1. Koulun nimi

Kolin koulu

2 Järjestyssääntöjen tarkoitus ja soveltaminen

Järjestysääntöjen tarkoitus on edistää koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä. Koulun järjestyssäännöt perustuvat perusopetuslakiin, erityisesti 35 §:n toisen momentin kohtaan. Lisäksi oppilaan velvollisuuksista on säädetty perusopetuslain pykälissä 35 § ja 36 §.

2.1 Koulualue ja päivittäinen kouluaika

• Koulun piha-alueella tarkoitetaan koulun etupihan, kaukalon ja päiväkodin aidatun alueen välistä aluetta, joka päättyy lähimetsässä kulkevaan polkuun.

• Koulualueelta poistuminen koulupäivän aikana ilman opetukseen liittyvää tai muuta perusteltua syytä on kielletty.

• Oppilaan kouluaika muodostuu koulumatkoista, oppitunneista ja muista koulun järjestämistä tilaisuuksista.

• Kolun ulko-ovet pidetään auki kello 9.00–15.00 välisen ajan.

• Koulupäivän päätyttyä tulee poistua heti koulualueelta. Poikkeaminen kodin ja koulun väliseltä reitiltä esim. kauppaan, päättää vakuutuksen alaisen koulumatkan.

 

3 Oppilaan oikeudet ja velvollisuudet

3.1 Oppilaiden yhdenvertaisuus ja tasa-arvo sekä muut oikeudet

• Oppilaalla on oikeus maksuttomaan perusopetukseen, oikeus yhdenvertaisuuteen ja tasa-arvoiseen kohteluun, oikeus henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen sekä oikeus yksityiselämän suojaan 1, 2.

• Jokaisella oppilaalla on koulussamme tasavertainen asema sukupuoleen, kieleen, kulttuuriin tai uskontoon katsomatta 1.

• Kouluyhteisömme edistää kulttuurisesti moninaisen ilmapiirin ja kulttuurien välisen ymmärryksen edistämistä kouluyhteisössä.

3.2 Oppilaan oikeudet

• Oppilaalla on oikeus saada opetusta kaikkina koulun työpäivinä 3.

• Oppilaalla on oikeus turvalliseen kouluympäristöön sekä muihin lainsäädännössä määriteltyihin etuuksiin ja palveluihin 3.

• Jokaisella oppilaalla on oikeus häiriöttömään työskentelyyn.

• Oppilailla on oikeus tulla suojatuksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä.

• Koulumme osallistuu Verso –vertaissovittelu hankkeeseen.

 

3.3 Oppilaan velvollisuudet

• Oppilaalla on velvollisuus osallistua opetukseen, kunnes oppivelvollisuus on suoritettu.

• Poissaoloon on pyydettävä lupa 4.

• Oppilaan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti.

• Oppilaan on tultava kouluun ajoissa.

• Kaikilla on velvollisuus edistää kaikkien kouluyhteisön jäsenten turvallisuutta sekä fyysistä että henkistä koskemattomuutta.

• Oppilaalla on velvollisuus sekä yhteisen että henkilökohtaisen omaisuuden suojaamiseen.

 

4 Turvallisuus, viihtyisyys ja opiskelun esteetön sujuminen

4.1 Hyvä käytös Hyvään käytökseen kuuluu:

• Työ- ja opiskelurauhan edistäminen ja kunnioittaminen.

• Oman käytöksen tarkkailu, sisäinen kontrolli.

• Noudattaa yleisesti hyväksyttyjä tapoja, sääntöjä ja lakeja

• Sovelias kielenkäyttö, johon ei kuulu halventava kielenkäyttö, toisen persoonaan kohdistuva solvaus, rivot puheet ja kiroileminen.

• Kohteliaisuus, ystävällisyys ja tervehtiminen.

• Rehellisyys, toveruus ja auttavaisuus.

