Oppilashuolto

Tukiopetus

Tukiopetus on oppilaalle tarkoitettu eriyttämisen muoto, jolla annetaan ohjausta ja apua tilapäisissä oppimisvaikeuksissa. Tukiopetus pyritään aloittamaan heti, kun oppilaalla havaitaan oppimisvaikeuksia jossakin aineessa, jotta oppilas ei jäisi jälkeen opinnoissaan. Sitä voidaan käyttää myös etukäteen, jos ennakolta tiedetään esille tulevien asioiden aiheuttavan oppimisvaikeuksia. Aloitteen tukiopetuksen antamisesta oppilaalle tekee useimmiten opettaja, mutta myös oppilas tai hänen huoltajansa voivat pyytää tukiopetusta.

Tukiopetusta järjestetään yhteisymmärryksessä oppilaan huoltajien kanssa ja heille on annettava tietoa tukiopetuksen järjestämisestä. Tukiopetusta annetaan niin usein ja niin laajasti kuin oppilaan koulumenestyksen kannalta on tarpeellista.

 

Erityisopetus

Erityisopettajat

Kaija Oinonen p. 04010 44237

Hannele Lihavainen p. 050 3712749

Osa-aikainen erityisopetus Rantalan koulussa

Rantalan koulussa erityisopetusta annetaan osa-aikaisesti muun opetuksen ohessa.

Lukemis- ja kirjoittamisvaikeuksissa, matematiikassa, englanninkielessä ja tarvittaessa muissakin oppiaineissa on mahdollista saada osa-aikaista erityisopetusta. Osa-aikainen erityisopetus tapahtuu luokan ja erityisopettajan yhdessä toteuttamana samanaikais- tai rinnakkaisopetuksena joustavin ryhmäjärjestelyin oppilaan muun luokan kanssa tai pienryhmässä tai yksilöllisesti noudattaen Lieksan kaupungin kuntakohtaista opetussuunnitelmaa.

Puheopetusta annetaan niille oppilaille, joilla on virheisyyttä jonkin äänteen ääntämisessä, esim /r/- tai /s/-virheisyys. Puheoppilaille annetaan puhevihko, johon merkitään harjoituksia tehtäväksi päivittäin myös kotona. Nuoremmat oppilaat tarvitsevat puheharjoituksiinsa aikuisen tukea.

Mikäli oppilaalla todetaan osa-aikaisen erityisopetuksen tai puheopetuksen tarvetta, on luokan- tai erityisopettaja yhteydessä huoltajan kanssa.

Rantalan koulun erityisopettajana toimivat lukuvuonna 2017-2018 Hannele Lihavainen, Saara Kaakkunen ja Kaija Oinonen.

Muu osa-aikainen erityisopetus

· lukemisvaikeudet
· kirjoittamisvaikeudet
· vieraiden kielten oppimisvaikeudet
· matemaattiset vaikeudet
· aistien vajaatoiminnasta aiheutuvat vaikeudet
· sosiaalis-emotionaaliset vaikeudet           

Tuen kolmiportaisuus

Lapsen/oppilaan kasvun, oppimisen ja koulukäynnin tukemisessa noudatamme syksystä 2011 alkaen lakiuudistuksen mukaiseisesti tuen kolmiportaisuudeen mallia.

Tuen kolmiportaisuus

Yleinen tuki

Kaikille lapsille/oppilaille tarjottava kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuki on ns. yleistä tukea. Kaikille esiopetuksen oppilaille laaditaan lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma.

Tehostettu tuki

Mikäli lapsen/oppilaan todetaan tarvitsevan säännöllisempää ja suunnitellumpaa tukea, opettajat ja tarvittaessa muut asiantuntijat laativat hänestä pedagogisen arvion, jonka perusteella oppilashuoltoryhmä päättää tehostetun tuen aloittamisesta. Tehostetun tuen vaiheessa lapselle/oppilaalle laaditaan yhdessä huoltajan ja oppilaan kanssa lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma/oppimissuunnitelma tehostettua tukea varten, johon suunnitellaan ja kirjataan oppilaan tarvitsema tuki määräajalle.

