikeus toteaa, että vaikka rakennuksen kuntoa ja rakenteellista kestävyyttä on tutkittu aiemmin prosessin yhteydessä, ei niitä ole kuitenkaan tutkittu ennen valituksenalaisen päätöksen tekemistä tai että viranomainen olisi käynyt paikalla toteamassa rakennuksen tämänhetkisen kunnon. Tämän vuoksi hallinto-oikeus arvioi, ettei kaupunginhallituksen lupajaosto ole selvittänyt asiaa ennen päätöksentekoa hallintolain 31 §:n 1 momentin esittämällä tavalla.

Lieksan kaupunginjohtaja Jarkko Määttänen ei ole päätöksestä yllättynyt. Päätöksessä on viitattu voimassa olevaan asemakaavaan, jossa on määritelty, ettei rakennusta saa purkaa, ennen kuin tulevalle uudisrakennukselle on saatu rakennuslupa. -Lieksan kaupunki pohjaa päätöksien valmistelun maankäyttö- ja rakennuslaissakin esiin nostettuun kokonaisharkintaan, ja meidän tulkintamme mukaan purkamisen voi tässä tapauksessa tehdä asemakaavasta huolimatta terveysturvallisuuteen vedoten, Määttänen perustelee.

Hallinto-oikeuden perusteluihin siitä, ettei viranomainen ole käynyt paikalla toteamassa rakennuksen tämänhetkistä kuntoa kaupunginjohtaja toteaa, että rakennuksen kunto on todettu jo vuonna 2010, rakennuksen omistajalle ulkopuolisen asiantuntijan toimesta teetetyn raportin mukaan, erittäin huonokuntoiseksi ja pahoin kosteus- ja mikrobivaurioituneeksi. -Osulan käsittelyprosessi on kestänyt vuosia toimielimissä ja viranomaistemme toimesta, ja rakennuksen sisälläkin on käyty lukuisia kertoja, Määttänen taustoittaa.

-Kaupunki tutkii parhaillaan myös mahdollista jatkokäsittelyä asian ratkaisemiseksi, eli tarkoituksena on joka tapauksessa edistää rakennuksen purkamista jatkossakin, kaupunginjohtaja summaa. Lieksan kaupungin lupajaosto käsittelee hallinto-oikeuden päätöstä kokouksessaan 5.5.2022.

 

Lisätietoja:

Jarkko Määttänen, kaupunginjohtaja

p. 040 1044 001 / jarkko.maattanen@lieksa.fi