• Oikeudenmukaisuus ja totuudenmukaisuus.

• Pukeutuminen hyvän tavan mukaisesti, ei pukeuduta toisia loukkaavalla tavalla tai hyvien tapojen vastaisesti.

• Toisesta henkilöstä otettua valokuvaa tai videoita ei saa julkaista ilman lupaa internetissä, sosiaalisessa mediassa tai muussa julkisessa paikassa 5, 6.

• Oppilastöihin ei saa kopioida tekstiä tai kuvia luvatta. Käytetyt lähteet tulee mainita työn lopussa.

• Hyvät ruokailutavat.

• Oppilas ei saa tuoda kouluun makeisia, limonadia, mehua ja energiajuomia ilman opettajan lupaa.

 

4.2 Oleskelu ja liikkuminen

• Koulumatkoilla käyttäydytään hyvien tapojen mukaisesti ja liikennesääntöjä noudattaen.

• Linja-autoa ja/tai taksia odotetaan rauhallisesti ja autoon noustaan ryntäilemättä.

• Koulukyydityksen aikana on noudatettava kuljettajan antamia ohjeita.

• Välitunnit vietetään koulualueella.

• Vessakäynnit pyritään hoitamaan välitunnin aikana.

• WC:ssä ei saa oleskella tarpeettomasti.

• Mikäli pakkasta on heti koulumatkan jälkeen -20 astetta oppilas saa tulla sisätilaan.

• Mikäli koulupäivän aikana on pakkasta -25 astetta tai enemmän oppilaat saavat olla välitunneilla sisällä erillisen ohjeistuksen mukaisesti.

• Ulkoliikuntatuntien pakkasraja on -15 astetta.

• Liikuttaessa polkupyörillä koulutuntien aikana, oppilaiden on käytettävä pyöräilykypärää.

 

4.3 Siisteydestä ja ympäristöstä huolehtiminen

• Kaikki huolehtivat ympäristön yleisestä siisteydestä.

• Koulun omaisuutta ja oppimateriaaleja on käytettävä asiallisesti.

• Oppilas on velvollinen huolehtimaan omista tavaroistaan.

• Oppilaan tulee kunnioittaa toisen omaisuutta.

• Oppilas on velvollinen korvaamaan aiheuttamansa vahingon ja puhdistamaan tai järjestämään likaamansa tai epäjärjestykseen saattamansa koulun omaisuuden 7.

 

4.4 Turvallisuus

• Jokaisella kouluyhteisön jäsenellä on oikeus kokea itsensä turvatuksi ja kaikilla on velvollisuus edistää kaikkien kouluyhteisön jäsenten turvallisuutta.

• Koulussa ja koulumatkoilla tarpeeton voimankäyttö, uhitteleva tai uhkaava käyttäytyminen ei ole sallittua.

• Koulun pihalla ei saa ajaa pyörällä.

• Polkupyörät tulee jättää niille osoitetulle alueelle.

• Ketään ei saa ruumiillisesti tai henkisesti vahingoittaa.

• Kivien, lumipallojen ja muiden vastaavien heittely koulualueella on kielletty.

• Oppilaan tulee toimia ja liikkua koulualueella turvallisesti.

• Oppilaan tulee ilmoittaa koulun henkilökunnalle turvallisuuteen liittyvästä epäkohdasta.

• Tapaturmasta tai vahingosta ilmoitetaan viipymättä opettajalle tai muulle henkilökuntaan kuuluvalle.

• Muualla kuin luokassa pidettäville oppitunneille mentäessä noudatetaan erikseen annettuja ohjeita.

 

4.5 Tietokoneen, matkapuhelinten ja muiden mobiililaitteiden käyttö

• Oppilaalla voi olla oma matkapuhelin koulussa mukana.

• Puhelin on oppilaan omalla vastuulla, eikä koulu korvaa rikkoontunutta tai varastettua puhelinta.

