Maa-ainesluvat

Maa-aineslupa tarvitaan kiven, soran, hiekan, saven, mullan ottamiseen ja kallion louhintaan.

Lupa ei ole tarpeen jos ottaminen perustuu

 • kaivoslakiin
 • rakentamisen yhteydessä viranomaisen myötämään lupaan tai suunnitelmaan
 • vesialueella tapahtuvaan maa-aineisten ottamiseen johon tarvitaan aluehallintoviraston lupa

Lupa ei ole myöskään tarpeen jos aineksia otetaan omaan tavanomaista kotitarvekäyttöä varten asumiseen tai maa- ja metsätalouteen. Jos kotitarveoton määrä ylittää 500 m³, on otosta tehtävä ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluun. Käytön tulee liittyä rakentamiseen tai kulkuyhteyksien kunnossapitoon.


Hakemusasiakirjat:

 1. Hakemus, 2 kpl
 2. Ottamissuunnitelma-asiakirjat, 3 kpl
  (Selostus ja sitä täydentävät kartat ja piirrokset)
 3. Kaava- ja kartta-asiakirjat, 2 kpl
  (Ajantasainen yleiskartta mk 1:20 000 - 1:50 000, peruskarttaote mk 1:5 000 - 1:10 000)
 4. Hakija halllintaoikeusselvitys ottamispaikkaan, 1 kpl
  (Lainhuuto, kauppakirja tai vuokrasopimus)
 5. Naapurin kuuleminen, 1 kpl
  (Naapureiden kuulemisen voi jättää myös rakennusvalvonnan tehtäväksi, taksan mukaista maksua vastaan)
 6. Muu selvitys, 2 kpl
  (Muut mahdolliset liitteet jotka on tarpeen hakemuksen käsittelemiseksi, kuten esim. selvitys tie- ja kulkuyhteyksistä. Myös lupaviranomaisten taholta voidaan pyytää luvan hakijaa hankkimaan asiaan täydentäviä selvityksiä)

 

Lupahakemuslomakkeet voi noutaa

rakennusvalvonnasta
Pielisentie 3 (1. kerros) 81700 LIEKSA,

Peruskarttaotteet voi noutaa
kiinteistörekisterinhoitajalta
Pielisentie 3 (1. kerros) 81700 LIEKSA tai tilata puhelimitse 04010 44712.

Hakemus liitteineen jätetään tai toimitetaan postitse

Lieksan kaupunki ympäristönsuojelu
Pielisentie 3, 81700 LIEKSA (1. kerros) puh. 04010 44795
 

Kyseisestä numerosta voi tiedustella myös hakemuksen käsittelyn etenemistä.

Maa-aineslaki

Maa-aineslupahakemus

Valtioneuvoston asetus maa-ainesten ottamisesta

Ilmoituslomake: Maa-ainesten kotitarveotto

Vuosi-ilmoitus maa-ainesten otosta

Maa-ainestaksa

Sähköinen asiointi maa-ainesten kotitarveottoilmoitus