Ilmoitukset ja rekisteröinti

Lupamenettelyn sijaan joistakin ympäristöön vaikuttavista toiminnoista on tehtävä ilmoitus joko kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle tai ELY-keskukselle. Rekisteröintimenettelyllä on korvattu osa aiemmin lupamenettelyyn kuuluvista toiminnoista.

 

Meluilmoitus

Tilapäisestä erityisen häiritsevää melua tai tärinää aiheuttavasta toimenpiteestä tai tapahtumasta on tehtävä ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Näitä ovat mm. yleisötilaisuudet ja rakentaminen, jos melun tai tärinän on syytä olettaa olevan erityisen häiritsevää. Lieksan ja Nurmeksen ympäristönsuojelumääräyksissä on lueteltu toiminnot, joista ilmoitus tulee aina tehdä.

Meluilmoitus

Sähköinen asiointi meluilmoitus

Ympäristömelu

 

Lannan patterointi

Patterointi-ilmoitus tulee tehdä lannan kaukovarastoinnista sekä poikettaessa nitraattiasetuksen (931/2000) mukaisesta lantalan varastointitilavuudesta. Ilmoitus toimitetaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Patterointi-ilmoitus

Sähköinen asiointi patterointi-ilmoitus

 

Jätteiden hyödyntäminen maanrakentamisessa (MARA)

Ilmoitus mm. betoni- ja tiilijätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa tehdään ELY-keskukselle.

Lisätietoa ympäristöhallinnon sivuilta.

 

Toiminnan rekisteröinti

Rekisteröitäviä toimintoja ovat nestemäisten polttoaineiden jakeluasemat, asfalttiasemat ja alle 50 MW:n energiantuotantolaitokset. Rekisteröitäville toiminnoille ei haeta ympäristölupaa vaan tehdään rekisteröinti-ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Lue lisää

 

Jätteen ammattimainen keräys

Jätteen ammattimaista keräystä harjoittavan tulee toimittaa kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle ilmoitus jätehuoltorekisteriin merkitsemistä varten.

Ilmoitus jätehuoltorekisteriin

 

Rantojen kunnostus/ruoppaus

Rannan ruoppaamisesta ja koneellisesta vesikasvien niitosta tai poistosta on ilmoitettava vähintään 30 vuorokautta ennen työn aloittamista Ely-keskukselle. Yli 500 m³ ruoppaukselle on haettava vesilain mukainen lupa aluehallintovirastolta.

Lisätietoa ympäristöhallinnon sivuilta