• Oppituntien aikana puhelin pidetään äänettömällä ja sitä käytetään vain opettajan ohjeistamana.

• Tietokoneita, tabletteja tai muita mobiililaitteita käytetään ainoastaan opettajan luvalla ja opettajan antaminen ohjeiden mukaan.

• Oppilaan omaa laitetta voidaan käyttää oppituntien tai muun opetussuunnitelman mukaisen opetuksen aikana.

• Rehtorilla tai opettajalla on oikeus ottaa haltuunsa oppilaalta matkapuhelin, mikäli laitteen käyttö häiritsee opetusta.

 

4.6 Päihteet ja vaaralliset esineet

Lailla kiellettyjen, vaarallisten tai omaisuuden vahingoittamiseen tarkoitettujen esineiden tai aineiden tuominen kouluun on kiellettyä. Näitä ovat muun muassa alkoholi, tupakkatuotteet, huumausaineet, veitset, ampuma-aseet, voimakkaat laser-osoittimet sekä vastaavat esineet ja aineet.

 

5 Kurinpito

Kurinpidon osalta toimitaan perusopetuslain 35§ ja 36§ mukaisia kurinpitokeinoja ja muita seuraamuksia käyttäen. Näitä kurinpitokeinoja ja seuraamuksia ovat:

o Kotitehtävien suorittaminen erikseen sovitusti välituntien aikana.

o Kasvatuskeskustelu.

o Jälki-istunto.

o Liatun tai epäjärjestykseen saatetun koulun omaisuuden tai tilan puhdistaminen tai uudelleen järjestäminen.

o Luokasta/opetustilasta poistumaan määrääminen.

o Esineiden ja aineiden haltuunotto-oikeus 8.

o Tavaroiden, säilytystilojen tai vaatteiden tarkastaminen 9.

o Opiskeluoikeuden epääminen.

o Kirjallinen varoitus.

o Määräaikainen erottaminen.

• Koulun opettajalla ja rehtorilla on velvollisuus ilmoittaa tietoonsa tulleesta koulussa tai koulumatkalla tapahtuneesta häirinnästä, kiusaamisesta tai väkivallasta niihin syyllistyneen ja niiden kohteena olevan oppilaan huoltajalle tai muulle lailliselle edustajalla 10.

 

6 Järjestyssääntöjen seuranta ja tarkistaminen

Kolin koulun uusitut järjestyssäännöt otetaan käyttöön 15.8.2017. Järjestyssäännöt julkaistaan koulun kotisivuilla, josta ne ovat myös huoltajien luettavissa. Tästä asiasta ilmoitetaan huoltajille rehtorin lähettämällä Wilma-viestillä. Järjestyssäännöt kopioidaan nähtäville opettajien huoneessa olevaan kansioon ja jokaisen luokan seinälle. Opettajat käyvät järjestyssäännöt läpi yhdessä oppilaiden kanssa. Kolin koulun järjestyssääntöjen toimivuus tarkastetaan syksyn 2017 aikana, minkä jälkeen tehdään mahdolliset korjaukset ja tarkennukset.

 

Viittaukset

1 Perustuslain 6 §, 7 §, 10 §, 16 §,

2 YK:n lapsen oikeuksien sopimus 28 ja 29 artikla.

3 Perusopetuslaki 16 § (16a §, 17 §, 17a §), 29 §, 30 §, 31 §, 32 §, 33 §, 34§.

4 Perusopetuslaki 25 § ja 26 §.

5 Henkilötietolaki (523/1999) kieltä toisesta henkilöstä otetun valokuvan ja videon julkaisemisen ilman tämän suostumusta, jos toinen henkilö on tunnistettavissa kuvasta.

6 Rikoslaki 24 luku sekä 8 §

7 Vahingonkorvauslaki 2 luvun 2 §

8 Perusopetuslaki 36e §

9, 10 Perusopetuslaki 36d §, 36f § ja 36g §.