Erityinen tuki

Mikäli tehostettu tuki ei riitä, opettajat ja tarvittavat muut asiantuntijat laativat pedagogisen selvityksen, jossa lapsi/oppilas esitetään siirtyväksi erityiseen tukeen. Sivistysjohtaja tekee hallinnollisen päätöksen erityiseen tukeen siirtymisestä. Erityiseen tukeen siirtyneelle lapselle/oppilaalle laaditaan HOJKS (henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma) yhdessä huoltajan, oppilaan ja mahdollisesti muiden asiantuntijoiden kanssa. Erityisen tuen vaiheessa oppilaan oppiaineita voidaan yksilöllistää.

Tehostetun ja erityisen tuen tarpeellisuutta ja jatkamista sekä tukitoimien riittävyyttä arvioidaan lukuvuosittain. Uudet pedagogiset arviot ja selvitykset tehdään tarvittaessa, mutta ainakin esiopetuksesta ensimmäiselle luokalle, toiselta luokalta kolmannelle ja kuudennelta luokalta seitsemännelle siirryttäessä.

Koulukuraattori

Tavattavissa koululla tiistaina klo 9:00 - 12:00 ja pe 12:00 - 14:00, muulloin puhelimitse, Wilman tai sähköpostin kautta

Anne Hiltunen
Koulukuraattori
Perheneuvola
puh. (013) 330 5435
e-mail. anne.j.hiltunen(at)siunsote.fi

Riikka Timonen
Koulukuraattori
p. 013 330 5420
e-mail. riikka.timonen(at)siunsote.fi

 

Koulukuraattorin toiminta on osa koulun oppilashuoltoa ja oppilashuoltotiimin jäsenenä koulukuraattori osallistuu oppilashuoltoryhmän palavereihin. Koulukuraattorin tehtävät liittyvät pääasiassa oppilaiden, vanhempien ja opettajien kanssa tapahtuviin keskusteluihin ja asioiden hoitamiseen.


Lieksan koulukuraattorit kuuluvat 1.1.2017 alkaen Siun soten (Pohjois-Karjalan sosiaali ja terveyspalvelujen kuntayhtymä) alaisuuteen, perheneuvolan työryhmään.

* Oppilas voi itse ottaa yhteyttä koulukuraattoriin, jos on esim. koulunkäyntiin, vapaa-aikaan, ihmissuhteisiin tai muihin asioihin liittyviä huolia tai ongelmia ja haluaa keskustella niistä jonkun aikuisen kanssa.

*Koulukuraattori voi kutsua oppilaan keskustelemaan, jos huoltaja tai opettaja on sitä pyytänyt tai asiasta on sovittu jonkun muun viranomaisen tai yhteistyötahon kanssa.

* Koulukuraattori voi tarvittaessa ottaa yhteyttä oppilaan huoltajaan, neuvoteltuaan asiasta ensin oppilaan kanssa.

*Keskustelut ovat luottamuksellisia.

 


 

Kouluterveydenhuolto

Kouluterveydenhoitajan vastaanotto on Rantalan koulun piharakennuksen A-rapun toisessa kerroksessa, kirjaston vieressä. Vastaanottopäivät ovat yleisimmin maanantai ja perjantai.

Terveystarkastukset tehdään peruskoulun jokaisella vuosiluokalla. Laaja terveystarkastus, joka sisältää myös koululääkärin tarkastuksen, tehdään ensimmäisellä ja viidennellä luokalla.

Terveystarkastuksista tiedotetaan Wilman kautta tai kirjeitse. Vanhemmat ovat tervetulleita terveystarkastuksiin mukaan.

Koululääkärinä toimii terveyskeskuslääkäri Anni Pehkonen. Vastaanotto on terveyskeskuksessa kouluterveydenhuollon toimiston tiloissa. Ajanvaraus koululääkärinvastaanotolle kouluterveydenhoitajan kautta.

Mikäli lapsellanne on jokin pitkäaikainen, hoitoa/seurantaa vaativa sairaus, esim. astma ottakaa yhteys terveydenhoitajaan vuosikontrollin järjestämiseksi.

Kouluterveydenhuolto on osa oppilashuoltoa. Kouluterveydenhoitaja kuuluu siten oppilashuoltoryhmään ja osallistuu oppilashuoltoryhmän palavereihin koululla.

th Mervi Vartiainen

p. 013 330 5497

mervi.h.vartiainen@siunsote.fi

Wilma/henkilökunta
 

Hammashuolto

Kouluhammaslääkäri


Äkillisessä tapauksessa aikavaraus vastaanotolle suoritetaan

puhelimella numerosta 04010 44540.
 

Huoltajat huolehtivat oppilaiden mahdollisesta kuljettamisesta.