Kiinteistö viemäriverkoston alueella

Kiinteistöillä, jotka sijaitsevat vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella, on velvollisuus liittyä vesi- ja viemäriverkostoihin. Liittymisvelvollisuus koskee myös piha- ja rantasaunoja.

Liittämisvelvollisuudesta on mahdollisuus saada vapautus kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen myöntämällä luvalla. Vapautusta haettaessa kiinteistön omistajan on perusteltava miksi kyseinen kiinteistö voidaan jättää vesihuollon ulkopuolelle.

Vesihuoltolain 11 §:n mukaan liittymisvelvollisuudesta voidaan vapauttaa, jos:

 • liittäminen verkostoon muodostuisi kiinteistön omistajalle tai haltijalle kohtuuttomaksi, kun otetaan huomioon liittämiskustannukset, laitoksen palvelujen vähäinen tarve tai muu vastaava erityinen syy, ja
 • vapauttaminen ei vaaranna vesihuollon taloudellista ja asianmukaista hoitamista vesi- ja viemärilaitoksen toiminta-alueella.

Lisäksi

 • vesijohtoon liittämisestä vapautettavalla kiinteistöllä on käytettävissä riittävästi vaatimukset täyttävää talousvettä
 • jätevesiviemäriin liittämisestä vapautettavan kiinteistön jätevesien kokoaminen ja käsittely voidaan järjestää niin, ettei niistä aiheudu terveyshaittaa tai ympäristön pilaantumista
 • hulevesiviemäriin liittämisestä vapautettavan kiinteistön hulevedet ja perustusten kuivatusvedet voidaan poistaa muutoin asianmukaisesti

 

Vapautusta haetaan kirjallisesti ympäristönsuojeluviranomaiselta. Hakemuksen mukana tulee toimittaa seuraavat liitteet:

 • Jos haetaan vapautusta vesijohtoon liittymisestä, hakemukseen tulee liittää talousvesitutkimus kaivoveden laadusta (tutkittavat ominaisuudet: nitraatti, nitriitti, Escherichia col, koliformiset bakteerit). Talousvesitutkimus saa olla enintään kolme vuotta vanha. Laajempaa tutkimusta suositellaan kuuden vuoden välein. Porakaivosta tulee lisäksi määrittää arseeni. Radonpitoisuuden mittaus on suositeltavaa.
 • Jos haetaan vapautusta viemäriin liittymisestä, hakemukseen tulee liittää asemapiirros jätevesien käsittelyjärjestelmästä, kopio jätevesiselvityksestä sekä tiedot jätevesijärjestelmään tehdyistä hoitotoimenpiteistä.
 • Jos haetaan vapautusta hulevesiviemäriin liittymisestä, tulee hakemukseen liittää asemapiirros, josta käy ilmi hulevesien johtaminen.

  Vapautushakemus vesijohtoon ja viemäriin liittymisvelvollisuudesta

  Sähköinen asiointi vapautushakemus vesijohtoon ja viemäriin liittymisvelvollisuudesta