Arkistointi- ja tietopalvelut

Tietopalvelu auttaa organisaatiota ja kuntalaisia löytämään heidän tiedontarpeisiinsa vastaavia tietoja ja viitteitä tietoihin sekä opastaa ja ohjaa heitä tiedon hankinnassa ja hallinnassa.

Palvelukeskuksissa tietopalvelua antavat palvelukeskusten päälliköt tai heidän nimeämät henkilöt sekä asianhallintasihteerit kirjaamossa. Pysyvästi säilytettävän aineiston osalta pääasiassa tietopalvelua antaa keskusarkistonhoitaja tai hänen sijainen.

Viranomaisten asiakirjat ovat pääsääntöisesti julkisia ja käytettävissä kaupunginarkiston tiloissa julkisuudesta annettujen lakien, säännösten ja määräysten mukaisesti. Erityisesti terveys- ja sosiaalitoimen asiakirjat voivat olla salassa pidettäviä tai ne ovat julkisia vain asianosaisille. Tutkijoilla on laajempi käyttöoikeus asiakirjoihin. Tutkijat ovat velvollisia täyttämään sitoumuslomakkeen, jossa he lupaavat noudattaa asiakirjojen käsittelystä annettuja ohjeita. Julkisiin asiakirjoihin voi siis tutustua rajoituksetta, mutta asiakirjojen huono kunto voi kuitenkin rajoittaa asiakirjojen käyttötapoja.

Kaupungin arkisto koostuu päätearkistosta, jossa säilytetään pääasiassa pysyvästi säilytettävä aineisto ja osa-arkistoista, joita on eri palvelukeskusten toimipisteissä.

Kaupunginarkistossa säilytetään sekä toiminnassa olevien että toimintansa lopettaneiden yksiköiden, lautakuntien, virastojen, laitosten ym. asiakirjat.

Alkuperäisiä asiakirjoja voidaan lainata toiselle viranomaiselle. Lainauksista on tehtävä lainaustosite ja huolehdittava lainan palautumisesta oikealle paikalle arkistoon.

Alkuperäisiä asiakirjoja ei saa lainata yksityisille henkilöille. Jokaisella yksityisellä kansalaisella on kuitenkin oikeus saada asiakirjoja luettavakseen ja jäljennettäväkseen virastossa sekä saada niistä otteita henkilötietolain ja julkisuuslain mukaan.

Asiakirjajäljennöksistä voidaan periä lunastusmaksutaksan mukainen maksu.

 

Rakennusvalvonnan aineisto

Kaupungin arkistoon on arkistoituna rakennuslupia ja rakennuspiirustuksia Lieksan kauppalan ajalta 1920-1972 (LVI-piirustukset vuodesta 1967) ja Pielisjärven kunnan ajalta 1947-1972. Alkuvuosilta ei ole kattavaa aineistoa, mutta aina kannattaa kysyä.

Lieksan kaupungin ajalta vuodesta 1973 piirustukset kattavat myös erikoispiirustukset kuten rakenne- ja vesi-viemäri ja ilmanvaihtopiirustukset.

Näitä tietoja voi tiedustella teknisestä virastosta Tuula Räsäseltä p. 04010 44792 tai Eeva-Liisa Lehikoiselta p. 04010 44793.

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakirjat

Asiakas voi tiedustella omia asiakas- ja potilasasiakirjojaan ko. yksiköstä, jossa on ollut asiakkaana tai hoidettavana. Pyynnön voi tehdä suullisestikin, mutta kätevämmin pyynnön voi toimittaa lomakkeella, jonka saat tästä linkistä. Henkilötietoja pyydettäessä on pystyttävä todistamaan henkilöllisyytensä esim. ajokortilla tai passilla. Postitse toimitetut paperit toimitetaan saantitodistuksella.

 

Asiakirjoja voi tiedustella, tietopalvelupyyntö

Asiakirjoja voi tiedustella sähköpostitse tai puhelimitse. Asiakas- ja potilastietoja sekä muita salassa pidettäviä asiakirjoja ei voi tiedustella sähköpostitse.

Tarja Käyhkö p. 04010 44010
Anja Kukkonen p. 04010 44705
Sari Pennanen p. 04010 44505
 

Arkistointi- ja tietopalvelu, tietosuoja-asiat: Maisa Kinnunen, p. 04010 44006

 

MAISA KINNUNEN

Keskusarkistonhoitaja

Pielisentie 3
81700 Lieksa

p. 04010 44006
maisa.kinnunen(at)lieksa.fi