Suoritusohjeet

Yleistä

Opiskelijan on suoritettava hyväksytysti vähintään 2/3 opinto-ohjelmansa mukaisista oppiaineen oppimäärän pakollisista ja syventävistä kursseista.
Aloitettu kurssi on käytävä loppuun.

Omaa opiskeluohjelmaa noudattavat

Kaikkien omaa opiskeluohjelmaa noudattavien tulee laatia yhteistyössä opon kanssa kirjallinen opiskelusuunnitelma, jonka opinto-ohjaaja säilyttää. Opiskelijan tulee myös jättää jokaisen jakson alussa opinto-ohjaajalle kirjallinen selvitys alkavan jakson opiskeluohjelmasta.

Kahden kurssin samanaikainen suorittaminen

Opiskelija voi suorittaa kahden eri opppiaineen kursseja samanaikaisesti neuvoteltuaan apulaisrehtorin ja aineenopettajan kanssa. Tällöin opiskelijalle laaditaan opiskelusuunnitelma siitä, mille tunneille opiskelija osallistuu. Kurssikokeeseen tulee osallistua muun opintoryhmän kanssa.

Tenttiminen

Opettajan ja apulaisrehtorin luvalla opiskelija voi perustellusta syystä suorittaa jonkin kurssin tai kurssin osan opetukseen osallistumatta. Kurssin itsenäiseen tenttimiseen/opiskeluun voidaan sisällyttää oppiaineen ja kurssin luonteen edellyttämiä tehtäviä. Jotta itsenäisesti opiskeltu kurssi voidaan lukea opiskelijan kokonaiskurssimäärään, se on suoritettava hyväksytysti. Kokonaisuudessaan kurssin itsenäinen suorittaminen on tavanomaista kurssikoetta laajempi ja monipuolisempi sekä vasta työmäärältään kurssin normaalia suorittamista. Suoritusohjeet antaa ja kurssin arvioi ao. kurssin opettaja. Itsenäisesti suoritetun kurssin hylätyn arvosanan voi korottaan vain opetukseen osallistumalla. Itsenäisesti opiskeltu kurssi on suoritettava yhden jakson aikana niin, että takarajana on opiskelujaksoa seuraava uusintakuulustelupäivä. Ilman erityisen painavaa syytä ei ole mahdollista suorittaa saman oppiaineen kahta peräkkäistä kurssia itsenäisesti opiskellen tai verkkokurssina, jos ao. kurssit sisältyvät lukion omaan opetustarjontaan.

HUOM! Lukion varsinaiselle opiskelijalle verkkokurssien suorittaminen on normaalisti maksutonta, MUTTA jos opiskelija keskeyttää aloittamansa ISO-verstaan maksullisen verkkokurssin ilman hyväksyttävää syytä, hänen tulee itse maksaa kurssimaksu.

Kurssin suoritusjärjestyksestä poikkeaminen

Jos opiskelija noudattaa omaa opinto-ohjelmaa, hän voi tarvittaessa neuvotella apulaisrehtorin ja opettajan kanssa kurssin suoritusjärjestyksestä poikkeamisesta.

Jos opiskelija poikkeaa kurssien normaalista soritusjärjestyksestä tai jättää pois jonkin kurssin, asiasta on ilmoitettava opinto-ohjaajalle viimeistään kaksi viikkoa ennen kurssin alkua.

Opiskelun etenemisehto

Jos opiskelijalla on jossakin oppiaineessa kaksi hylättyä ja/tai avointa kurssia, hän voi jatkaa aineen opiskelua vasta suoritettuaan jommankumman hylätyistä/avoimista kursseista hyväksytysti. Keskeytynyt kurssi on mukana etenemisesteessä.

Poissaolo kurssikokeesta

Jos opiskelija on poissa kurssikokeesta ilman hyväksyttävää syytä, hän saa suorittaa kokeen aikaisintaan seuraavan jakson uusintakuulustelussa.

Uusintakuulustelut

Uusintakuulusteluun osallistumisesta on sovittava ao. opettajan kanssa ja kuulusteluun on ilmoittauduttava kirjallisesti ilmoitettuun määräaikaan mennessä. Ilmoittautumislomakkeita saa kansliasta ja koulun nettisivuilta -> Opetus -> Lomakkeet. Jos opiskelija jää pois uusintakuulustelusta ilman pätevää syytä, hän menettää yrityskerran.

Jos opiskelija haluaa peruuttaa uusintakuulusteluun ilmoittautumisensa, hänen on ilmoitettava asiasta ko. kurssin opettajalle tai kansliaan viimeistään edellisen koulupäivän aikana.

HYLÄTYN KURSSIN UUSIMINEN /AVOIMEN KURSSIN SUORITTAMINEN

Opiskelija voi suorittaa hylätyn kurssin:

1. Käymällä kurssin uudelleen ja osallistumalla kurssikokeeseen samana tai seuraavana lukuvuonna
2. Osallistumalla uusintakuulusteluun yhden kerran saman lukuvuoden aikana. Kahden viimeisen jakson suoritusten osalta viimeistään seuraavan syyslukukauden aikana (viimeistään 2. jakson hylättyjen kurssien uusintakoepäivänä).

Opiskelija voi suorittaa avoimen kurssin:
 

  1. tekemällä kurssin opiskeluun kuuluvat kesken jääneet/puuttuvat tehtävät ao. opettajan ohjeiden mukaan kahden seuraavan jakson aikana. Jos kurssia ei suoriteta tässä aikataulussa, avoin kurssi poistuu ja koko kurssi on käytävä uudelleen.
  2. käymällä kurssin uudelleen ja osallistumalla kurssikokeeseen samana tai seuraavana lukuvuonnaHyväksytyn kurssin uusiminen

Opiskelija voi yrittää korottaa hyväksytyn kurssin arvosanaa yhden kerran saman lukuvuoden aikana. Kahden viimeisen jakson suoritusten osalta viimeistään seuraavan syyslukukauden aikana korotuskuulustelussa tai osallistumalla opetukseen ja osallistumalla kurssikokeeseen yhden kerran.
Hyväksyttyä kurssia uusittaessa jää voimaan parempi kurssiarvosana.
Hyväksyttyjen kurssien korotustenttitilaisuuksia järjestetään erikseen, eri aikoina kuin hylättyjen kurssien uusintakuulustelut.

Kuunteluoppilaana opiskeleminen

Voit opiskella opettajan suostumuksella jonkin kurssin kuunteluoppilaana ennakolta tai toistamiseen.