Navigation Menu

Lieksan kaupungin uutiset ja tiedotteet

Lieksan kaupungin uutiset ja tiedotteet

Asset Publisher

angle-left Lieksan kaupungin osallisuuskyselyn tulokset

Lieksan kaupungin osallisuuskyselyn tulokset

Lieksan kaupungin osallisuuskysely toteutettiin 8.-31.12.2021 yhteistyössä Pohjois-Karjalan sosiaaliturvayhdistyksen kanssa. Kyselyllä haluttiin selvittää kokemuksia Lieksasta ja lieksalaisuudesta sekä osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksista kaupungissa. Saatuja vastauksia käytetään Lieksan kaupungin strategian valmistelussa sekä kaupungin hyvinvointisuunnitelmassa. Kysely uusitaan valtuustokausittain, vähintään neljän vuoden välein.

Kyselyyn oli mahdollista vastata sähköisesti tai paperisella lomakkeella. Vastauksia kyselyyn tuli yhteensä 225, joista yhdeksän paperisilla lomakkeilla. Suurin osa kyselyyn vastanneista (67%) oli 36-65 vuotiaita. Enemmistö vastaajista oli naisia, he elävät kahden tai useamman aikuisen taloudessa, eikä heillä ole alaikäisiä lapsia. Vastaajien asuinalue oli selkeästi keskustaajama ja pääosa vastaajista on palkansaajia.

Kyselyn perusteella onnellisuutta Lieksassa tuovat luonto ja sen läheisyys, hyvät harrastus- ja vapaa-ajan viettomahdollisuudet. Yksittäisinä onnellisuutta tuovina asioina korostuivat Koli, Ruunaa, Pielinen ja Lieksan Vaskiviikko. Sitkeys, sinnikkyys, yhteisöllisyys, yritteliäisyys ja koettiin lieksalaisuuden positiivisina asioina. Lisäksi Lieksaa pidetään sopivan kokoisena kaupunkina, missä palvelut ovat lähellä ja asiointi helppoa. Lieksalaisuudessa ylpeyttä luovat luonto, hienot ja monipuoliset ulkoilu-, harrastus- ja liikuntamahdollisuudet. Samoin ihmisten kanssa yhdessä tekeminen ja pienen maaseutumaisen kaupungin lumo, sekä turvallisuus.

Lieksalainen mielenlaatu on vastaajien mukaan avoin, leppoisa, utelias, lupsakka, vieraanvarainen, rauhallinen, vaatimaton ja joskus liiankin vähään tyytyväinen. Toisaalta mielenlaatu koettiin myös hieman sisäänpäin kääntyneeksi, alakuloiseksi ja kateelliseksikin, mutta kuitenkin kyselyn perusteella lieksalainen on suhteellisen tyytyväinen omaan elämiseen ja olemiseensa.

Lieksan kaupungin toivotaan kiinnittävän erityistä huomiota lieksalaisten hyvinvoinnin lisäämiseen. Kulttuuritarjonnan monipuolistaminen, lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin tukeminen sekä terveyspalveluiden saatavuus nousivat vastauksissa eniten esille. Palveluiden turvaaminen ja kehittäminen sekä haja-asutusalueiden aktivointi koettiin myös tärkeiksi.

Osallisuuden kokemusta mitattiin indikaattorilla, joka kuvailee ihmisten kokemuksia elämänsä merkityksellisyydestä, uskosta toiminta- ja vaikutusmahdollisuuksiinsa omassa elämässään ja elinympäristössään, sekä sosiaalista vuorovaikutusta. Asteikolla 1-5 lieksalaisten osallisuuden kokemus sai keskiarvon 3,98. Samoin indikaattorin summapistemäärä 85 viittaa siihen, että kyselyyn vastanneet kokevat voimakasta osallisuuden tunnetta.

Motivaatiota ja osallistumismahdollisuutta kysyttäessä vastausten keskiarvoksi saatiin 3,4, joka viittaa hieman matalaan motivaatioon ja osallistumismahdollisuuksiin, eli on mahdollista, että vastaajat kokevat, ettei heillä välttämättä ole aikaa osallistua tai he ovat epävarmoja siitä, miten osallistuminen ja vaikuttaminen käytännössä tapahtuu. Palveluihin vaikuttamisen halukkuudessa kärkeen nousivat asuminen ja ympäristö sekä kulttuuripalvelut. Myös liikuntapalveluihin sekä kasvatukseen ja opetukseen vaikuttaminen kiinnostivat vastaajia. Nuorisopalvelut ja kaupungin hallinto puolestaan olivat vähiten kiinnostavia vaikuttamisen kohteita.

Mieluisimmat osallistumis- ja vaikuttamistavat olivat äänestäminen kunnallisvaaleissa ja sähköiset kyselyt kuntalaisille. Myös palautteenanto verkkosivuilla, kaupungin sosiaalisen median kanavat, osallistuminen yhdistys- ja seuratoimintaan, talkootoiminta ja alueelliset tapahtumat olivat suosittuja. Vähiten mieluisimpia tapoja osallistua ja vaikuttaa näyttävät olevan paperiset kyselyt, luottamustehtävissä toimiminen sekä vaikuttamistoimielimet. Vastausten perusteella kuntalaiset suosivat eniten lyhytkestoisia ja välillisiä osallistumis- ja vaikuttamistapoja, jotka tapahtuvat enimmäkseen sähköisesti.

Osallistumista ja vaikuttamista kaupunki voi vastausten perusteella parhaiten tukea avoimella ja läpinäkyvällä toiminnalla ja tiedottamisella, aktivoimalla kuntalaisia. Keskustelu- ja kuulemistilaisuudet sekä sähköiset kyselyt ja palautekanavat koetaan myös hyviksi keinoiksi.

Kaupungin kehittämiseen liittyviä toimenpiteitä olivat positiivisten asioiden ja paikallisuuden korostaminen, osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien kehittäminen ja monipuolisen kulttuuritarjonnan lisääminen, myös paikallinen kulttuuri huomioiden.

 

 

Lisätietoja:

Juha Ryynänen, hyvinvointikoordinaattori

juha.ryynanen@lieksa.fi / p. 040 1044 160