Navigation Menu

Lieksan kaupungin uutiset ja tiedotteet

Lieksan kaupungin uutiset ja tiedotteet

Asset Publisher

angle-left Elinvoiman ja työllisyyden kehittäminen toiminnan kärkinä Lieksassa vuonna 2021

Elinvoiman ja työllisyyden kehittäminen toiminnan kärkinä Lieksassa vuonna 2021

Lieksan kaupunginjohtajan vuoden 2021 talousarvioesityksen merkittävimmät toimenpiteet ja käyttötalouden toiminnalliset tavoitteet kohdistuvat Lieksan kaupungin strategian mukaisesti elinvoiman ja työllisyyden kehittämiseen kaupungissa.

Lieksan kaupunginhallitukselle maanantaina 14.12.2020 esitettävän talousarvion toimintakate yhteensä on -73,5 miljoonaa euroa, mikä on noin 0,8 miljoonaa euroa heikompi kuin vuoden 2020 muutettu talousarvio. Toimintakatteen heikkenemisen kannalta merkittävin asia on Siun soten maksuosuuksien kasvaminen noin 1,1 miljoonalla eurolla vuoteen 2020 verrattuna. Talousarvion vuosikate on 6,3 miljoonaa euroa ja tilikauden tulos noin 2,4 miljoonaa euroa.

Kaupunginjohtajan talousarvioesityksen toiminnalliset kärkitavoitteet kohdistuvat elinvoiman ja työllisyyden edistämiseen. -Meidän on ponnisteltava määrätietoisesti elinvoiman edellytysten ja työllisyyden parantamiseksi, että verotulopohjamme riittää tulevaisuudessa kaupunkilaisten tarvitsemien palveluiden tuottamiseen, kaupunginjohtaja Jarkko Määttänen pohjustaa talousarvioesitystä.

Työllisyyden kehittämistä Lieksassa jatketaan ”Kohti työtä ja koulutusta” -hankkeella, jonka tavoitteena on merkittävästi edistää työttömien työntekijöiden pääsyä avoimille työmarkkinoille ja luoda uusi työllisyydenhoitomalli yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Uusien työpaikkojen syntymistä tuetaan Lieksan Kehitys Oy LieKen toiminnan ja kehittämishankkeiden rahoittamisella. Merkittävin hanke on ”Invest in Lieksa”, jonka tavoitteena on edistää erityisesti matkailuun liittyviä investointeja.

Maankäytön suunnittelua ja kaavoitusta jatketaan Lieksan taajaman, Ruunaan ja Kolin alueilla yritystoiminnan mahdollisuuksien parantamiseksi. Kaupungin pito- ja vetovoimaa parannetaan monikanavaisen viestinnän kehittämisellä.

                                          

Investointeja hyvinvointiin ja elinympäristöön

Investointien painopiste vuonna 2021 on kuntatekniikkaliikelaitoksen kadunrakennuksen ja vesihuoltoliikelaitoksen vesi- ja viemäriputkien investoinneissa, joista merkittävimmät ovat Kuhmonkadun kampuksen läheisyydessä sijaitsevalla Koski-Jaakonkadulla sekä Sammonkadulla, joissa uusitaan katualueita, hulevesiverkostoa sekä vesi- ja jätevesiputkia. Osaltaan liikelaitosten investoinneilla tuetaan myös yritysten kasvua ja sijoittumista Lieksan kaupungin alueelle.

Toimitilainvestoinneista merkittävin on Moisionkadun vanhan puukoulun muuttaminen varhaiskasvatuksen käyttöön, jonka kustannusarvio on 300 000 euroa. Moisionkadun koulun lisäksi kuntatekniikkaliikelaitos ja hyvinvointipalvelut ovat valmistelleet investointihankekokonaisuuden kaupungin virkistysalueiden kunnostamiseksi ja kehittämiseksi. Uuden sote-keskuksen investointia edistetään hankesuunnitelman laatimisella, investointiluvan hakemisella ja kohteen investorin hankkimisella.

Nettoinvestoinnit talousarviossa vuonna 2021 ovat 3,6 miljoonaa euroa.

 

Taloudellisissa tavoitteissa merkittävää epävarmuutta

Laaditussa talousarviossa vuodelle 2021 on huomioitu tulevalle vuodelle ja taloussuunnitelmavuosille kohdistuvat epävarmuustekijät. Talousarviossa on varauduttu Siun soten kustannusten nousuun ja talouteen liittyvään epävarmuuteen, mikä suurelta osin johtuu koronapandemiasta.

-Yritysten tilanteen muuttuessa nopeastikin, voi sillä olla huomattavia vaikutuksia verotulojen kertymiseen. Jos koronaepidemia pääsisi leviämään merkittävästi kaupungin alueella, vaikuttaa se sekä Siun soten että Lieksan kaupungin toimintaan ja talouteen, kaupunginjohtaja Määttänen taustoittaa tilannetta. -On syytä varautua siihen, että vuonna 2021 kaupunkikonsernin toiminta ja talous eivät välttämättä toteudu talousarvion mukaisina, vaan muutoksia voidaan joutua vuoden aikana tekemään aiempia vuosia enemmän, Määttänen jatkaa.

Taloussuunnitelmavuosien verotulo- ja valtionosuuskertymien arvioiminen on poikkeuksellisen haasteellista. - Vuoden 2021 jälkeen päättyy yhteisöveron kuntien jako-osuuden määräaikainen korotus, ja koronaviruksen aiheuttamien vaikutusten pehmentämiseen tarkoitetut valtionosuuslisäykset poistuvat. On todennäköistä, että koronapandemian aikana voimakkaasti velkaantunutta valtiontaloutta ryhdytään aktiivisesti parantamaan ja tämä tullee näkymään valtionosuuksien vähenemisenä, kaupunginjohtaja Määttänen kuvailee tulevaisuuden näkymiä.

Tulevaisuudessa merkittävin kaupungin tulopohjaa alentava asia on mahdollinen sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistaminen, jonka toteutuessa kaupungin verotulot ja valtionosuudet laskevat noin kolmannekseen nykyisestä. Uudistusta ei ole otettu huomioon nyt laaditussa taloussuunnitelmassa, koska asiaan liittyvä lainsäädäntö on vielä keskeneräinen ja siihen liittyvien uudistuksen toimeenpanon aikataulu epäselvä.

Kaupungin taloudellisen tasapainon säilyminen Lieksan kaupungin strategia 2030 -tavoitteen mukaisesti edellyttää palveluprosessien jatkuvaa tehostamista ja sopeuttamista alenevaan palvelutarpeeseen. Vuoden 2021 toimintakatetavoitteeseen päästään laaditun talousarvion mukaan ilman leikkauksia.

 

"Taulukko talousarvion luvuista. Sisältää vertailun edellisiin vuosiin sekä suunnitelmavuosiin 2022 ja 2023."

*) sisältää myös joulukuussa 2020 kaupunginvaltuustossa käsiteltävät talousarviomuutosesitykset

 

 

 

Lisätietoja:

Jarkko Määttänen, kaupunginjohtaja p. 040 1044 001

Johanna Tähkiö, hallintojohtaja, p. 040 1044 020